Nyheter

Månadens statistik: Mobiliteten bland studerande inom yrkesutbildningen minskade mindre än tidigare

Aktuellt Yrkesutbildning Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Internationalisering Statistik
År 2018 åkte totalt 5 334 studerande inom yrkesutbildningen på en utlandsperiod, vilket är en minskning på 4 procent jämfört med året innan. Antalet utlandsperioder på minst två veckor minskade med 4,8 procent medan antalet perioder under två veckor minskade med 2,6 procent. Minskningen i antalet studerande som deltog i en utlandsperiod var ändå betydligt mindre än under det föregående statistikåret.
Kuvituskuva, kosmetologin hoidossa

Antalet utlandsperioder bland studerande i yrkesutbildningen började minska radikalt efter år 2016 och år 2017 åkte dryga 5 000 studerande utomlands. År 2018 var minskningen däremot betydligt mindre. I antalet studerande som åker utomlands ingår både kortare och längre utlandsperioder.

Det är vanligt att siffrorna för studerandemobiliteten inom yrkesutbildningen varierar: i synnerhet antalet studerande som deltar i kortare utlandsperioder varierar varje år. Även besparingarna inom yrkesutbildningen syns i form av minskad mobilitet. Totalt åker 11,8 procent av de studerande per årskurs utomlands. Den här siffran får man genom att ställa antalet studerande som åker utomlands i relation till antalet studerande som inlett läroplansbaserad grundläggande yrkesutbildning år 2017.

Graafi: Ammattiin opiskelevien kansainvälinen liikkuvuus 2009-2018

Bild 1. Utvecklingen av mobiliteten bland studerande inom yrkesutbildningen 2009–2018

Antalet studerande som kommer till Finland på utlandsperiod ökade

År 2018 kom 2 750 utländska studerande till Finland, vilket är 6,5 procent mer än året innan. Antalet utländska studerande motsvarar 6,1 procent av antalet studerande som inledde sina studier vid yrkesläroanstalter i Finland 2017. Antalet studerande som kommer till Finland har hållits på en rätt så jämn nivå och Finland är fortfarande omtyckt samarbetspartner.

Programmet Erasmus+ är den största finansiären av internationella arbetslivsperioder

Över 90 procent av utlandsperioderna bland de finländska studerande inom yrkesutbildningen omfattar lärande på en utländsk arbetsplats. Andelen utlandsperioder på en utländsk arbetsplats har ökat under de senaste åren medan utlandsperioderna inom övriga studier har minskat. Av de utländska studerande som kommer till Finland genomför lite fler än hälften en arbetslivsperiod och de övriga studerar vid en finländsk läroanstalt.

Utlandsperioderna för studerande inom yrkesutbildningen pågår i genomsnitt i sex veckor och riktar sig ofta till Europeiska länder. De mest populära länderna för längre utlandsperioder är Spanien och Storbritannien, medan deltagarna i kortare utlandsperioder ofta åker till Sverige och Estland. Till Finland kommer flest studerande från Nederländerna och Ryssland.

Nästan 80 procent av utlandsperioderna bland studerande inom yrkesutbildningen finansieras av programmet Erasmus+ inom EU. Programmets budget för mobilitetsprojekt har under de senaste åren ökat med cirka 30 procent. Samtidigt har programmet fått en allt större roll som finansiär av internationella arbetslivsperioder. I nuläget åker de studerande allt oftare på längre utlandsperioder som finansieras genom Erasmus+. Antalet utlandsperioder som läroanstalterna själva finansierar har däremot minskat.