Meddelanden

Framtidens behov av kunnande: inom social- och hälsovårdssektorn behövs det digital kompetens, transport- och logistikbranschen betonar allmänna färdigheter såsom problemlösningsförmåga

Aktuellt Prognostisering
Den digitala kompetensen får en allt större roll i framtiden, i synnerhet inom social- och hälsovårdssektorn som berörs av betydande tillväxts- och produktivitetsmål. Av arbetskraften inom transport- och logistikbranschen krävs mer mångsidiga allmänna färdigheter och kunskaper än tidigare. Det är skäl att redan nu fästa uppmärksamhet vid de förändringstrender som identifierats gällande kunnandet så att man kan svara på utmaningarna som kommer att vara aktuella i arbetslivet på 2030-talet. Man borde i högre grad flytta fokus från individens yrkesidentitet till att känna igen den personliga kunskapsidentiteten.
Kuvituskuva: Oppilaat ohjelmoivat robottia

Så här konstateras det i Utbildningsstyrelsens färska rapport där man har granskat förändringar i kunskapsuppbyggnaden inom olika verksamhetsområden och yrken fram till år 2035. Rapporten grundar sig på det arbete som Prognostiseringsforum för kunnande har gjorts. Forumet har i uppgift att genomföra prognostisering som berör kunskaps- och utbildningsbehov. 

Kunskapsuppbyggnaden inom branscherna förändras

I framtiden betonas olika former av kunnande inom olika branscher. Kunskaper och färdigheter som i framtiden får en allt större betydelse till exempel inom transport- och logistikbranschen är i synnerhet förmågan att lösa problem, förmågan att hantera helheter samt reaktionsförmågan. Dessa är till sin karaktär generella kunskaper, det vill säga allmänna kunskaper inom många områden. Kunskaperna som behövs inom transport- och logistikbranschen förändras snabbt och medför ett betydande behov av kompetensutveckling för branschens arbetskraft. 

Inom social- och hälsovårdssektorn kommer det arbetslivsinriktade kunnandet och de grundläggande digitala färdigheterna att ha en allt större betydelse i framtiden. Tillväxtmålen för social- och hälsovården bygger på kraven på kunnande inom branschen. För att utföra arbetsuppgifterna ska man kunna använda olika digitala program, system och apparater. Även kunnandet som berör klientens integritetsskydd blir allt viktigare som en följd av att alla personliga uppgifter finns i elektronisk form och det förekommer hot mot cybersäkerheten. 

Praktiska färdigheter, kundorientering och etiska värderingar fortfarande viktiga i framtiden

Vikten av traditionella praktiska färdigheter minskar överlag som en följd av automatiseringen och robotiseringen. Å andra sidan finns det områden, såsom kulturbranschen, där de praktiska färdigheterna till och med kan få en större roll i och med att konsumenternas etiska värderingar ändrar som en motvikt till samhällets digitalisering. 

Nuvarande arbetsuppgifter formas också av etiska värderingar som berör digitala lösningar, värderingar som är förknippade med hållbar utveckling och av kundorienterade lösningar, samtidigt som dessa faktorer ger upphov till nya uppgifter och nya behov av kunnande. 

Olika bransch- och regionspecifika lösningar behövs för att lösa bristen på kunnig arbetskraft

Prognostiseringsforum för kunnande ger flera förslag för att utveckla utbildningen. Det viktigaste målet för utveckling anses vara att efterfrågan på arbetskraft bättre ska motsvara utbudet. För att det ska lyckas krävs mer än att bara antalet kunniga arbetstagare ökar. Det behövs bransch- och regionspecifika lösningar, såsom förändringar i antalet utbildningsplatser i olika regioner, mera precisionsutbildning vid enskilda företag, utveckling av lärmiljöer som påminner om den verkliga arbetsplatsen, starkare samarbete mellan olika utbildningsprogram, ibruktagande av lämplighetstester inom vissa områden samt utveckling av kompetensanalyser.

Från yrkesidentitet till kunskapsidentitet

Som en del av det kontinuerliga lärandet borde de som är i arbetslivet vid sidan av utvecklingen av yrkeskunnandet även utveckla sådant kompletterande kunnande som även öppnar möjligheter för en karriär inom andra branscher. För att det ska vara lättare att identifiera sådana här helheter av kunnande som kombinerar olika yrkesområden behöver man också fästa uppmärksamhet vid hur prognostiseringsinformationen framställs. I stället för att starkt fokusera på en yrkesidentitet är det skäl att i högre grad tala om kunskapsidentitet. Det här skulle bättre stödja sysselsättningen och göra det möjligt för arbetskraften att smidigare röra sig mellan olika branscher. 
 

Vad är Prognostiseringsforum för kunnande?

Prognostiseringsforum för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan inom prognostisering vars syfte är att främja kommunikationen mellan utbildning och arbetsliv. Prognostiseringsforum för kunnande består av nio prognostiseringsgrupper som har i uppgift att prognostisera kunskaps- och utbildningsbehov inom den egna branschen. 

Ytterligare information

•   Undervisningsråd Samuli Leveälahti, samuli.levealaht[at]oph.fi, tfn 029 533 1302
•   Enhetschef, undervisningsråd Kari Nyyssölä, kari.nyyssola[at]oph.fi, tfn 029 533 1159
•   Sakkunnig Jenna Nieminen, jenna.niemine[at]oph.fi, tfn 029 533 1351