Nyheter

Disciplinära åtgärder i skolan – frågor och svar om ingripande i olämpligt beteende

Aktuellt Grundläggande utbildning
Hur kan man i skolan ingripa vid olämpligt beteende? Laura Francke, jurist vid Utbildningsstyrelsen, svarar på några vanliga frågor om disciplinära åtgärder i skolan.
Händer

 

Hur kan läraren ingripa vid olämpligt beteende?

Det främsta sättet att ingripa vid olämpligt beteende är att läraren diskuterar med eleven.

Vilka andra straff kan lärarna använda?

I den grundläggande utbildningen är disciplinära åtgärder och åtgärder för att trygga säkerheten fostrande samtal, skyldighet att städa upp, ge tillsägelse om att lämna rummet, förvägra elev att delta i undervisning, ålägga elev att utföra sina hemuppgifter, kvarsittning, skriftlig varning, avstängning för viss tid, avlägsna elev som uppför sig störande och äventyrar säkerheten, omhänderta föremål eller ämnen samt att granska elevernas saker.

Kan man ålägga en elev att arbeta under kvarsittning?

Ja. Vid kvarsittning kan eleven få utföra skriftliga eller muntliga uppgifter, övningar och uppgifter som stöder fostran, undervisningen och utvecklingen, står i rätt proportion till elevens gärning eller försummelse och är lämpliga för eleven med hänsyn till elevens ålder och utvecklingsnivå.

Får man avlägsna en elev från klassen?

Ja. Rektorn och läraren har rätt att avlägsna en elev från klassrummet, annan undervisningslokal eller skolans evenemang, om eleven inte lyder uppmaningen om att avlägsna sig. Först ska emellertid läraren eller rektorn uppmana eleven att lämna lokalen.

Kan man begränsa användningen av mobiltelefoner i skolan?

Ja. Skolans ordningsstadga kan bestämma om hur eleverna får använda sin mobiltelefon. På lektioner kan man tillåta användning i anknytning till undervisningen, men störande användning kan förbjudas i ordningsstadgan. Man kan utfärda begränsningar vad gäller rasterna i ordningsstadgan, men man kan inte helt förbjuda användning av mobiltelefon. Det ska till exempel vara möjligt för eleven att kontakta sina föräldrar och vänner i brådskande ärenden.

Kan man förplikta eleven att betala penningersättningar om han eller hon förstör skolans egendom?

Ja. Eleven är skadeståndsskyldig för en skada upp till ett belopp som anses rimligt. Eleven kan städa, rengöra eller reparera skolans egendom som han eller hon förstört eller alternativt ersätta ett belopp som anses rimligt.

Får läraren ingripa vad gäller elevens klädsel? Får man till exempel befalla eleven att ta av sig hatten?

Skolans ordningsstadga kan bestämma om sakligt beteende, även gällande klädseln. Elevens klädsel hör till elevens självbestämmanderätt och borde inte begränsas av andra orsaker än till exempel säkerhet och hygien eller sådant som hänger ihop med ett gott uppförande. Det vore bra att i samband med beredningen av ordningsstadgan i skolorna tillsammans med eleverna, vårdnadshavarna och skolans personal diskutera vilka principer för gott uppförande som ska skrivas i ordningsstadgan.

I en situation som går emot ordningsstadgan får en lärare i den grundläggande utbildningen uppmana eleven att ta av sig sin hatt eller om eleven inte lyder uppmaningen får läraren ta av elevens hatt.

Får läraren skrika?

Barn och unga ska behandlas med respekt och gott uppförande. Att skrika hör i princip inte till ett gott uppförande. Om en lärare skriker åt en elev vore det bra att reda ut situationen med eleven, till exempel genom att be om ursäkt om bemötandet varit omotiverat. Om skrikandet kan uppfylla någon brottsrekvisit, såsom ärekränkning, ska skolan anmäla skrikandet till polisen.

Får man undersöka innehållet i elevens ryggsäck?

Ja. Skolans lärare och rektor har rätt att under arbetsdagen granska de saker som en elev har med sig och de förvaringsutrymmen i skolan som eleven förfogar över och att utföra en ytlig granskning av elevens kläder för att omhänderta ett sådant förbjudet föremål eller ämne med vilket den egna säkerheten eller någon annans säkerhet kan äventyras, om det är uppenbart att eleven innehar sådana föremål eller ämnen och eleven trots begäran vägrar att överlämna dem eller inte på ett tillförlitligt sätt visar att han eller hon inte innehar sådana.

Om en elev mobbar en annan på väg till eller från skolan, ska skolan i så fall ingripa?

Skolans lärare eller rektor ska informera elevers vårdnadshavare eller annan laglig företrädare, om han eller hon får kännedom om elever som på väg till eller från skolan utsatts för trakasserier, mobbning eller våld. För att påvisa skuld förutsätter detta att händelsen utreds.

Vad gör man om mobbning sker på sociala medier?

Om en lärare eller rektor får reda på  mobbning mellan skolans elever som sker under skoltid, i skolans verksamhet och på sociala medier, ska skolan reda ut saken och ingripa. Om läraren eller rektorn däremot får reda på att en elev utsatts för osakligt bemötande eller mobbning på sin fritid, kan läraren eller rektorn informera elevens vårdnadshavare om händelsen. Skolan har möjlighet att erbjuda möjlighet till samtal mellan elever och deras vårdnadshavare om det som skett.