Meddelanden

Könsbetingat tänkande dekonstrueras inom jämställd småbarnspedagogik – Utbildningsstyrelsen belönade Kvinnosaksförbundet Unionens utvecklingsprojekt

Aktuellt Småbarnspedagogik
Utbildningsstyrelsen har beviljat Cygnaeus-priset till Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik). Projektet har som mål att fortbilda yrkespersoner inom småbarnspedagogiken att bli varse om och dekonstruera kulturella antaganden gällande kön. Cygnaeus-priset beviljas årligen för att främja kunskap om likabehandling.

Det belönade projektet har tagit fram och förmedlat information om jämställdhet inom småbarnspedagogik och om genussensitivitet sedan år 2006. Målgruppen är yrkesutbildade inom småbarnspedagogik och studerande samt andra som är intresserade av ämnet.

Genussensitivitet innebär en medvetenhet om identifieringen av antaganden, fördomar och uppfattningar som är kulturellt och socialt relaterade till kön och som finns i vardagen och sättet att prata. Ett genussensitivt tillvägagångssätt innebär att man i undervisningen, undervisningsmetoderna och materialet tar i beaktande hur kön presenteras och vilka antaganden som framförs om kön i kommunikationen.

I prisjuryns motivering konstateras att även om Finland gärna ses som ett modelland inom jämställdhet, så är könsstereotypierna och -rollerna fortfarande starka hos oss. Småbarnspedagogiken har en nyckelposition när det gäller att bryta negativa könsstereotypier, eftersom könsrollerna och -förväntningarna skapas redan under de första levnadsåren.

Inom projektet Tasa-arvoinen varhaiskasvatus fortbildas yrkespersoner inom småbarnspedagogik att bli medvetna och ifrågasätta könsrelaterade kulturella antaganden i sin egen verksamhet i vardagen. Praktiska metoder som utvecklats inom projektet stödjer grunderna för planen för småbarnspedagogik och ett individuellt bemötande av barnen, där barnen ges möjlighet att bygga upp sitt eget sätt att vara och verka.

– Det vore bra om de yrkesutbildade inom småbarnspedagogiken skulle vara mer medvetna om att genussensitivitet ingår i grunderna för planen för småbarnspedagogik. Därför ska det också synas i fostran, säger undervisningsrådet Kati Costiander på Utbildningsstyrelsen. 

Cygnaeus-prisets jury bestod av jämställdhetsombudsman Jukka Maarianvaara och universitetslektorn i sociologi Mari Käyhkö från Östra Finlands universitet. Priset överlämnades till representanterna för det vinnande projektet på Kommunmarknaden i Helsingfors 11.9.2019.

Cygnaeus-priset har delats ut sedan 1981, då skolstyrelsen instiftade priset till minnet av den finländska läropliktsskolans fader Uno Cygnaeus (1810–1888). Skolstyrelsen lades ned år 1991, och Utbildningsstyrelsen som grundades i dess ställe har fortsatt dela ut priset. Cygnaeus-priset beviljas årligen för främjande av kunskap om likabehandling.

Mer information: 

Undervisningsrådet Kati Costiander, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1526 / 050 4383210, kati.costiander [at] oph.fi

Projektledare Nea Alasaari, Kvinnosaksförbundet Unionen, tfn 044 042 3423, projektipaallikko [at] naisunioni.fi