Nyheter

THL:s och Utbildningsstyrelsens enkät: Likvärdigheten uppfylls inte inom skolornas kurators- och psykologtjänster

Aktuellt Grundläggande utbildning Elev- och studerandevård
Det förekommer stora skillnader i antalet elever och verksamhetsenheter bland skolkuratorerna och -psykologerna inom den grundläggande utbildningen: exempelvis bland dem som är anställda på heltid varierar antalet elever mellan färre än 700 och upp till 2 000. En del av kuratorerna och psykologerna arbetar på en och samma enhet, medan andra kan ha rentav 12 olika enheter på sitt ansvar. Det förekommer också variation i arbetets innehåll och verksamhetssätten.
Kuvituskuva, koululaisia kulkemassa rappusia

Det här är en del av resultatet av en enkät som Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomförde tillsammans med Utbildningsstyrelsen våren 2018. Denna första riksomfattande informationsinsamling gav information om hur skolkuratorernas och -psykologernas arbete ordnas, hur den individuella och den gemensamma elevvården genomförs, samt om arbetsrutiner och samarbete. Sammanlagt 484 kuratorer och 332 psykologer svarade på enkäten.

Det individuella arbetet betonas i arbetsbilden

I arbetsbilden för bägge yrkesgrupperna låg betoningen på det individuella arbetet, då i genomsnitt endast en femtedel av arbetstiden användes för gemensam elevvård. Det förekom stora skillnader mellan arbetstagarna då det gäller hur den individuella elevvården förverkligades i praktiken. Arbetstiden fördelades också olika inom olika uppgifter. Det vanligaste sättet att arbeta inom ramen för den individuella mångprofessionella elevvården var att ge och be om konsultation. Den gemensamma elevvården utfördes i de flesta fall via elevvårdsgruppens arbete.

Skolkuratorerna och -psykologerna samarbetade också på många sätt och med olika yrkesgrupper, såväl inom som utanför skolan. Särskilt intensivt samarbetade man med lärare, klassföreståndare och speciallärare. Samarbetspartner utanför skolan var ofta barnskyddet och familjerådgivningen. Skolpsykologerna samarbetade ofta med barn- och ungdomspsykiatrin och skolkuratorerna med socialväsendet.

Gemensamma riktlinjer skulle stöda likvärdigheten

De stora variationerna i förutsättningarna att ordna elevvården väcker oro vad beträffar likvärdigheten. Skillnaderna inverkar på hur enhetligt arbetets innehåll är, men samtidigt också på tjänsternas tillgänglighet.

– När allt kommer till kritan handlar det om barnens och de ungas lagstadgade rättigheter och om att förverkliga likvärdigheten inom utbildningen, konstaterar undervisningsrådet Kristiina Laitinen från Utbildningsstyrelsen.

Verksamheten skulle bli mer enhetlig om det fanns riksomfattande riktlinjer om hur arbetstiden ska fördelas mellan olika uppgifter. Ett fastställt antal elever per arbetstagare skulle i sin tur jämna ut skillnaderna i elevvårdstjänsternas kvalitet och tillgänglighet.

En regelbunden uppföljning av skolkurators- och psykologtjänsterna samt deras verksamhetsförutsättningar stödjer THL:s och Utbildningsstyrelsens riksomfattande utvecklingsarbete. I fortsättningen är det motiverat att också följa upp arbetet på regional nivå. 

Ytterligare information

  • Kristiina Laitinen, undervisningsråd, UBS, tfn, 029 533 1244, kristiina.laitinen [at] oph.fi 
  • Marke Hietanen-Peltola, överläkare, THL, tfn 029 524 7294, marke.hietanen-peltola [at] thl.fi