Finansiering för internationalisering

EU:n Luova Eurooppa: Journalismin kumppanuushankkeet 2023, yhteistyö

Luova Eurooppa
Status
Avslutad
Ansökningstid
8.12.2022 – 27.4.2023 kl 18:00
Ansökningsblankett

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet (NEWS-Journalism partherships) vastaavat media-alan kohtaamiin rakenteellisiin ja teknologisiin muutoksiin edistämällä riippumatonta, vapaata ja moniarvoista mediaympäristöä. Lisäksi hankkeilla tuetaan laadukkaan sisällön toimittamista, digitaalisten taitojen kehittämistä sekä ammattijournalismin toiminta- ja kilpailukyvyn parantamista.

Journalismin kumppanuushankkeiden haku jakautuu vuonna 2023 kahteen teemaan, jotka ovat moniarvoisuus (pluralism) ja yhteistyö (collaborations). Jokaisen hakemuksen tulee käsiteellä vain toista teemaa. Moniarvoisuusteeman budjetti on 5 miljoonaa euroa ja yhteistyöteeman budjetti on 5 miljoonaa euroa. Tämä hakuohje käsittelee yhteistyön teemaa.

Journalismin eurooppalaiset kumppanuushankkeet teemalla yhteistyö (NEWS - Journalism partherships - Collaborations) koskevat korkealaatuista mediatuotantoa ja liiketoiminnan malleja, jotka edistävät eurooppalaista yhteistyötä, digitaalisia taitoja, rajat ylittävää ja/tai yhteistyöhön perustuvaa journalismia. Tavoitteena on tehdä eurooppalaisesta uutismedia-alasta kestävämpi; edistää luotettavaa tiedottamista, osaamisen kehittämistä ja uutismedia-alan ammattilaisten ja toimittajien työllistymistä.

 

Kenelle?

Hankkeissa pitää olla mukana vähintään 3 alan toimijaa kolmesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta.

Osallistujat voivat olla voittoa tavoittelemattomia, julkisia ja yksityisiä median jakelukanavia (ml. lehdistö ja verkkomedia, radio ja podcastit, TV) sekä muita uutismediaan keskittyviä organisaatioita (esim. alan yhdistykset ja kansalaisjärjestöt, säätiöt ja koulutusorganisaatiot).

 

Hakuaika ja hankkeen aikataulu

Haku päättyy 27.4.2023 klo 17 Brysselin aikaa. Hakemuksia arvioidaan touko-kesäkuussa 2023. Haun tulokset julkaistaan heinäkuussa 2023 ja avustussopimukset allekirjoitetaan syyskuussa 2023.

Hankkeiden maksimikesto on 24 kuukautta. Hankeen alkamisajankohta ei saa olla ennen hakemuksen jättöpäivää.

 

Paljonko tukea voi hakea?

Haettu tuki hankkeelle voi olla enimmillään 2 miljoonaa euroa. EU-tuen osuus voi olla korkeintaan 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

Tuki on budjettipohjainen. Tuki korvaa vain tietyt kelvolliset kustannukset (eligible costs) ja kustannukset, jotka ovat todellisuudessa syntyneet hankkeen aikana ja aiheutuneet hankkeesta.

 

Mihin tukea voi hakea?

Rahoitusta voi hakea yhteistyöhankkeille uutismedian kaikilla sektoreilla tai näiden väillä.

Hankkeiden avulla lisätään yhteistyötä ja juurrutetaan systeemistä muutosta alalle. Toimenpiteiden on oltava perusteltuja ja perustua valittujen sektoreiden tarpeisiin.

Hankkeiden tuloksena voi olla esim.

  • laajoja verkostoja, joissa uutismedian ammattilaiset jakavat parhaita käytäntöjä
  • alakohtaisia tietoyhteenliittymiä, jotka käsittelevät teknisiä formaatteja ja/tai journalismin eri genrejä
  • journalistien ja alan liiketoiminnan ammattilaisten osaamisen kehittämistä
  • uusia innovaatioita ja luovia toimintamalleja journalismin tuotanto- ja jakeluprosesseissa
  • uutissisältöihin kohdistuvan kiinnostuksen kasvu eri yhteiskunta-, kieli- ja ikäryhmissä
  • lisää näkyvyyttä journalistisesti tuotetuille sisällöille.

Hakuprosessi

Hakemukset jätetään sähköisesti EU:n Funding & Tenders -portaalin kautta. Ennen hakemuksen täyttämistä kannattaa tutustua huolellisesti FTOP-portaalin hakusivulta löytyvään Call document -ehdotuspyyntöön, jossa käydään läpi haun tarkemmat reunaehdot.

Lisätietoja hausta saat Suomen Luova Eurooppa -yhteyspisteestä. Tarvittaessa saat lisätietoja myös toimeenpanovirasto EACEA:n osoitteesta EACEA-CREATIVE-EUROPE-JOURNALISM-PARTNERSHIPS [at] ec.europa.eu (huom. englanniksi, ei hankekohtaista neuvontaa).