Senaste meddelanden

Meddelanden

Det nationella läskunnighetsforumet: Läsrörelsen inspirerar till läsning och tar tag i försvagade färdigheter

Riktlinjerna fLäsrörelsenör utvecklandet av barns och ungas läskunnighet publicerades på fredagen av Läsforumet, som tillsatts av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. På basis av riktlinjerna kör Läsrörelsen igång och utmanar alla att främja läsning och läskunnigheten. Under hösten 2018 kör också de av Utbildningsstyrelsen finansierade fortbildningsprojekten i läs- och skrivfärdighet igång, som en del av Läsrörelsen.
Meddelanden

Värdet på utbildningsexporten redan 310 miljoner

Finländska utbildningstjänster och -produkter exporterades i fjol till ett värde av 310 miljoner euro. Tillväxten på ett år var 16% och under året skapades 150 nya jobb. Regeringsprogrammets målsättning på 350 miljoner euro i omsättning uppnås sannolikt i år
Meddelanden

Tillsammans skapar vi världens bästa grundskola - #denbästaskolan samlar de bästa idéerna och insatserna

Hur kan vi tillsammans göra vår grundskola till den bästa? Kampanjen #denbästaskolan uppmuntrar till att dela med sig av små och stora idéer och insatser, som bidrar till att skapa världens bästa jämlika grundskola. På www.denbastaskolan.fi kan var och en dela med sig av en idé eller insats samt få inspiration av andra. På sociala medier sprids idéerna med hashtaggen #denbästaskolan.
Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 600 studieplatser ingår

Höstens 2018 gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 5 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 19 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.
Meddelanden

Bedömningen inom den grundläggande utbildningen förnyas ‒ Utbildningsstyrelsen samlar in åsikter av lärare, elever och föräldrar

Utbildningsstyrelsen samlar in respons och utvecklingsidéer om bedömningen inom den grundläggande utbildningen. Respons önskas av såväl av professionella inom den grundläggande utbildningen som av elever och vårdnadshavare. Respons kan ges på webben fram till 14.9.2018.
Meddelanden

Över 98 procent av sökande som slutfört grundskolan fick en studieplats

I vår fick 58 200 unga avgångsbetyg från grundskolan. Under våren och sommaren sökte 99,5 % av grundskoleleverna till yrkesutbildning, gymnasium, specialyrkesläroanstalt eller handledande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,4 procent fått en studieplats via egentliga ansökningar eller via tilläggsansökningar.
Meddelanden

Barn och deras föräldrar är nöjda med skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet

Enligt Utbildningsstyrelsens undersökning anser barn och deras föräldrar att morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolbarn är av hög kvalitet. De allra flesta föräldrar som svarade på enkäten gav verksamheten utmärkt eller gott betyg. Barnens erfarenheter kartlades nu för första gången och de förhöll sig också mestadels positivt. En liten del av barnen upplever ändå utanförskap i morgon- och eftermiddagsverksamheten.
Meddelanden

Cirka 61 000 förstaklassister börjar skolan

Enligt Utbildningsstyrelsens bedömning inleder cirka 61 000 förstaklassister sin skolgång den här hösten. Det är något färre än förra året. Man uppskattar även att cirka 61 000 barn börjar i förskoleundervisningen.
Meddelanden

Över 47 000 fick en studieplats i högskolornas gemensamma ansökan

I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 152 900 sökande, varav 47 300, det vill säga 31 % fick en studieplats. Siffrorna är liknande som år 2017. Allt fler får en studieplats direkt på basis av studentbetyget, i år var andelen 18 % av de antagna.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 900 sökande, varav 65 200 fick en studieplats. Av de sökande fick 34 100 en studieplats inom yrkesutbildning och 31 100 inom gymnasieutbildning. Antalet sökande som gick ut grundskolan var 56 000, varav 97 % fick en studieplats.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen utarbetar mer detaljerade kriterier för slutbedömningen

Utbildningsstyrelsen börjar utarbeta kriterier för olika vitsord i slutbedömningen av den grundläggande utbildningen. Med mer noggranna kriterier strävar man efter att göra bedömningen mer likvärdig och vitsorden mer jämförbara.
Meddelanden

