Nyheter

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna skapar de bästa förutsättningarna för studier

Aktuellt
Genom att beakta jämställdheten och likabehandlingen i läroanstalternas vardag får de studerande möjlighet att fokusera på det viktigaste, det vill säga studierna inför arbetskarriären och livet. För att stöda det här arbetet har Utbildningsstyrelsen publicerat en handbok för jämställdhet och likabehandling på andra stadiet (”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella”) 9.10.2019. Den svenska versionen av handboken publiceras senare på grund av översättningstekniska skäl.
Anni Miettunen
Anni Miettunen

Läroanstaltens verksamhetskultur och atmosfär skapar förutsättningar för att de studerande och hela personalen ska må bra. Genom att främja jämställdheten och likabehandlingen förbättrar man allas möjligheter att göra så bra ifrån sig som möjligt.

-    Läroanstalten ska vara en trygg plats där varje medlem i gemenskapen upplever att hen är uppskattad och kan påverka gemensamma frågor, konstaterar direktör Anni Miettunen vid Utbildningsstyrelsen.

I handboken behandlas även genusmedveten undervisning, som grundar sig på förmågan att identifiera varje studerande som individ och person. Målet är att man i undervisningen och handledningen inte ska skapa eller upprätthålla en indelning av de studerande i olika grupper utifrån deras kön. I jämförelse med övriga EU-länder är arbetsmarknaden i Finland fortfarande mycket segregerad, det vill säga indelad i manliga och kvinnliga branscher och uppgifter. En genusmedveten undervisning och handledning bryter segregeringen eftersom den grundar sig på att man ska identifiera varje studerande som individ. 
Det finns också rum för förbättring vad gäller regnbågsunga och deras studieförhållanden. Det här framgår till exempel av enkäten Hälsa i skolan och i handboken finns det tips och idéer för att svara på de här behoven. 

Fysisk tillgänglighet är också en väsentlig del av en jämlik studiemiljö. Handboken ger läroanstalterna vägledning i hur man säkerställer tillgängligheten både ifråga om läroanstaltens utrymmen och dess verksamhet. En tillgänglig verksamhet innebär att undervisningen även ska vara pedagogiskt tillgänglig för alla.

Jämställda och jämlika studiemöjligheter för alla stöder den studerandes möjligheter att utvecklas till sin fulla potential och uppleva sig som en fullvärdig medlem i samhället. Att stärka jämställdheten och likabehandlingen är också en förutsättning för att öka sysselsättningen, kunnandet och välbefinnandet