Asuminen ja yhdessä eläminen ovat kotitalousopetuksen perusta ja päämäärä. Opetushallitus on tuottanut yhteistyössä kotitalousopetuksen foorumin kanssa tukimateriaalia sisältöalueen S2, Asuminen ja yhdessä eläminen, käyttöönottoon.

Lisätietoa #S2asuminenjayhdessäeläminen

Nuoret rakentavat taloa

S2 Asuminen ja yhdessä eläminen on kotitalousopetuksen keskeisimpiä sisältöjä ja toimii perustana kaikelle kotitalousoppiaineen opetukselle. Se sisältyy kaikkiin kotitalousopetuksen tavoitealueisiin ja laaja-alaisen osaamisen alueisiin, joista se liittyy läheisimmin tavoitteeseen L3, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot.

Opetettavat sisällöt nousevat

  • kotikulttuurista ja oppilaiden arkiympäristöistä
  • kotitalousluokan ja koulun toiminnasta
  • ympäröivän yhteisön tarpeista ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Oppilas oppii ymmärtämään, mitä kestävä ja sujuva arki tarkoittavat hänelle itselleen, omalle perheelle ja lähiyhteisöille ja miten arkeen voi itse vaikuttaa kestävän elämäntavan mukaisilla valinnoilla. Lähiyhteisöillä tarkoitetaan kotitalousopetuksen ryhmää, kouluyhteisöä ja koulun ulkopuolella toimivia yhteisöjä, kuten harrastusryhmiä ja erilaisia järjestöjä. Toiminnan tavoitteena on taitava arjen hallinta: oppilas työskentelee itsenäisesti ja ymmärtää toimivansa kaikkien yhteisen hyvän eteen.

Oppilas oppii ymmärtämään tasavertaisen, kohtuullisen ja hyvän elämän periaatteita ja toimimaan niiden mukaan. Sisältöalueen aiheiden näkyväksi tekeminen ja yhdessä pohtiminen lisäävät ymmärrystä arjen rytmistä, erilaisista perheistä sekä eri elämänvaiheista ja niiden välisistä siirtymistä. Sisällöt valmistavat nuoria peruskoulun jälkeiseen elämään, omasta kodista huolehtimiseen ja olemaan muille huolta pitävä lähimmäinen. Oppimishaasteet muodostavat kumuloituvan oppimispolun, jossa uutta osaamista rakennetaan jo opitun päälle.

Kotitalouden toiminnan pohjana on sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys ja hyvinvointi. Toiminta tähtää arjessa tarvittavien taitojen ja kestävän elämäntavan mukaisen toiminnan kehittymiseen. Kotitalousopetuksen S2-sisältöalueeseen perustuva toiminta tähtää kestävään elämäntapaan ja hyvinvointiin. Omasta ympäristöstä pidetään huolta ja työnjaossa otetaan huomioon käytettävissä olevat voimavarat.