30 miljoner euro för att stärka likvärdighet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Utbildningsstyrelsen har beviljat 30 miljoner i statsunderstöd till att stärka den utbildningsmässiga likvärdigheten inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Målet är att alla barn och unga ska ha lika möjligheter till framgångsrika studier, oberoende av olika bakgrund och utgångslägen. Totalt 235 utbildningsanordnare beviljades understöd.
Meddelanden

Information om dina studier samlas på ett och sammas ställe – Min Studieinfo gör det smidigare att söka jobb och sköta ärenden

Studieprestationer och information om studierätt hittas nu i en tjänst, där de lätt kan delas vidare till exempel till arbetsgivare. Tjänsten som också är känd som Koski har utvidgats och öppnats som en del av tjänsten Min Studieinfo, också på svenska. Tjänsten och datainnehållet utvecklas kontinuerligt.
Meddelanden

Cirka 58 000 elever slutför grundskolan i vår

Skolavslutningen firas runtom i landet lördagen den 2 juni. I år får 58 600 elever avgångsbetyg från grundskolan och 76 200 studerande får en yrkesexamen, enligt Utbildningsstyrelsens uppskattning. I vår firas också 26 809 nya studenter. Inom svenskspråkig utbildning slutför uppskattningsvis 3 570 elever grundskolan, 2009 avlägger studentexamen och 2870 yrkesexamen.
Meddelanden

Hälften av högskolornas utländska examensstuderande planerar att stanna i Finland

Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar en färsk utredning.
Meddelanden

TEAviisari: Grundskolornas verksamhet som främjar hälsa och välbefinnande har utvecklats i god riktning

Under läsåret 2016–2017 har verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskap i grundskolorna utvecklats på många sätt i positiv riktning. Elevernas delaktighet och tillgången till elevvårdstjänster i skolorna har förbättrats. Verksamhet som främjar fysisk aktivitet under skoldagen har blivit vanligare och elever uppmuntras att röra på sig i skolarbetet.
Meddelanden

Endast en fjärdedel av finländarna som studerar vid utländska högskolor tror att de kommer att återvända till Finland

Allt fler finländare genomför sin högskoleexamen utomlands. De som åker utomlands för att studera är framför allt ute efter internationella erfarenheter, men också bättre antagningsmöjligheter och studiernas innehåll lockar, visar Utbildningsstyrelsens förfrågan till studerande. De studerandes framtid kännetecknas av osäkerhet, eftersom hälften av de svarande inte ännu vet vilket land de kommer att bo i efter studierna. Endast en fjärdedel tror att de kommer att återvända till Finland.
Meddelanden

Språkundervisningen inleds framöver redan i första klass – 4,3 miljoner i statsunderstöd har delats ut

Regeringen beslöt i budgetramen att språkundervisningen ska inledas från första klass från och med år 2020. Redan före det stöder man tidigareläggningen av språkundervisningen genom regeringens spetsprojekt. Utbildningsstyrelsen har beviljat anordnare av grundläggande utbildning 4,3 miljoner euro i statsunderstöd för att tidigarelägga, utveckla och öka språkundervisningen i småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Med statsunderstöden utvecklas verksamhetsmodeller för att ordna språkundervisning som lämpar sig för den inledande undervisningen.
Meddelanden

Är kulturell mångfald inspirerande eller oroväckande? Stor variation i ungas attityder – lärarnas kompetens behöver stärkas

Kön, modersmål och utbildningsbakgrund påverkar hur toleranta unga är och hur de upplever kulturell mångfald. I två färska utredningar presenteras rådande attityder bland unga samt lärarnas kompetensbehov i fråga om kulturell mångfald.
Meddelanden

153 000 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan steg med cirka 1500 från förra våren. Ungefär lika många studieplatser fanns att söka som i fjol. Inom universiteten var det flest sökande till det ekonomiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Inom yrkeshögskolorna var det flest sökande till social-, hälso- och idrottsområdet samt området för teknik och kommunikation.