Senaste meddelanden

Meddelanden

Prognostisering av kompetensbehov inom socialsektorn: Framtidens välfärdsarbete behöver professionella experter på nätverkande och växelverkan

Arbetet inom socialsektorn håller på att vävas in i ett omfattande mångprofessionellt nätverk. I framtiden förväntas professionella inom sektorn vara såväl experter på växelverkan och kontakt som utvecklare av servicestrukturerna. Arbetet kräver kunskaper och metoder för att främja medborgarnas välfärd och för att producera samhällsstrukturer som skapar trygghet. Detta konstateras i rapporten från gruppen som prognostiserat det sociala områdets framtida kompetensbehov.
Meddelanden

Trygga skolresor som tema under trafiksäkerhetsveckan

Den nationella trafiksäkerhetsveckan i skolorna firas 11–15.9 med temat en trygg skolresa. Frågan om skolresornas trygghet berör årligen tiotusentals familjer. Genom att behandla erfarenheter av skolresorna som ett redskap för lärande kan barnen få övning i att röra sig tryggt och ansvarsfullt i trafiken.
Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor kör ingång – 6 400 studieplatser ingår

Höstens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet kör igång på onsdagen den 6 september kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 20 september kl. 15. Ansökan lämnas in på adressen Studieinfo.fi.
Meddelanden

Småbarnspedagogiken firas på olika håll i Finland

De nya lokala planerna för småbarnspedagogik togs i bruk i början av augusti. Planerna firas med en egen dag tisdagen 5.9. På olika håll i Finland ordnas evenemang där man presenterar de lokala planerna och tar upp de frågor som betonas i den finländska småbarnspedagogiken.
Meddelanden

Studieplats för omkring 99 procent av sökande som avslutat grundskolan

I hela landet sökte 98,7 procent av grundskolans niondeklassister under våren och sommaren till yrkesutbildning, gymnasium, specialundervisning eller till en förberedande utbildning. Av dem som i vår gick ut grundskolan har 98,7 procent fått en studieplats via de egentliga ansökningarna eller via tilläggsansökningar.
Meddelanden

Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan

Allt fler lärare har en individuell utbildnings- och utvecklingsplan och man deltar flitigt i fortbildning. Lärarnas behörighetsgrad inom den svenskspråkiga utbildningen var lägre än inom den...
Meddelanden

De nya läroplanerna tas i bruk i årskurs 7

Läsåret 2017–2018 tas de nya läroplanerna för den grundläggande utbildningen i bruk i årskurs 7. De nya läroplanerna togs i bruk i årskurserna 1–6 hösten 2016 och nu införs de i de högre årskurserna så att planerna tas i bruk stegvis: i årskurs 7 läsåret 2017–2018, i årskurs 8 läsåret 2018–2019 och i årskurs 9 läsåret 2009–2010. I och med förändringen kommer också en stor del av ämnesundervisningen att omfattas av de nya läroplanerna.
Meddelanden

I höst inleder cirka 62 900 förstaklassister sin skolgång

I de flesta kommunerna inleds skolåret nästa vecka och cirka 62 900 nya förstaklassister börjar sin skolgång. Inom den grundläggande utbildningen börjar cirka 60 000 elever i årskurs 7 och i gymnasiet inleder ca 35 300 studerande sina studier. Antalet nya studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen är ca 46 200, inom grundläggande utbildning som förbereder för fristående examen cirka 25 900 och inom yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning cirka 18 800.
Meddelanden

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet

De lokala planerna för småbarnspedagogik tas i bruk i hela landet 1.8.2017. Planerna är en norm som baserar sig på de nya grunder för planen för småbarnspedagogik som Utbildningsstyrelsen har utarbetat.
Meddelanden

Utbildningsstyrelsen sätter fart på utbildningsexporten – tillväxtprogrammet Education Finland startar

Utbildningsstyrelsen fick i början av juni i uppgift att sätta fart på utbildningsexporten. Det nya tillväxtprogrammet Education Finland ger stöd till företag, högskolor och utbildningsanordnare i syfte att hjälpa dem växa på den internationella marknaden.
Meddelanden

I högskolornas gemensamma ansökan fick 46 828 studerande en studieplats

I vårens gemensamma ansökan till högskolorna fanns 151 440 sökande, varav 31 % fick studieplats. Siffrorna motsvarar siffrorna i ansökan 2016. Sedan 2016 har högskolorna varit skyldiga att reservera en del av nybörjarplatserna för sökande som ännu inte har en studieplats vid en högskola. Av det totala antalet antagna var andelen förstagångssökande ca 83 % både våren 2016 och i år.
Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasier

I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 73 500 sökande, av vilka 66 600 fick en studieplats i utbildning som inleds hösten 2017. Ifjol var motsvarande siffror 76 500 sökande och 69 300 antagna. Till svenskspråkig utbildning sökte i år 3 270 (ifjol 3 400), antalet antagna är 3 200 (ifjol 3 350).
Meddelanden

Skogsbranschens framtidsutsikter handlar om ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet

Framtidens skogsproffs måste hänga med i utvecklingen inom automation, robotik och digitalisering. Mångsidiga yrkespersoner kombinerar olika typer av kunnande, både sitt eget och andras, över gränserna mellan olika branscher.
Meddelanden

Energibranschen står inför en stor omvälvning

Energibranschen behöver fler anställda med nya kunskapskombinationer. Det räcker inte längre med att behärska processerna inom energiproduktionen. Det behövs kunskaper om nya energikällor och energilagring, om logistik och distribution, om konsumtion och kunder samt om säkerhet och miljö.
Meddelanden

Gymnasiernas och yrkesläroanstalternas välfärdstjänster har blivit bättre

Inom gymnasieutbildningen och den grundläggande yrkesutbildningen har utvecklingen av verksamhet som främjar hälsa och välfärd gått framåt mellan åren 2012 och 2016. Tillgången till psykolog- och kuratorstjänster har ökat och de studerande får allt oftare delta i planeringen av läroanstaltens gemensamma praxis.
Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 21.2. – 14.3.

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning inleds på tisdag 21.2. och avslutas tisdag 14.3. kl. 15.00. Gemensam ansökan omfattar cirka 80 400 nybörjarplatser.
Meddelanden

151 600 sökande i vårens gemensamma ansökan till högskolor

Antalet sökande i vårens gemensamma ansökan var 151 600 personer, ungefär på samma nivå som i fjol. Många sökande fyllde i ansökningsblanketten mot slutet av ansökningstiden, precis som under de tidigare åren. Under den sista ansökningskvällen lämnades in 2 700 ansökningar under en timme.
Meddelanden

Totalt 73 500 sökande i gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning avslutades 14.3. Denna vår sökte cirka 73 500 till yrkesutbildning eller gymnasieutbildning via gemensam ansökan. Antalet sökande minskade med ca 2 900 sökande jämfört med ifjol.
Meddelanden

Forum för kompetensprognostisering inleder sin verksamhet

Utbildningsstyrelsen har utnämnt medlemmarna i prognosgrupperna inom Forum för kompetensprognostisering för fyraårsperioden 1.1.2017–31.12.2020 enligt beslut från undervisnings- och kulturministeriet.
Meddelanden

Ansökningstiden till yrkeshögskolor och universitet 15.3. – 5.4.

Den andra ansökningstiden i vårens gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds den 15 mars kl. 8. Ansökningstiden löper ut på onsdagen den 5 april kl. 15.