Meddelanden

De nya läroplansgrunderna för språkundervisningen som inleds i de lägre årskurserna har färdigställts

Aktuellt Grundläggande utbildning Läroplan
Utbildningsstyrelsen har färdigställt de nya grunderna för läroplanen för undervisningen i A1-språket som är gemensamt för alla elever i årskurs 1 och 2 i den grundläggande utbildningen. De nya grunderna träder i kraft 1.1.2020 och hänger samma med att språkundervisningen från och med nästa år kommer att inledas senast på våren i årskurs 1. Anordnarna av grundläggande utbildning uppdaterar sina egna lokala läroplaner i enlighet med de nya grunderna senast 31.12.2019 och tar i bruk de nya planerna i januari 2020.
Kuvituskuva, tyttö kirjoittaa liitutaululle

Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014 har uppdaterats till den del som berör undervisningen i språk så att den motsvarar förordningarna om den grundläggande utbildningen och timfördelningen som träder i kraft i början av år 2020. Enligt de nya grunderna ska alla elever inleda studier i det första främmande eller det andra inhemska språket senast på våren i årskurs 1. Undervisningen ska omfatta minst en halv årsveckotimme, det vill säga 19 undervisningstimmar. Totalt ska undervisningen i A1-språket i årskurs 1 och 2 omfatta 2 årsveckotimmar, alltså 76 undervisningstimmar.

Tidigare har eleverna inlett studierna i A1-språket senast i årskurs 3. Enligt Utbildningsstyrelsens statistik har det ändå blivit allt vanligare att man påbörjar studierna i språk redan i de lägre årskurserna. År 2017 studerade 38 procent av eleverna i årskurs 2 ett A1-språk, som i de flesta finska skolor är engelska. I de svenskspråkiga skolorna är det vanligast att A1-språket är det andra inhemska språket finska.

I de nya grunderna beskrivs vad språkundervisningen för ettorna och tvåorna ska innehålla

De uppdaterade grunderna för A1-språket i årskurs 1–2 innehåller beskrivningar av läroämnets uppdrag, mål för undervisningen, mål för lärandet som härletts ur målen för undervisningen samt innehåll som anknyter till målen. Därtill beskrivs till exempel hur undervisningen kan differentieras och om bedömningen av elevens lärande.

Inga ändringar har gjorts i grunderna för läroplanen för årskurs 3–6. Utbildningsanordnaren ska i den lokala läroplanen göra de ändringar som behövs i målen och innehållen för undervisningen i de här årskurserna. Kommunerna och skolorna ska också göra preciseringar i den lokala läroplanen i den mån de redan har angett mål och innehåll för undervisningen i A1-språket i årskurs 1 och 2.

– I grunderna för läroplanen har man för första gången definierat vad eleverna ska lära sig på språklektionerna i ettan och tvåan samt vilket innehåll som ska behandlas under lektionerna. Det är fint att alla barn nu kan börja lära sig språk redan i årskurs 1 oberoende av deras hemkommun eller bakgrund, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Grunderna förnyades i samarbete med intressegrupperna, skolorna och familjerna

Arbetsgruppen som utarbetat de nya grunderna för läroplanen har bestått av lärare, sakkunniga i språkundervisning och forskare. I arbetet har man också hört intressegrupper, universitet, lärare samt vårdnadshavare och barn. Utkastet till grunderna var på remiss och kunde kommenteras på webben i mars 2019. Ändringar gjordes i utkastet på basis av kommentarerna.

Undervisningsrådet Annamari Kajasto från Utbildningsstyrelsen anser att det särskilda uppdraget för språkundervisningen i årskurs 1 och 2 är att barnen ska få en positiv inställning till att lära sig språk.

– Målet för undervisningen är att öka barnens tro på sin egen förmåga att lära sig språk och att de modigt ska våga använda språket redan från och med den första lektionen. De teman som behandlas i undervisningen väljs tillsammans med eleverna utgående från deras egna intressen. Temana som behandlas i undervisningen kan anknyta till såväl vardagliga situationer som barnens livliga fantasi.

Implementeringen av grunderna stöds med finansiering och utbildning

Utbildningsstyrelsen har beviljat 2 miljoner euro i statsunderstöd för att ordna fortbildning som berör undervisningen i A1-språk i årskurs 1 och 2 samt för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk. Fortbildningsprogrammet håller en inledande träff i Helsingfors 15.5. Till den första träffen har man bjudit in representanterna för de kommuner som beviljats statsunderstöd för att ordna fortbildning i undervisningen i A1-språk i årskurs 1 och 2 och för att utveckla tutorlärarverksamhet i språk. Förmiddagens anföranden streamas och kan följas direkt på nätet (YouTube).

På hösten 2019 och våren 2020 ordnas också regionala utbildningar för att stödja implementeringen av läroplansgrunderna i kommunerna och skolorna. Mer information om utbildningarna publiceras senare på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Under de inkommande veckorna ordnar Utbildningsstyrelsen också rådgivning och handledning via Skype för skolorna och kommunerna som gör upp en lokal läroplan för A1-språket i årskurs 1 och 2 under våren och sommaren 2019. Skyperådgivning erbjuds på finska måndagen den 20 maj klockan 15.30–16.30 och på svenska tisdagen den 28 maj klockan 15–16.  Frågor kan skickas på förhand med webropolenkäten: https://link.webropolsurveys.com/S/25CD41EB140169B2.

De reviderade grunderna finns på Utbildningsstyrelsens webbplats och de uppdateras i tjänsten eGrunder under hösten 2019. Grunderna finns att köpa i Utbildningsstyrelsens nätbokhandel från och med slutet av maj.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Yvonne Nummela, tfn 029 533 1523, yvonne.nummela(at)oph.fi (svenskspråkiga skolor)
Undervisningsrådet Annamari Kajasto, tfn 029 533 1596, annamari.kajasto(at)oph.fi
Undervisningsrådet Terhi Seinä, tfn 029 533 1263, terhi.seina(at)oph.fi
Undervisningsrådet Paula Mattila, tfn 029 533 1144, paula.mattila(at)oph.fi
Projektplanerare Karoliina Inha, tfn 029 533 1566, karoliina.inha(at)oph.fi