Senaste meddelanden

Meddelanden

International Student Barometer: Finland är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande

Resultaten från den senaste studentundersökningen International Student Barometer visar att Finland fortfarande är ett mycket bra land att studera i för utländska högskolestuderande. De finländska högskolornas styrkor är desamma som i tidigare enkätundersökningar: bland annat får stödtjänsterna och studiemiljön beröm av de studerande. På det hela taget har resultaten förbättrats en aning
Meddelanden

Ansökan om statsunderstöd för innovationer och försök inom den grundläggande utbildningen har öppnats – uppmuntrar till att utveckla tillsammans

Utbildningsstyrelsen har öppnat en statsunderstödsansökan för innovationer och utvecklingsprojekt inom den grundläggande utbildningen. Sammanlagt 6 miljoner euro har reserverats för ändamålet. Understöden möjliggör nya sätt att utveckla utbildningen, förnya lärandet och utveckla tillsammans. Främjandet av försöks- och innovationsverksamhet är en del av spetsprojektet för att förnya grundskolan och verkställandet av programmet Den nya grundskolan.
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 900 sökande

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 13 mars. I gemensam ansökan erbjöds 79 800 nybörjarplatser. Antalet sökande i gemensam ansökan var 71 900, varav 56 200 slutför den grundläggande utbildningen. Det fanns 1 480 färre sökande än i fjol. Av förstahandssökande i vårens gemensamma ansökan sökte 52 procent till yrkesutbildning och 48 procent till gymnasieutbildning. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var cirka 3 270, dvs. en aning mindre än i fjol.
Meddelanden

Gemensam ansökan till högskolor börjar på onsdag 14 mars – 47 500 studieplatser erbjuds inom yrkeshögskolor och universitet

I högskolornas gemensamma ansökan erbjuds nu cirka 47 500 nybörjarplatser inom drygt 1 500 utbildningsprogram. Utgående från tidigare års ansökningssiffror förväntas antalet sökande bli cirka 140 000. I Studieinfo-tjänsten kan man bekanta sig med de utbildningar som erbjuds och fylla i ansökan.
Meddelanden

Allt fler slutför inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen – mer individuellt stöd behövs

Enligt Utbildningsstyrelsens senaste rapport slutför 11,4 procent av de studerande inom yrkesutbildningen inte sina studier för yrkesinriktad grundexamen, utan avgår mitt i utbildningen. Läsåret 2013–2014 var motsvarande andel 8,6 procent. Den studerandes ålder, kön, språkliga bakgrund och utbildningsområdet är faktorer som påverkar när den studerande inte slutför sin examen. Drygt en fjärdedel av avgången från studierna beror på att den studerande övergår till andra studier.
Meddelanden

Skolorna får anvisningar för hantering av sexuella trakasserier – åtgärdsprogram ska stärka säkerhetskulturen i lärgemenskaper

Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar om hur grundskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet kan förebygga och ingripa i sexuella trakasserier. Anvisningarna har gjorts på uppdrag av undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen. Undervisnings- och kulturministeriet startar dessutom ett omfattande åtgärdsprogram för att stärka säkerhetskulturen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, läroanstalterna på andra stadiet samt i högskolorna. Fem miljoner euro har reserverats för programmet.
Meddelanden

Robotfärdmedel kommer sakta men säkert

Trafik- och logistikområdet kommer att förändras avsevärt under de två följande årtiondena, berättar Utbildningsstyrelsens färska prognostisering av kompetens- och utbildningsbehov. Den största förändringen kommer att ske när självstyrda robotfärdmedel blir allt vanligare då vi närmar oss 2030-talet.
Meddelanden

Jämlikheten i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen stärks: Statsunderstöd till ett belopp av 30 miljoner euro kan nu sökas

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd för att främja utbildningsmässig jämlikhet inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Understödet kan användas för att utveckla specialundervisningens kvalitet, bilda flexibla undervisningsgrupper, anställa lärare och skolgångsbiträden och skaffa material som behövs för att utveckla specialundervisningens kvalitet. Anslaget för understödet är sammanlagt 30 miljoner euro.
Meddelanden

