Nyheter

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Lagstiftning Undervisning och handledning
Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.
Bildsättning. Lykta.

Riksdagens biträdande justitieombudsman slog under förra veckan fast att julfester eller andra fester som ordnas vid terminens slut i grundskolan inte ska hållas i kyrkan. Beslutet har väckt stor debatt både i nationella medier och i sociala medier.

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönens beslut stämmer överens med Utbildningsstyrelsens anvisningar.

Jul- och vårfester är en del av undervisningen och verksamheten, som eleverna ska delta i. Utbildningsstyrelsen har redan tidigare gett skolorna rådet att inte ordna avslutningsfester i kyrkan. Utbildningsstyrelsen kommer i fortsättningen även att hänvisa till biträdande justitieombudsmannens beslut i sina anvisningar.

Vårdnadshavarna ska informeras om festens innehåll på förhand

Utbildningsanordnarna och skolorna beslutar om festerna och deras innehåll. Festerna kan också ha enstaka religiösa inslag. Sådana festtraditioner är en del av den finländska kulturen. Enligt grundlagsutskottets riktlinjer kan en fest som eventuellt inkluderar en enstaka psalm inte betraktas som ett evenemang där religion utövas.

Samarbetet mellan hemmet och skolan är viktigt. Skolan ska informera vårdnadshavarna om de evenemang som ordnas i skolan och om deras innehåll.

Vid behov kan man komma överens med vårdnadshavarna om individuella arrangemang och eventuell alternativ verksamhet för en elev när vårdnadshavaren inte vill att eleven ska delta i hela programmet på en fest. 

Det är frivilligt att delta i julkyrkan

Det är tillåtet för skolorna att ordna julkyrka och det är frivilligt för barnen och de unga att delta.

Religiösa evenemang ska ordnas skilt från skolans övriga verksamhet och barnens och de ungas vårdnadshavare ska informeras om dem i tillräckligt god tid. För elever som inte deltar ska man ordna alternativ, meningsfull verksamhet.

Den alternativa verksamheten ska fysiskt ordnas på en annan plats än det religiösa evenemanget. I synnerhet då religiösa evenemang och alternativ verksamhet till dem ordnas under skoldagen ska man i det praktiska genomförandet försäkra sig om att likabehandlingen av eleverna inte äventyras. Skolan ansvarar även för elevernas säkerhet i alla situationer.

Utbildningsstyrelsens anvisningar innehåller inga rekommendationer eller förbud som gäller religiösa evenemang, utan kommunerna och övriga utbildningsanordnare samt anordnarna av småbarnspedagogik beslutar själva om religiösa evenemang.

Bekanta dig med Utbildningsstyrelsens anvisningar: