Nyheter

Färre högskolestuderande deltar i studieperioder utomlands

Aktuellt Högskoleutbildning Internationalisering
Det är i synnerhet allt färre studerande vid yrkeshögskolor som åker utomlands som en del av studierna, men samma förändring syns också bland universitetsstuderande.

År 2018 deltog knappa 8 900 högskolestuderande i utbytesstudier eller internationella praktikperioder utomlands som en del av sina studier. Det är 1 500 utlandsperioder och 15 procent mindre än två år tidigare.

Då man ställer antalet studerande som åker utomlands i relation till antalet nya studerande är det i nuläget 22 procent av de studerande vid universiteten och 12 procent av de studerande vid yrkeshögskolorna som deltar i en studieperiod utomlands. Antalet studerande som åker utomlands för kortare studieperioder på mindre än 3 månader har ökat en aning, men tillväxten täcker ändå inte bortfallet inom de längre utlandsperioderna.

Antalet studerande som åker utomlands har minskat på alla områden

Antalet studerande som åker utomlands som en del av studierna har minskat i så gott som alla högskolor och inom nästan alla utbildningsområden. Det förekommer ändå stora skillnader mellan olika högskolor och utbildningsinriktningar. Mest aktiva på att ta del i utlandsperioder är de som studerar handel, förvaltning och juridik. Universitetsstuderande inom samhällsvetenskap och humanistiska områden är också flitiga på att åka utomlands, likaså de som studerar inom servicebranschen vid yrkeshögskolor.

Till så gott som alla länder och världsdelar åker allt färre studerande på utbyte eller praktik. Av de finländska studerande åker en stor del till länder i Europa. Totalt 69 procent av alla studerande som deltar i en studieperiod utomlands åker till ett europeiskt land.

Antalet studerande som åker till Europa har minskat med en femtedel under de senaste två åren. De vanligaste målländerna för utlandsperioderna är Tyskland, Spanien, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. Till samtliga fem länder åker ändå färre finländska studerande än tidigare. Procentuellt har antalet minskat mest bland de studerande som åker till Malaysia (-53 procent), Estland (-51 procent) och Ryssland (-41 procent).

Flera olika faktorer spelar in

Det finns flera orsaker till att de studerande i lägre grad än tidigare åker utomlands som en del av studierna.

- Ekonomiskt kärva tider vid högskolorna och nedskärningar i personalresurser och andra uppgifter kan bidra till att utlandsperioderna för studerande inte har uppmärksammats i samma mån som tidigare. De studerande har press på sig att snabbt bli färdiga med sina studier och oroar sig över hur de ska klara sig ekonomiskt. Examensprogrammen är även så fullspäckade med studier att det är svårt att få studieperioder utomlands att rymmas med i schemat utan att det tar längre att bli klar med studierna, kommenterar ledande sakkunnig Irma Garam vid Utbildningsstyrelsen.

Till Finland kommer fler utbytesstuderande än det åker härifrån

År 2018 deltog fler än 10 000 utländska utbytesstuderande i studieperioder i Finland. Det här innebär att antalet studerande som anländer till Finland är högre än antalet finländska studerande som åker utomlands. Antalet utländska utbytesstuderande som kommer till Finland har inte minskat under de senaste åren. Av de utländska studerande kommer 78 procent från ett europeiskt land. Flest utbytesstuderande kommer det från Tyskland, Frankrike, Spanien och Nederländerna.

Statistiken baserar sig på statistiktjänsten Vipunens uppgifter om mobiliteten bland högskolestuderande. Uppgifterna grundar sig på minst tre månader långa studieperioder utomlands och samlas in om högskolorna varje år.