Gemensam ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning börjar

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds tisdagen den 20 februari och avslutas tisdagen den 13 mars kl. 15.00. I den gemensamma ansökan erbjuds i år cirka 79 800 nybörjarplatser. Ansökan fylls i på adressen www.studieinfo.fi. I Studieinfo finns också uppgifter om utbildningarna och anvisningar för ansökan.
Meddelanden

Tidigareläggningen av språkundervisningen framskrider – ansökan om utvecklingsbidrag på 4,3 miljoner euro inleds

Utbildningsstyrelsen har utlyst specialunderstöd för tidigareläggning av språkstudierna för läsåret 2018–2019. Detta är andra gången understöd delas ut. Med understödet säkerställs att utvecklingsprojekten inom språkundervisningen som inleddes 2017 kan fortsätta och därtill möjliggörs nya projekt. Totalt kan 4,3 miljoner euro sökas.
Meddelanden

Move!-mätningarna 2017: Befogad oro för barns och ungas fysiska funktionsförmåga

Resultaten av Move!-mätningarna under hösten 2017 visar att det finns stora individuella skillnader i den fysiska funktionsförmågan. En del skolelever får bra resultat i mätningarna och en del oroväckande. Pojkarnas resultat är ett särskilt orosmoment: 30 procent av pojkarna i årskurs 8 kan till exempel inte sträcka ut nedre ryggen i sittande ställning. Den fysiska funktionsförmågan kan dock utvecklas genom motion och träning. Med Move!-systemet kan situationen också följas upp mer tillförlitligt än tidigare. Move!-mätningarna ingår i grunderna för läroplanen och har en exceptionellt bra täckning. Denna gång registrerades resultat av 50 000 elever i årskurs 5 och 10 000 elever i årskurs 8. Den riksomfattande rapporten över resultaten publiceras den 26 januari 2018.
Meddelanden

Småbarnspedagogiken får egen måltidsrekommendation

Måltidsrekommendationen är ett gemensamt redskap för att ordna, utveckla, följa upp och utvärdera kostservicen inom småbarnspedagogiken samt matfostran. Rekommendationen har gjorts i samarbete mellan...
Meddelanden

Småbarnspedagogiken får anvisningar om religiösa evenemang

Utbildningsstyrelsen har för första gången gjort upp anvisningar för anordnande av religiösa evenemang och fester med religiösa inslag inom småbarnspedagogiken.
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds

Den första ansökningstiden i gemensam ansökan till högskolor inleds tisdagen den 9 januari kl. 8 och går ut onsdagen den 24 januari kl. 15. Ansökan kan göras i Studieinfo-tjänsten.
Meddelanden

Nya examensgrunder för yrkesutbildning träder i kraft

Utbildningsstyrelsen har utarbetat nya examensgrunder för alla yrkesinriktade grundexamina och för flera yrkes- och specialyrkesexamina. De första nya examensgrunderna för yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Revideringen av examensgrunderna ingår i reformen av yrkesutbildningen. Nya examensgrunder utarbetas för alla examina senast 1.1.2019.
Meddelanden

Resultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor publiceras i dag

I höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet cirka 24 % fick en studieplats.
Meddelanden

Studentexamensnämndens kansli och Nationella centret för utbildningsutvärdering blir fristående enheter under Utbildningsstyrelsen

Nationella centret för utbildningsutvärdering och Studentexamensnämndens kansli blir vid årsskiftet fristående enheter under Utbildningsstyrelsen. Ämbetsverkens uppgifter och ansvarsområden förblir desamma som tidigare.
Meddelanden

Undervisningsväsendets kostnader sjönk under 2016

Kostnaderna för yrkesutbildningen har sjunkit under de senaste åren och fortsatte sjunka även 2016: i genomsnitt sjönk kostnaderna jämfört med föregående år med några procent. Även kostnaderna för gymnasieutbildningen fortsatte att sjunka.
Meddelanden

Cirka 28 000 sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna

Cirka 28 000 sökande i höstens gemensamma ansökan till högskolorna
Meddelanden

Revidering av den grundläggande konstundervisningen

Utbildningsstyrelsen har fastställt de nya grunderna för läroplanen för grundläggande konstundervisning. Undervisningen i arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans och teaterkonst förnyas i praktiken i augusti 2018 då utbildningsanordnarna inför de läroplaner som utarbetats utgående från de nya grunderna.