Senaste meddelanden

Meddelanden

Antalet grundskolor minskar och det genomsnittliga elevantalet i skolorna ökar

Om skolnätet fortsätter utvecklas i samma riktning som i nuläget, kommer antalet skolor att minska till ungefär hälften av den nuvarande mängden före utgången av år 2040. I praktiken innebär det här att skolorna blir större till storleken. Om man med nationella eller regionala åtgärder kan kontrollera minskningen av antalet skolor och ökningen av det genomsnittliga elevantalet, kommer skolorna att minska med endast en dryg tredjedel.
Meddelanden

Omkring 60 000 förstaklassister beräknas inleda sin skolgång

En halv miljon grundskolelever, hundratusen gymnasister och över tvåhundratusen studerande vid yrkesskolor inleder ett nytt skolår i höst.
Meddelanden

Studieplats för 52 500 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

I den andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 151 700 sökande varav 52 500 fick studieplats, dvs. 35 %. 29 600 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 22 900 vid universiteten.
Meddelanden

Beviljat statsunderstöd: inkomstbortfallet för fritt bildningsarbete blev mindre än förväntat under coronatiden

Utbildningsstyrelsen har beviljat cirka 9,2 miljoner euro åt huvudmän för läroanstalter inom fritt bildningsarbete för att kompensera inkomstbortfallet under coronatiden. Effekterna av inkomstbortfallet blev ändå mindre än förväntat, eftersom en del av de förväntade kostnaderna inte heller realiserades. För en del av läroanstalterna uppstod på grund av coronaviruset kostnadsbesparingar som var större än förlusterna. Ungefär hälften av läroanstalterna inom fritt bildningsarbete ansökte inte alls om statsunderstöd, eftersom inkomstbortfall kunde undvikas genom övergång till distansundervisning och andra sparåtgärder.
Meddelanden

Understöd på totalt 17 miljoner euro kan sökas för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat inte till fullo har uppnått de mål...
Meddelanden

Framtidens arbetsliv behöver mer kunnande på högskolenivå

Kompetensnivån kan höjas genom att öka antalet högskoleplatser och stärka kunnandet bland personer som har avlagt enbart grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning. Utöver utbildning som leder till examen behövs insatser för utbildning som kan genomföras vid sidan av jobbet samt för mångsidiga lösningar som främjar kontinuerligt lärande.
Meddelanden

Färdplan för utbildningsexporten: finländska aktörer önskas medverka i globala nätverk inom området

En av målsättningarna för utbildningsexporten under de inkommande åren är att de finländska aktörerna i högre grad än i nuläget ska delta i övergripande och mångsidigt samarbete inom området. Vårt kunnande om utbildning är eftertraktat, men i projekt som är stora både vad gäller omfattningen och effekterna är det sällan tillräckligt med endast en grupp finländska projektaktörer. Det behövs alltså aktivt nätverksarbete och samarbete med etablerade utländska aktörer som redan en längre tid har arbetat med exportverksamhet.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick studieplats dvs. 90 %. I gemensam ansökan sökte cirka 58 630 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 96 % (ifjol 95%) som studerande.
Meddelanden

Drygt 5000 studerande fick studieplats inom utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet 

Till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet godkändes som studerande dubbelt så många nya studerande som ifjol. Jämfört med ifjol fanns det dubbelt så många...
Meddelanden

Resultaten i antagning enligt betyg i gemensam ansökan till högskolor har publicerats

I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes enligt betyg 21 400 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Meddelanden

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den...
Meddelanden

Sakkunniggrupp föreslår: För att säkerställa att det finns kunnande inom medie- och kommunikationsbranschen behöver man stödja kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen

Medie- och kommunikationsbranschen förändras snabbt. Enligt en sakkunniggrupp inom området är det möjligt att svara mot arbetslivets behov genom att förbättra förutsättningarna för kontinuerligt lärande och utveckla utbildningen inom branschen.
Meddelanden

Under Världens största föräldrakväll 28.4 får man ta del av olika erfarenheter av distansundervisningen

I familjer med skolelever har man ställts inför en helt ny situation denna vår, då största delen av eleverna har övergått till att studera på distans. Under föräldrakvällen får vi ta del av olika...
Meddelanden

Genomförande av bedömningen i den grundläggande utbildningen under undantagsförhållanden

Det görs inga ändringar i bedömningen i den grundläggande utbildningen på grund av rådande undantagsförhållanden, eftersom de nationella föreskrifterna som berör bedömningen på många sätt ger möjlighet till flexibilitet på lokal nivå. I skolorna ska man fästa särskild uppmärksamhet vid att de elever som riskerar att hamna efter i studierna får stöd och handledning även under undantagsförhållandena.
Meddelanden

I den gemensamma ansökan till högskolorna ett rekordantal sökande

Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i den andra gemensamma ansökan var 151 700. I år har det varit möjligt att ansöka om studieplats i två separata gemensamma ansökningar. Det totala antalet sökande i dessa var 167 000. Antalet sökande har i år varit exceptionellt högt: ifjol var det totala antalet sökande detsamma som i den andra gemensamma ansökan i år. Det fanns 46 600 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten. Högskolorna strävar att anta de studerande enligt undervisnings- och kulturministeriets fastställda tidtabell.
Meddelanden

Den gemensamma ansökan till högskolorna startar: 46 600 nybörjarplatser att söka till

I den gemensamma ansökan till högskolor söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar inkommande höst. Man strävar till att antagningen av studerande genomförs enligt den tidtabell som undervisnings- och kulturministeriet har fastställt. Utgående från antalet sökande under de senaste åren, förväntas antalet sökande vara omkring 140 000. Man kan bekanta sig med utbildningarna samt fylla i ansökan i Studieinfo.fi.
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 700 sökande

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 10 mars. I gemensam ansökan fanns cirka 80 600 nybörjarplatser att söka till. Antalet sökande var 71 700, varav 58 620 går ut den grundläggande utbildningen. Antalet sökande till gymnasier och yrkesutbildning fördelades rätt så jämnt. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 3 360. Inom svenskspråkig utbildning var antalet sökande till gymnasieutbildning fortsättningsvis högre än till yrkesutbildning.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen preciserar riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna

Utbildningsstyrelsen publicerade 10.2.2020 en föreskrift om ändringar i kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Av den här orsaken har också riktlinjerna...
Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning startar 18.2

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen 18 februari och avslutas tisdagen 10 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 80 620 nybörjarplatser. Ansökan görs via tjänsten Studieinfo.fi.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen förenhetligar bedömningen i den grundläggande utbildningen – målet är att stärka likabehandlingen av eleverna

Utbildningsstyrelsen har preciserat kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Arbetet är en del av en långsiktig utveckling av bedömningen. Det nya...