Meddelanden

Principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen förnyas – utkastet kan kommenteras på webben

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen har preciserat principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen och kommentarer om dem tas nu emot på vår webbplats. Målet för utvecklingsarbetet är att öka likvärdigheten i bedömningen och därmed stärka jämlikheten i grundskolan. De nationella riktlinjerna för bedömningen som berör alla årskurser preciseras som en del av arbetet med att förnya slutbedömningen.
Illustrationsbild,  studerande skriver vid pulpeten

Utbildningsstyrelsen fastställer i grunderna för läroplanen riktlinjer för bedömningen av lärandet. Riktlinjerna berör alla kommuner. Allmänna principer för bedömningen är att den ska vara jämlik, systematisk och konsekvent samt att den ska grunda sig på öppenhet, samarbete och delaktighet. Eleverna och vårdnadshavarna ska i god tid informeras om principerna för bedömningen och om målen för lärandet.

Utbildningsstyrelsen har i samarbete med sakkunniga och intressegrupper utarbetat ett utkast till nya riktlinjer för bedömningen. Arbetet med att utveckla bedömningen inleddes i juni 2018. Som stöd för utvecklingsarbetet har man ordnat flera gemensamma workshoppar för sakkunniga och lärare. Utkastet kan kommenteras på Utbildningsstyrelsens webbplats 16.9–18.10.2019.

Förändringarna ska undanröja olika tolkningar och jämna ut skillnaderna i bedömningen mellan kommunerna

Likvärdigheten i bedömningen har väckt diskussion både i hemmen och bland de yrkesutbildade inom utbildningssektorn. De nuvarande riktlinjerna har upplevts vara svåra att tolka.

Då Utbildningsstyrelsen har följt upp läroplansreformen mellan 2015 och 2018 har man observerat att principerna för och förfaringssätten vid bedömningen varierar i kommunerna. Liknande resultat gav även den undersökning som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde om bedömningen i år.

Hösten 2018 genomförde Utbildningsstyrelsen också en webbenkät med vilken man samlade in respons och frågor som berörde bedömningen. Enkäten besvarades av fler än 13 000 rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare.

Sifferbedömning ges i fortsättningen från och med årskurs fyra

Som en ny riktlinje föreslår Utbildningsstyrelsen att sifferbedömningen inleds tidigare i den grundläggande utbildningen. Det skulle innebära att samtliga skolor skulle inleda sifferbedömningen i årskurs fyra. Av uppföljningen framgår att det här är det vanligaste förfaringssättet i skolorna för närvarande. Sifferbedömningen kan kompletteras med en verbal bedömning. I årskurserna 1–3 beslutar utbildningsanordnaren huruvida bedömningen i betygen ges med siffervitsord eller med verbala omdömen.

Utbildningsstyrelsen har även förtydligat principerna för självbedömning och skyldigheterna att dokumentera bedömningen. Man har därtill utarbetat modeller för betyg där betygsanteckningarna preciserats.

Utbildningsstyrelsen uppmuntrar skolor, lärare, vårdnadshavare, sakkunniga inom bedömning och andra intresserade att ge respons på utkastet till riktlinjerna. Målet är att riktlinjerna ska betjäna skolorna så bra som möjligt för att bedömningen ska kunna genomföras på jämlika grunder i alla skolor.

Riktlinjerna färdigställs utifrån responsen i november–december 2019 och publiceras i februari 2020. Det lokala läroplansarbetet äger rum under våren 2020 och riktlinjerna ska tas i bruk i skolorna 1.8.2020 då de träder i kraft.

Utbildningsstyrelsen stödjer implementeringen av riktlinjerna för bedömningen genom att ordna fortbildning samt genom handledning och annat stöd.

Ytterligare information ges av

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn 029 533 1601, maj-len.engelholm [at] oph.fi

undervisningsrådet Erja Vitikka, tfn 029 533 1225, erja.vitikka [at] oph.fi

undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn 029 533 1776, marjo.rissanen [at] oph.fi

undervisningsrådet Leena Nissilä, tfn 029 533 1155, leena.nissila [at] oph.fi