Nyheter

Delta i nationell kartläggning av studiematerial och läromedel

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen Lärare och pedagogisk personal Undervisning och handledning Läromedel
Hurdana studiematerial och läromedel används i förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och utbildningen på andra stadiet på olika håll i Finland? Hur ska studiematerialen se ut i framtiden för att de ska uppfylla användarnas olika behov och önskemål? På de här frågorna söker vi svar med hjälp av en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel.
Tietokone ja kirjoja

Utbildningsstyrelsen genomför för första gången en nationell kartläggning av studiematerial och läromedel med syftet att utreda både vilka studiematerial som används i dag samt hurdana material som behövs i framtiden. Vi bjuder in alla som arbetar med undervisningsuppgifter inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och yrkesutbildningen att svara på enkäten som är en del av kartläggningen. Därtill önskar vi få svar av personer som arbetar med administrativa uppgifter inom utbildningsområdet.

Svara och påverka

Utbildningsstyrelsen önskar att enkäten besvaras av så många som möjligt på olika håll i Finland och på olika utbildningsstadier.

"Studiematerialen har en viktig roll i att främja lärandet och stödja undervisningen", betonar direktör Paula Merikko från Utbildningsstyrelsen. "Vi hoppas att så många som möjligt tar sig tid att svara för att vi ska kunna bilda oss en helhetsuppfattning om studiematerialens nivå i dag och vilka behov och önskemål det finns angående dem."

Den kulturella mångfalden i Finland är större än någonsin tidigare och digitaliseringen formar ständigt både samhället och skolans verksamhetsmiljö. Genom att i utvecklingen av studiematerialen ta i beaktande olika grupper av elever och studerande samt framtida utvecklingstrender kan man främja jämlikt lärande och med framförhållning svara på behoven på fältet.

Ta fram idéer och ge kommentarer

Enkäten genomförs som en form av brainstorming och deltagarna får berätta hurdana studiematerial och läromedel de för närvarande använder i undervisningen. Därtill får man komma med idéer om vad som skulle vara det bästa tänkbara studiematerialet, och framföra sin syn på hurdana material som skolan eller läroanstalten behöver i framtiden.

Den som svarar får även läsa de övriga deltagarnas idéer som man har möjlighet att utvärdera och kommentera. Ju fler som svarar på enkäten, desto bättre går det att på det här sättet fokusera och utveckla svaren och idéerna.

Delta själv och skicka enkäten till en kollega

Enkäten riktar sig i första hand till undervisningspersonal inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet samt till tjänstemän som arbetar med utbildningsfrågor. Det tar ungefär 15 till 20 minuter att svara på enkäten, som är öppen till den 20.12.2019.