Senaste meddelanden

Meddelanden

Arbetet med att sammanföra utvecklingsfinansieringen framskrider – årets ansökan inleds 15.2

Undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens pressmeddelande 5.2.2019 Det har länge funnits önskemål om att sammanföra den nationella utvecklingsfinansieringen som nu är splittrad...
Meddelanden

Samernas nationaldag firas den 6 februari – många sätt att delta

Utbildningsstyrelsens och undervisnings- och kulturministeriets pressmeddelande Det finns många sätt att fördjupa sig i samiskan, till exempel genom film, musik eller olika teman som berör samerna...
Meddelanden

Mera stöd för att genomföra läroplansreformen

Av responsen som utbildningsanordnarna och lärarna har gett om läroplansreformens framskridande framgår att det fortfarande behövs stöd för att ta i bruk läroplanen. Att stöda implementeringen har...
Meddelanden

#Nyayrkesutbildningen-priset till fördomsfria, uppmuntrande och nyskapande lärare och studiehandledare

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet ville med tävlingen #nyayrkesutbildningen lyfta fram lärare och studiehandledare som har gått in för att utveckla och förnya sitt eget...
Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor kör igång

Utbildningarna som är med i den första ansökningsomgången är utbildningar på främmande språk, utbildningar vid Konstuniversitetet och utbildning inom teaterarbete vid Tammerfors universitet. I ansökan...
Meddelanden

Nya utbildningar inom fria bildningen stärker integrationen av vuxna invandrare

Integrationsutbildningar kan i regel endast ordnas inom tre år efter att en person har beviljats uppehållstillstånd. Med utbildningarna som nu inleds strävar man efter att också nå invandrare som...
Meddelanden

Utbildningsstyrelsens anvisningar stöder skolorna i ordnandet av religiösa evenemang

Då julen närmar sig är skolornas och daghemmens julfester och eventuella religiösa inslag åter aktuella. Utbildningsstyrelsen har utarbetat anvisningar för religiösa evenemang i småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. De senaste anvisningarna publicerades i början av 2018.
Meddelanden

3,1 miljoner för att sänka läromedelskostnaderna för studerande på andra stadiet –pilotprojekten kör igång vid ingången av 2019

Projekt inom gymnasieutbildningen finansieras med 1,1 miljoner euro och yrkesutbildningen med 2 miljoner euro. Pilotprojekten är omfattande nätverksprojekt där flera utbildningsanordnare ingår. De...
Meddelanden

Enkäten Hälsa i skolan: Familjens gemensamma tid hänger starkt ihop med barnets välmående och inlärning

Familjens gemensamma tid är viktigt för barnets välmående och inlärning. Barn och unga som anser att de inte spenderar tillräckligt med tid tillsammans med familjen deltar oftare i mobbning...
Meddelanden

12 miljoner för att stärka likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt småbarnspedagogiken

Utbildningsstyrelsen har beviljat 185 utbildningsanordnare 12 miljoner euro för att främja likvärdigheten och utveckla kvaliteten inom utbildningen. Understöd tilldelas projekt som strävar efter lösningar för att minska skolfrånvaron och utveckla samarbete mellan olika utbildningsformer och som stöder elevernas övergång från den grundläggande utbildningen till fortsatta studier Målet med understödet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen.
Meddelanden

Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats

I höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet ingick 227 utbildningar och antalet sökande var 30 400. Cirka 22 % av de sökande fick en studieplats.
Meddelanden

Programmet Den digitala tidens kompetenser kör i gång med 80 utbildningsprojekt

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med Utbildningsstyrelsen startat ett program med målsättningen att stärka vuxnas digitala och grundläggande färdigheter. Genom att erbjuda utbildningar med låg tröskel vill man förebygga ojämlikhet, ge positiva inlärningsupplevelser och stärka de medborgarfärdigheter som behövs i dagens samhälle. Regeringen reserverade ett anslag för ändamålet i tilläggsbudgeten 2018. Utbildningsstyrelsen har nu beviljat 7 miljoner euro i statsunderstöd till medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet och studiecentraler.
Meddelanden

Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2017

Kostnaderna för yrkesutbildningen har minskat under 2017. Till exempel var kostnaderna för den grundläggande yrkesutbildningen nästan 6 procent lägre än året innan. Kostnaderna för gymnasieutbildningen har också minskat.
Meddelanden

7 miljoner i statsunderstöd till gemensam utveckling av grundskolan

Utbildningsstyrelsen har utlyst ett statsunderstöd för att stödja nya sätt att främja den jämlika grundskolan genom att utveckla utbildningen, förnya lärandet samt genom gemensamt utvecklingsarbete. Totalt finns 7 miljoner euro att söka. Statsunderstödet är en del av Grundskoleforumets arbete.
Meddelanden

Världens största föräldrakväll ordnas 12.11 kl. 18 – följ direktsändningen och delta i diskussionen!

Vi bjuder in föräldrar och vårdnadshavare till alla barn i Finland att delta i Världens största föräldrakväll på måndag 12.11.2018 kl. 18–19.30. Man kan delta genom att följa direktsändningen från Pyhäselän koulu i Joensuu och genom att diskutera på nätet.
Meddelanden

Modellen med tutorlärare utvidgas till gymnasierna – 7,5 miljoner euro lediganslås för tutorlärarverksamhet i grundskolorna och gymnasierna

Målet är att etablera tutorlärarverksamheten som en del av verksamheten i alla finländska grundskolor. Samtidigt ska modellen också införas i gymnasierna. Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för anordnarna av grundläggande utbildning att användas för tutorlärarnas verksamhet och utbildning och för anordnarna av gymnasieutbildning för att inleda tutorlärarverksamhet i gymnasierna. Tutorlärarverksamheten främjar förnyandet av pedagogiken, digitaliseringen i undervisningen och utvecklingen av personalens kompetens.
Meddelanden

Bedömningen i grundskolan ska bli mer likvärdig - gemensamma kriterier för flera vitsord

Utbildningsstyrelsen eftersträvar en mer likvärdig slutbedömning inom den grundläggande utbildningen genom att fastställa kriterier också för vitsorden 5, 7 och 9. I kriterierna beskrivs vad eleven ska kunna för att uppnå det ifrågavarande vitsordet. För närvarande definieras kunskaper endast för vitsordet 8. Likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsord har väckt oro både bland sakkunniga inom utbildning och i familjer.
Meddelanden

Hur sänka läromedelskostnaderna för studerande på andra stadiet? 4 miljoner euro lediganslås för pilotprojekt

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet söker lösningar som ska sänka kostnaderna för studerande inom yrkes- och gymnasieutbildningen.
Meddelanden

12 miljoner att söka för att främja likvärdigheten inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen

Opetushallitus on avannut valtionavustushaun koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen ja siihen liittyviin kokeiluihin. Uudenlaisia ratkaisuja on löydettävä, jotta syrjäytymisvaara tunnistetaan varhain ja oppilaalle voidaan taata eheä koulutuspolku. Rahoitusta jaetaan yhteensä 12 miljoonaa euroa.
Meddelanden

Skolelevernas Move!-mätningar är trygga och kan fortsätta

Skyttellöpning är ett tryggt mätinstrument i Move!-helheten. Utbildningsstyrelsen har utrett frågan tillsammans med de sakkunniga som har utarbetat systemet samt bett UKK-institutet om en objektiv bedömning av mätningarna. Utredningarna gjordes till följd av det tragiska olycksfallet i Esbo.