Meddelanden

Hälften av högskolornas utländska examensstuderande planerar att stanna i Finland

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering Statistik
Hälften av de utlänningar som studerar för examen vid finländska universitet och yrkeshögskolor planerar att stanna i Finland efter att de slutfört studierna, visar en färsk utredning.

International Student Barometer (ISB) är en förfrågan till internationella utbytesstuderande och examensstuderande vid högskolor i olika länder. I förfrågan kartläggs hur nöjda de studerande är med studierna, servicen, att leva i det nya landet samt orsaker till valet av studieland och de studerandes planer efter avlagd examen. I Finland deltog 13 universitet och 2 yrkeshögskolor i undersökningen. De svarande var 6 650 utländska studerande, varav 4 396 avlägger hela sin examen i Finland. En klar majoritet av de svarande var universitetens magisterstuderande och doktorander.

Finländska högskolor och utländska studerande har sedan hösten 2017 stått in för en ny situation, då Finland började uppbära läsårsavgiftger av studerande från områden utanför EU/EES. Av de 20 000 utlänningar som studerar för examen i finländska högskolor har 77 procent kommit från andra delar av världen än EU/EES-regionen. De vanligaste ursprungsländerna är Ryssland, Kina, Vietnam och Nepal, och de vanligaste studieområdena är ekonomi och teknik. Avgifterna kan påverka både de studerandes vilja att komma till Finland och deras erfarenhet av studierna i Finland.

– Undersökningen ger viktig information om den finländska högskoleutbildningens attraktionskraft. Med hjälp av responsen och internationellt jämförelsematerial kan högskolorna utveckla sin verksamhet, säger Joanna Kumpula, sakkunnig inom marknadsföringskommunikation vid Utbildningsstyrelsen.

83 procent skulle rekommendera att studera i Finland

Totalt 90 procent av de svarande var nöjda med helheten som innefattar ankomsten, bostaden, att anpassa sig till den nya orten samt servicen och stödet vid studiestarten. De studerande var mest nöjda med den service och introduktion som högskolan ordnade, medan det besvärligaste var att öppna ett bankkonto.

Lärmiljöerna och lokalerna hör till styrkorna vid de finländska högskolorna. Så gott som alla studerande var nöjda eller mycket nöjda med dessa. Av de studerande var 87 procent nöjda eller mycket nöjda med studierna som helhet.

Nästan alla respondenter var nöjda med att få studera med människor från olika kulturer och med storleken på utbildningsgrupperna. För undervisningens del fick lärarnas sakkännedom och kunskaper i engelska bästa resultat.

Genom att kartlägga boende, levnadskostnader, socialt liv och uträttandet av dagliga ärenden undersökte man hur nöjda de studerande var med att leva i Finland. Mindre än hälften var nöjda med möjligheten att tjäna pengar genom att jobba vid sidan av studierna. Säkerheten i Finland var tydligt det som de svarande var mest nöjda med (97 procent).

Andelen nöjda personer hade ökat något inom alla områden sedan 2014, då Finland senast deltog i ISB-undersökningen.

83 % av de svarande examensstuderandena skulle rekommendera att studera i Finland. För samtliga svarande i Finland var andelen 86 % och för alla deltagarländer 83 %, vilket innebär att Finland klarar sig bra i jämförelsen.

Inom sysselsättningen finns rum för förbättring

Av sista årets studerande planerade var fjärde att stanna i Finland för att jobba en längre tid efter avlagd examen, dvs. över två år. Var tionde planerade att stanna för att jobba en kortare tid. 14 % hade planer på fortsatta studier vid sin högskola. Endast en fjärdedel hade för avsikt att flytta annanstans, medan en femtedel inte ännu visste vad de kommer att göra.

Studerande inom teknik och handel var i snitt mer intresserade av att jobba en längre tid i Finland, medan studerande inom samhälls- och naturvetenskaper, matematik och datateknik var intresserade av att jobba en kortare tid.

– Med tanke på Finlands kompetenstillgångar är resultaten uppmuntrande. Samtidigt är det oroväckande att bara hälften var nöjda med sysselsättningen. Om arbetsplatserna och de kompetenta högutbildade utlänningarna som redan känner till Finland inte möts, så förlorar vi kunnande till utlandet, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Nästan hälften var missnöjda med undervisningspersonalens stöd gällande arbets- och karriärmöjligheter samt med möjligheten att arbeta som en del av studierna. Högskolornas karriär- och rekryteringstjänster hittades inte, 38% kunde inte berätta var dessa tjänster fanns att få.

De studerande önskade information från olika källor, råd och vägledning om karriärmöjligheter, möjligheter att träffa och nätverka med arbetsgivare, praktikplatser, stöd i att sammanställa CV och kontakta arbetsgivare, samt träning inför intervjuer.