Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen inom den grundläggande utbildningen framskrider

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen utarbetar nya kunskapskrav för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen och gör preciseringar i riktlinjerna för bedömningen i omfattande samarbete med sakkunniga och intressegrupper. Med hjälp av mer detaljerade kunskapskrav vill man öka likvärdigheten i bedömningen och jämförbarheten av vitsorden. Det har väckt oro både bland de yrkesutbildade inom undervisningsväsendet och i familjerna att bedömningen inte är likvärdig. Utöver beredningen av kunskapskraven förtydligas också de nationella riktlinjerna, då de har ansetts vara för svåra att tolka i de nuvarande grunderna för läroplanen.
Opettaja kirjoittaa kalenteriin

Kunskapskrav utarbetas nu för vitsorden 5, 7 och 9. Kunskapskraven beskriver vad en elev som går ut grundskolan ska kunna för att uppnå vitsordet i fråga.

–  I nuläget har kunskapskrav endast definierats för vitsordet 8. Genom att förtydliga riktlinjerna för bedömningen får vi i hela landet mer enhetliga principer för bedömningen, vilket stöder skolorna och lärarna i deras bedömningsarbete, konstaterar undervisningsrådet Erja Vitikka vid Utbildningsstyrelsen.

Arbetet utförs i samarbete med lärare, forskare och intressegrupper

Arbetet med att definiera kunskapskrav och förtydliga riktlinjerna görs i samarbete med både lärare och sakkunniga i didaktik. Processen leds av en styrgrupp som Utbildningsstyrelsen har utsett och som består av representanter för de centrala intressegrupperna. Som stöd för arbetet har man också tillsatt en sakkunniggrupp med forskare som är insatta i slutbedömningen i den grundläggande utbildningen.

Syftet med att utveckla bedömningen är att slutbedömningen ska blir mer enhetlig och på det sättet stärka jämlikheten i grundskolan. Målet är att kunskapskraven och riktlinjerna så bra som möjligt ska kunna betjäna skolorna i genomförandet av bedömningen. I beredningsarbetet har man tagit i beaktande lärarnas önskemål om att kunskapskraven kunde tas i bruk så fort som möjligt. Samtidigt vill man försäkra sig om ett bra slutresultat genom att be om utlåtanden och kommentarer och säkerställa att kunskapskraven är användbara, vilket tar sin egen tid. Tidtabellen för utarbetandet av kunskapskraven har därför preciserats.

Det är viktigt att utbildningsanordnarna och skolorna får tillräckligt med tid för att behandla och bekanta sig med såväl kunskapskraven som riktlinjerna för bedömningen, säger sakkunnig Mari Sjöström från Kommunförbundet.

Först preciseras riktlinjerna för bedömningen som berör hela grundskolan

Tidsplanen för arbetet med kunskapskraven och riktlinjerna har ställts upp så att man allra först förtydligar riktlinjerna för bedömningen inom den grundläggande utbildningen samt preciserar anvisningarna för genomförandet av bedömningen. Processen berör alla årskurser och innefattar bland annat i vilket skede man ska börja använda sifferbedömning.
Arbetet genomförs på våren och sommaren så att utkastet till riktlinjerna för bedömningen kan kommenteras på nätet 16.9 – 18.10.2019. Riktlinjerna färdigställs i november – december utifrån responsen och de nya riktlinjerna publiceras 31.12.2019. På våren 2020 ska de lokala läroplanerna utarbetas och tas i bruk. Riktlinjerna träder i kraft 1.8.2020 då det nya läsåret inleds.

Våren 2022 ges slutvitsord i alla läroämnen enligt de nya kunskapskraven

Kunskapskraven för slutbedömningen utarbetas under våren och början av hösten i workshoppar som ordnas läroämnesvis. I arbetsgrupperna deltar lärare i samtliga läroämnen samt forskare. I slutet av 2019 kommer Utbildningsstyrelsen, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och undervisnings- och kulturministeriet i samarbete att utvärdera hur användbara de förslag till kunskapskrav som grupperna tar fram är. Samtidigt säkerställer man att kunskapskraven stämmer överens med forskningsresultaten om bedömning. 

Utkastet till kunskapskraven för slutbedömningen kommer att kunna kommenteras på nätet på hösten 2020 samtidigt som man begär om utlåtanden. Kunskapskraven färdigställs utifrån responsen så att de kan publiceras 31.12.2020 och tas i bruk på lokal nivå på våren 2021. Kunskapskraven träder i kraft 1.8.2021 och på våren 2022 ges slutvitsorden i alla läroämnen och för hela årskullen enligt de nya kunskapskraven.

–  Undervisningssektorns fackorganisation OAJ anser att det är väldigt viktigt att man utarbetar kunskapskrav för bedömningen som bättre stöder lärarnas bedömningsarbete och likvärdigheten i bedömningen. Det är fint att arbetet görs i samarbete med olika instanser och som en gemensam process. Det är också bra att vi nu tar den tid som det här arbetet behöver för att beredningen kan göras omsorgsfullt och vi också kan försäkra oss om att kunskapskraven är användbara. Arbetet görs nu i rätt ordning: vi måste börja med att precisera de allmänna riktlinjerna för bedömningen, konstaterar utvecklingschef Jaakko Salo från Undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Utbildningsstyrelsen stöder implementeringen av riktlinjerna och kunskapskraven för slutbedömningen bland annat genom att ordna fortbildning, handledning och annat stöd. Målet är att skolorna ska ha tillräckligt med tid för att ta del av riktlinjerna och förbereda sig för att ta i bruk dem före läsåret 2021 – 2022.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Erja Vitikka, tfn 029 533 1225, erja.vitikka [at] oph.fi
Undervisningsrådet Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi
Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn 029 533 1776, marjo.rissanen [at] oph.fi
Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, maj-len.engelholm [at] oph.fi (svenskspråkig utbildning)