Senaste meddelanden

Meddelanden

Över 48 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

Även detta år var det svårast att bli antagen till universitetsstudier inom teater- och dansområdet samt bildkonstområdet, där ungefär 4 % av de sökande antogs, samt till psykologi, där 5 % av de...
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 72 100 sökande, varav 64 730 fick studieplats. Av de sökande fick 33 000 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 730 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 57 870, varav 95 % fick en studieplats.
Meddelanden

Avgiftsfria skolmåltider i mer än 70 år – Andra länder tar nu modell av Finlands sätt att ordna skolbespisningen

Finland och Sverige är fortfarande de enda länderna i världen där staten garanterar en avgiftsfri varm skolmåltid varje dag. I många andra länder får föräldrarna betala elevernas skolmåltider själva eller packa med lunch åt barnen.
Meddelanden

Ungefär 59 500 elever slutför grundskolan, 81 600 avlägger en yrkesinriktad examen

I år får 59 500 elever ett avgångsbetyg från grundskolan och 81 600 studerande avlägger en yrkesinriktad examen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. Av Studentexamensnämndens uppgifter framgår att även 25 946 studerande avlägger studentexamen i vår. Läsåret avslutas i grundskolorna och gymnasierna lördagen den 1 juni.
Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen framskrider

Utbildningsstyrelsen utarbetar nya kunskapskrav för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen och gör preciseringar i riktlinjerna för bedömningen i omfattande samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Med hjälp av mer detaljerade kunskapskrav vill man öka likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsorden. Det har väckt oro både bland de yrkesutbildade inom undervisningsväsendet och i familjerna att bedömningen inte är likvärdig. Utöver beredningen av kunskapskraven förtydligas också de nationella riktlinjerna, då de har ansetts vara för svåra att tolka i de nuvarande grunderna för läroplanen.
Meddelanden

De nya läroplansgrunderna för språkundervisningen som inleds i de lägre årskurserna har färdigställts

Utbildningsstyrelsen har färdigställt de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket som är gemensamt för alla elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. De nya grunderna träder i kraft 1.1.2020 och hänger samma med att språkundervisningen från och med nästa år kommer att inledas senast på våren i årskurs 1.
Meddelanden

Gymnasierna och yrkesläroanstalterna satsar mer än tidigare på de studerandes välbefinnande

I gymnasierna och yrkesläroanstalterna erbjuds psykolog- och kuratorstjänster i högre grad än tidigare, men de är fortfarande inte tillgängliga för alla studerande.
Meddelanden

Ledande PISA-länderna håller möte i Helsingfors 28–30.4 om den artificiella intelligensens inverkan på utbildningen

Finland står värd för konferensen där de länder som klarat sig bäst i PISA-mätningarna samlas för att dryfta vilken inverkan artificiell intelligens har på utbildningen. Mötet är en del av en serie tillställningar som OECD ordnar med ett halvt års mellanrum i olika länder under namnet High Performing Systems for Tomorrow.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen beviljade totalt 75 miljoner euro i statsunderstöd för utvecklingsprojekt och personalfortbildning

Utbildningsstyrelsen har beviljat dryga 65 miljoner euro i utvecklingsfinansiering för den allmänbildande utbildningen, småbarnspedagogiken och det fria bildningsarbetet. Det var första gången statsunderstöden utlystes samtidigt som en gemensam ansökningshelhet. Därtill beviljades 10 miljoner euro i statsunderstöd för personalfortbildning inom undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken.
Meddelanden

151 800 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Det fanns cirka tusen färre sökande i vårens gemensamma ansökan än ifjol, medan antalet studieplatser var ungefär detsamma. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området.
Meddelanden

Arbetslivet förändras – hur svarar utbildningen? Prognostiseringsforum för kunnande publicerade sina förslag

Hur möts efterfrågan och utbud av arbetskraft? Hur ska finansieringen av kontinuerligt lärande förnyas? Under 2020-talet kommer dessa att vara de centrala utmaningarna inom utbildningen, uppskattar Prognostiseringsforum för kunnande (PFK). Behovet av digitalt kunnande växer inom alla branscher, även service- och kulturbranschen. Samtidigt behöver över hälften av de nya arbetstagarna en högskoleutbildning.
Meddelanden

Den nationella tutorlärardagen samlar 600 tutorlärare till Aulanko i Tavastehus

Med den landsomfattande tutorlärarverksamheten som inleddes 2016 stöder man ny pedagogik och ibruktagandet av de nya läroplanerna. Under åren 2016–2018 har tutorlärarverksamheten finansierats via...
Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor börjar 20.3 klockan 8 – 47 600 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 600 nybörjarplatser inom nästan 1 600 ansökningsmål. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000 i den andra ansökningstiden. I Studieinfo.fi kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.
Meddelanden

Utkastet till grunderna för gymnasiets läroplan klart – säg din åsikt på nätet

Vi hoppas få kommentarer av gymnasisterna och deras föräldrar samt sakkunniga och utbildningsanordnare. Du hittar länken till förfrågan på vår webbplats. Samtidigt skickas utkastet också på remiss...
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 72 100 sökande

I vårens gemensamma ansökan var antalet sökande 300 fler än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 51 % till yrkesutbildning och 49 % till gymnasieutbildning. Motsvarande...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen beviljar finansiering av personalfortbildning inom undervisningsväsendet för att förebygga sexualbrott mot barn och unga

Utbildningsstyrelsen beviljar statsunderstöd för fortbildningar som stärker färdigheterna hos lärare och personal inom elev- och studerandevården att känna igen och motverka sexualbrott mot barn och unga.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens utredning: tvåårig förskoleundervisning skulle öka jämlikheten

Utbildningsstyrelsen har på undervisnings- och kulturministeriets begäran utrett vilka förändringar en tvåårig förskoleundervisning skulle innebära i lagstiftningen och läroplanerna. Enligt utredningen skulle en längre förskoleundervisning öka jämlikheten eftersom fler barn än i dag skulle ha möjlighet att delta i den småbarnspedagogiska verksamheten.
Meddelanden

Experternas syn på framtidens kompetensbehov: I arbetslivet behövs kunskaper i hållbar utveckling, digital kompetens och kontinuerligt lärande

I PFK medverkar en bred grupp sakkunniga inom arbetsliv och utbildning. Forumet har förutspått framtidens kunskapsbehov inom 30 branscher. I rapporten som publicerades på framtidsdagen den 1 mars...
Meddelanden

Utredning: Den nya yrkesutbildningen utmanar läroanstalterna till förändring

I utredningen Siirtymien vaikutus koulutuspolun eheyteen analyserar man yrkesutbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Resultaten grundar sig på 36 läroanstaltsbesök och diskussioner med över 300...
Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

I gemensam ansökan erbjuds 80 000 nybörjarplatser, varav 42 000 finns inom yrkesutbildning och 38 000 inom gymnasieutbildning. I fjol var antalet nybörjarplatser 80 600, varav 42 500 inom...