Yrittäjämäinen oppiminen opetussuunnitelmallisena käsitteenä on vielä varsin uusi ja sen yksikäsitteinen määrittely tarvitsee edelleen tarkennusta. Opetusministeriön yleissivistävälle koulutukselle asettamat yrittäjämäisen oppimisen (yrittäjyyskasvatus) tavoitteet liittyvät ensisijaisesti osallistuvan ja aktiivisen kansalaisuuden kehittämiseen sekä luovuuden ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen (1). Näin ollen yrittäjämäinen oppiminen tulee ymmärtää enemmän opetusmenetelmänä kuin sisältönä.
Oppilas työskentelee elektroniikan työtehtävän parissa.

Keskusteluissa yrittäjämäiseen oppimiseen liitetään käsitteet yrittäjämäisyys ja yritteliäisyys. Yleisesti yrittäjämäisyys on yrittämiseen ja liiketoimintaan liittyvä käsite. Yritteliäisyys puolestaan on yrittäjyysvalmiuksiin ja kompetenssiin liittyvä käsite (2). Liiketoiminnan tai yrittäjyysvalmiuksien oppimisesta ei ole kyse, vaan yrittäjämäinen oppiminen (yrittäminen ja yritteliäisyys) ymmärretään tässä yhteydessä eri tilanteiden kohtaamiseksi, jossa oppija oppii itse huomaamaan uuden oppimisen tarpeet ja joissa opitaan esimerkiksi virheiden ja vaikeuksien kautta. Keskeistä yrittäjämäisessä oppimisessa on sosiaalisuuden ja uteliaan ympäristön tarkastelun oppiminen, itseensä luottaminen ja omien vahvuuksien kehittäminen (3).

Yrittäjämäistä oppimista ei tule suoraviivaisesti ymmärtää yrittäjäksi kasvattamisena, vaan osana laajempaa kansalaisten elämänhallinnan lisäämiseen vaikuttavaa kokonaisuutta. Yrittäjämäiseen oppimiseen liittyvä yritteliäisyys edellyttää kykyä ja uskallusta tarkastella asioita eri näkökulmista sekä totuttujen käytäntöjen kyseenalaistamista. Tällöin esimerkiksi sosiaalinen yritteliäisyys tarkoittaa yksilön oma-aloitteista toimintaa, jossa tavalla tai toisella otetaan yhteisö huomioon (4). Myös perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa pohtinut työryhmä ehdotti selvityksessään tiettyjä sivistykseen kuuluvia ja yhteiskunnassa tarvittavia kansalaistaitoja, joita ovat ajattelun taidot, työskentelyn ja vuorovaikutuksen taidot, käden ja ilmaisun taidot, osallistumisen ja vaikuttamisen taidot sekä itsetuntemuksen ja vastuullisuuden taidot (5). Käsityön oppimiseen liittyvässä kasvatuskokonaisuudessa edellä kuvattu voisi liittyä kokonaisen ja ositetun käsityöprosessin toteuttamiseen (6). Kokonaisella käsityöllä tarkoitetaan tekemistä, jossa sama henkilö suorittaa käsityöprosessin kaikki eri vaiheet ideoinnista ja suunnittelusta valmistuksen kautta oman toiminnan pohdintaan (arviointi) itsenäisesti, jolloin prosessi on kokonaisvaltaisen oppimisen näkökulmasta kasvattava. Ositetussa käsityöprosessissa käsityötuotteen valmistusprosessissa hyödynnetään toisen henkilön tekemää suunnitelmaa joko osittain tai kokonaan, tällöin kasvatuksellinen kokonaisvaltaisuus vähenee.

  (1) Opetusministeriö 2009, 14–15.
  (2) Kyrö ja Ripatti 2006, 16–17.
  (3) Remes 2007, 22–23.
  (4) Ikonen 2006, 92–93. 
  (5) Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010, 13–14. 
  (6) Peltonen 1988, 26; Hilmola 2011, 144–145.