Punasävyinen piirros lehdestä

Millaista on hyvä keskustelu luokassa? Millaisin keinoin ja vaihein se voi edetä? Miten ajattelua opitaan keskustelemalla?

Toisinaan ”dialogiopetuksella” viitataan rajatusti vain sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa opetus etenee yksinomaan opettajan ja koko ryhmän yhteisenä keskusteluna. Yleensä dialogisella opetuksella tarkoitetaan kuitenkin laajemmin kokonaisvaltaista pedagogista lähestymistapaa, jossa dialogisuus on toimintaa jäsentävä pääperiaate, mutta opettaja käyttää monia erilaisia kommunikaation keinoja.

Tällöin yhteinen luokkakeskustelu, pari- ja pienryhmäkeskustelut ja opettajajohtoinen puhe ja kyseleminen vuorottelevat. Keskeinen asema on kuitenkin aina keskustelulla ja yhteistoiminnallisuudella eri muodoissaan. Usein tätä kuvataan tutkivaksi dialogiksi.