Nyheter

Danmarks ordförandeskap 2020 i Nordiska ministerrådet

Program Nordplus-program
Under Danmarks, Grönlands och Färöarnas gemensamma ordförandeskap vill vi arbeta för att verkställa den nya visionen om att Norden skall vara världens mest hållbara och integrerade region. Visionen ger en klar riktning med fokus på ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden.
En av de största utmaningarna vi står inför är den bekymrande utvecklingen inom klimatområdet. Den kräver handlingar, i vilka de nordiska länderna kan ta en ledande roll.

Vi vill engagera de unga och bygga vidare på ett starkt samarbete och en gemenskap mellan våra länder. Civilsamfundet har en viktig roll i detta.

Norden skall kunna möta de utmaningar vi står inför och det gör vi bäst när vi samarbetar. Därför är rubriken för gemensamma ordförandeskapsprogrammet Framtidens lösningar tillsammans.