Nyheter

4 miljoner till genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen – de två-åriga statsunderstödsprojekten startar i början av år 2020

Understöd Yrkesutbildning Statsandelar Kvalitet och utveckling
Utbildningsstyrelsen har beviljat 4 miljoner euro i statsunderstöd för genomförandet av kvalitetsstrategin för yrkesutbildningen som tar sikte på år 2030. Sammanlagt 13 nätverksprojekt för anordnarna av yrkesutbildning beviljades understöd. Projekten genomför utvecklingsåtgärder som stöder effektmålen i publikationen om kvalitetsstrategin.

Det kom in 14 ansökningar och fyra av koordinatorerna för de här projekten ansökte även om att bli koordinatorer för tyngdpunktsområdena. Den totala ansökta summan inklusive understöd för koordineringen av tyngdpunktsområdena uppgick till 4,4 miljoner euro. Tyngdpunktsområdena för utvecklingsarbetet och koordinatorerna för tyngdpunktsområdena är följande:

 • Kvalitetsledningen är helhetsbetonad (Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä).
 • Kundorientering utgör utgångspunkten för verksamheten Oulun seudun koulutuskuntayhtymä).
 • Kontinuerlig förbättring i riktning mot utmärkt kvalitet utgör en permanent del av verksamheten (Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä).
 • Tydliga mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten ställs upp och måluppfyllelsen och resultaten följs upp systematiskt  (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä).

Teman för projekten

Inom tyngdpunktsområdena koncentrerar man sig på följande teman:

 • utveckling av rutiner för peer review-utvärdering och självvärdering och användningen av dem i främjandet av systematiken och en jämn kvalitet i den nationella kvalitetsledningen
 • utveckling och intensifiering av servicenätverk och partnersamarbete
 • uppställande av mål för kvaliteten och effekterna av verksamheten och en systematisering av uppföljningen av resultaten och en kontinuerlig förbättring av verksamheten
 • utnyttjande av informationshantering och informationsresurser samt utveckling av informationssystem, informationsresurser och samverkan mellan dem på nationell nivå
 • vidareutveckling av införandet av responssystem och rutiner för att använda information, utnyttjande av gemensamma modeller för respons- och kundinformation på nationell nivå och utbildning kring detta
 • utveckling av kunnandet hos utbildningsanordnarnas personal och samarbetspartnerna i arbetslivet, bl.a. användningen av prognostisering samt mätare för uppföljning och effekter samt vidareutveckling av verksamheten för kvalitetslotsen
 • utveckling av verksamhetsmodeller för användningen av prognostisering tillsammans med kunder och samarbetspartner samt sammanställning av en vertygsback för prognostisering och framtidsanalys på nationell nivå

Projektens verksamhet

I projekten tar man i användning och vidareutvecklar rutiner och verktyg som utvecklats i tidigare projekt (bl.a. i statsunderstödda projekt för kvalitetsledning och projekthelheten Bästa) samt utvecklar nya verksamhetsmodeller. I verksamheten använder man sig av peer learning, som stöds av en öppen projektverksamhet och nationella evenemang inom de olika tyngdpunktsområdena.

För att uppnå effekter och synergieffekter har man utgående från de gemensamma tyngdpunktsområdena för de olika projekten skapat utvecklingsgrupper, som alla har en utsedd tyngdpunktskoordinator. Tyngdpunktskoordinatorerna bildar ansökningsgruppens koordineringsgrupp, som koordinerar, följer upp, handleder och stöder verksamheten tillsammans med Utbildningsstyrelsen. 

Mer information

Överingenjör Inga Sihvo, tfn 0295 331 560, inga.sihvo@oph.fi

Undervisningsrådet Anne Liimatainen, tfn 029 533 1293 anne.liimatainen@oph.fi

Enhetschef, undervisningsrådet Kati Lounema, 029 533 1262 kati.lounema@oph.fi