Senaste meddelanden

Meddelanden

Över 20 000 sökande till högskolornas utbildningar i främmande språk och Konstuniversitetet

I den första gemensamma ansökan deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 8000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk och utbildningar vid konsthögskolor. I år kunde man för första gången söka i en helt egen gemensam ansökan till dessa utbildningar.
Meddelanden

Gemensam ansökan till utbildningar på främmande språk vid högskolorna startar 8.1

Från och med år 2020 finns det två gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingår utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Vårens andra...
Meddelanden

Framtidens behov av kunnande: inom social- och hälsovårdssektorn behövs det digital kompetens, transport- och logistikbranschen betonar allmänna färdigheter såsom problemlösningsförmåga

Den digitala kompetensen får en allt större roll i framtiden, i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn som berörs av betydande tillväxts- och produktivitetsmål. Av arbetskraften inom transport- och logistikbranschen krävs mer mångsidiga allmänna färdigheter och kunskaper än tidigare. Det är skäl att redan nu fästa uppmärksamhet vid de förändringstrender som identifierats gällande kunnandet så att man kan svara på utmaningarna som kommer att vara aktuella i arbetslivet på 2030-talet.
Meddelanden

Move!-mätningarna 2019: Den stillasittande livsstilen syns i synnerhet i kroppens rörlighet hos barn och unga

Hösten 2019 genomfördes Move!-mätningar av den fysiska funktionsförmågan för elever i årskurs fem och åtta som en del av grundskolans gymnastikundervisning. Mätningarna gjordes på ca 100 000 elever...
Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor klara

I höstens gemensamma ansökan till högskolor fanns 30 100 sökande, varav drygt 7 000 fick en studieplats. Antalet godkända är cirka 200 fler än ifjol. I ansökan ingick den här gången omkring 250...
Meddelanden

Världens största föräldrakväll 12.11 – Vad är det bra att känna till om barns och ungas medieanvändning?

Hur skapar man en positiv och fungerande kommunikation mellan hemmet och skolan? Temat för Världens största föräldrakväll den 12 september klockan 18.00 är klok kommunikation.
Meddelanden

Det nya gymnasiet stödjer bättre än tidigare de studerandes lärande, ork och studiemotivation samt ger färdigheter för fortsatta studier och arbetsliv

Förändringar är att vänta i gymnasiestudierna inom en nära framtid då skolorna formar om undervisningen enligt de nya nationella grunderna för gymnasiets läroplan. Undervisningen i gymnasiet fortsätter ändå i många avseenden som förut. De mest synliga förändringarna i undervisningen hänför sig till livskompetens och färdigheter att påverka på ett ansvarsfullt sätt samt till studiehandledning och hur man lägger upp studierna.
Meddelanden

Den första kostrekommendationen för studerande på andra stadiet betonar hälsa, hållbara kostval och samhörighet

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna har fått en egen kostrekommendation. I rekommendationen uppmanas läroanstalterna att erbjuda de studerande vegetarisk kost dagligen och att fästa uppmärksamhet vid matsvinnet.
Meddelanden

100 000 finländska barn och unga rör på sig under Europeiska idrottsveckan

Europeiska idrottsveckan ordnas för femte gången 23–30.9.2019. Finland står EU-ordförandeskapet till ära värd för evenemanget som inleder kampanjveckan. De nationella evenemangen i Finland riktar sig i första hand till barn och unga i grundskolan.
Meddelanden

Principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen förnyas – utkastet kan kommenteras på webben

Utbildningsstyrelsen har preciserat principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen och kommentarer om dem tas nu emot på vår webbplats. Målet för utvecklingsarbetet är att öka likvärdigheten i bedömningen och därmed stärka jämlikheten i grundskolan. De nationella riktlinjerna för bedömningen som berör alla årskurser preciseras som en del av arbetet med att förnya slutbedömningen.
Meddelanden

Utlandsperioder utvecklar finländska studerandes arbetslivsfärdigheter och vidgar vyerna

Enligt enkäten har de studerande som mål att under utlandsperioden bekanta sig med den nya kulturen och förbättra sina språkkunskaper. Som fördelar med utbytet lyfte de studerande bland annat fram att...
Meddelanden

Könsbetingat tänkande dekonstrueras inom jämställd småbarnspedagogik – Utbildningsstyrelsen belönade Kvinnosaksförbundet Unionens utvecklingsprojekt

Utbildningsstyrelsen har beviljat Cygnaeus-priset till Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik). Projektet har som mål att fortbilda yrkespersoner inom småbarnspedagogiken att bli varse om och dekonstruera kulturella antaganden gällande kön. Cygnaeus-priset beviljas årligen för att främja kunskap om likabehandling.
Meddelanden

Sammanlagt 6 700 studieplatser ingår i höstens gemensamma ansökan till högskolor

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 4 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 18 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen och Cancerorganisationerna: Rökfria yrkesläroanstalter förutsätter engagemang och tydliga direktiv

Anordnarna av yrkesutbildning är medvetna om skadeverkningarna av tobaks- och nikotinprodukter och att de enligt tobakslagen är skyldiga att ingripa i användningen av dem. I praktiken är detta ändå utmanande. Personalen har viljan att arbeta för rökfria läroanstalter men man saknar etablerade rutiner.
Meddelanden

Skola som bygger på finländsk modell öppnade i Vietnam

I Ho Chi Mich City öppnade den 12 augusti 2019 den andra skolan i Sydostasien som baserar sig på en finländsk modell. Vietnam-Finland International School (VFIS), som lyder under universitetet Ton Duc Than, erbjuder studieprogram för årskurserna 1–9, och en del av lärarna är finländare. I det här skedet börjar ungefär 200 elever vid skolan.
Meddelanden

För att förbättra pojkarnas inlärningsresultat behövs stöd för föräldraskapet och nära samarbete mellan olika sektorer

En yrkesövergripande arbetsgrupp föreslår tolv åtgärder med vilka pojkarnas inlärningsresultat kunde förbättras före år 2025. Med nya, skräddarsydda lösningar kunde man bland annat stöda barnens föräldrar och erbjuda pojkarna goda exempel på nyttan av läsning och studier.
Meddelanden

Antalet studerande i grundläggande utbildning för vuxna har ökat med nästan hälften

Då skolorna öppnar sina dörrar igen är antalet elever och studerande ungefär på samma nivå som under de föregående åren. Inom en del grupper förekommer ändå tydliga skillnader i förhållande till...
Meddelanden

Forum för modersmåls- och litteraturundervisning i Helsingfors 1–2.8.2019

Kring 200 modersmålslärare och lärare i litteratur samlas till forumet för modersmåls- och litteraturundervisning. Temat för i år är ”En bättre värld genom läsning”. I år granskar forumet speciellt vilka effekter grunderna i den nya läroplanen har på undervisningen och på Läsrörelsen.
Meddelanden

Lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet samlas i Helsingfors

Utbildningsstyrelsen ordnar sina årliga studiedagar för lärare i finska språket och Finlands kultur vid utländska universitet i Helsingfors 6–8.8.2019. Cirka 90 lärare från olika länder deltar i studiedagarna. De undervisar i 21 olika länder.
Meddelanden

Fler än 200 utländska studerande kommer till Finland på sommaren för att studera finska

Dryga 200 universitetsstuderande från olika delar av världen reser i sommar till Finland för att studera finska och Finlands kultur. En del av dem bekantar sig även med grunderna i översättning. Flest kursdeltagare kommer det från Ryssland, Polen och Tyskland. Totalt deltar studerande från 23 olika länder.