Nyheter

Totalt 10,6 miljoner euro beviljades för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Statsandelar Läroplan
Alakoululaiset tunnilla

Höstens statsunderstöd för att utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen har delats ut. Sammanlagt utlystes statsunderstöd till ett belopp av 11,5 miljoner euro för att verkställa gymnasiereformen och för att utveckla den grundläggande utbildningen, för tutorlärarverksamhet inom den grundläggande utbildningen samt för att utveckla språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen. 

Understöd beviljades enligt följande:

  • tutorlärarverksamhet och utveckling av tutorlärarnas kompetens, 5 816 394 euro
  • spridning av den regionala tutorlärarverksamheten till nya områden, 183 606 euro
  • #denbästaskolan, samarbete kring kommunikationen inom den grundläggande utbildningen, 1,3 miljoner euro
  • #denbästaskolan, implementering av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, 950 000 euro
  • stöd för att verkställa gymnasiereformen, 1 822 988 euro
  • utveckling av språkundervisningen och den pedagogiska kompetensen inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen, 550 000 euro

Tutorlärarna hjälper till i vardagen i skolan

Totalt 370 ansökningar lämnades in och 329 projekt beviljades finansiering.

Flest ansökningar riktades till understödet för att utveckla och sprida tutorlärarverksamheten. Sammanlagt 238 ansökningar lämnades in för dessa ansökningsobjekt. Av dem beviljades 233 statens specialunderstöd.

Enligt nuvarande uppgifter var det här sista gången statsunderstöd beviljades för tutorlärarverksamhet inom den grundläggande utbildningen enligt den nuvarande modellen som tagits i bruk 2016. Med de understöd som nu delades ut säkerställer man att verksamheten fortsätter fram till sommaren 2021.

Understöden riktas bland annat till att utveckla tutorlärarnas kompetens, för kollegial handledning och för fortbildningar som ordnas av tutorlärarna. Lärarna kan få hjälp av tutorerna bland annat i planeringen av lektioner, i bedömningen, i utarbetandet av läroplaner, med att öka de digitala färdigheterna eller i arbetet med att stärka elevernas och personalens välbefinnande.

I nuläget finns det 25 regionala tutorlärarnätverk och antalet ökar nu med två nya områden, Kajanaland och Vasa. I de regionala tutorlärarnätverken inom den grundläggande utbildningen medverkar redan ungefär 280 utbildningsanordnare.

Målet är bestående förändringar för verksamheten och strukturen inom utbildningen

Understödet för att verkställa gymnasiereformen lockade näst flest ansökningar, 60 stycken. De sökande beviljades sammanlagt dryga 1,8 miljoner euro i understöd. Målet är att främja förnyandet av gymnasieutbildningen, genomförandet av målen för den nya gymnasielagen samt utarbetandet och implementeringen av de lokala läroplanerna som tas i bruk i gymnasierna år 2021.

Projekten som beviljades finansiering inom ramen för #denbästaskolan får understöd bland annat för att på lång sikt och utgående från forskning utveckla bedömningskompetensen. Därtill är målet att stärka kommunikationen mellan hemmet och skolan.

Målet för helheten för språkundervisning och utveckling av den pedagogiska kompetensen är att säkerställa att alla anordnare av grundläggande utbildning har förutsättningar att ordna undervisning i A1-språk i årskurserna 1 och 2 från och med år 2020. Understöd riktas bland annat till fortbildning för lärarna, språkduschverksamhet i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt för att publicera stödmaterial för undervisningen i A1-språk i årskurserna 1 och 2.

– Understödsbeloppen som beviljades tutorlärarverksamheten och gymnasiereformen har i huvudsak fördelats utifrån antalet elever och studerande. Inom helheten #denbästaskolan fördelades finansieringen däremot mellan några omfattande och ambitiösa nätverksprojekt, berättar specialsakkunnig Matti Ranta från Utbildningsstyrelsen.

Syftet med Utbildningsstyrelsens statsunderstödsverksamhet är att stödja verkställandet av de utbildningspolitiska riktlinjerna, utveckla undervisningen och utbildningen samt förverkliga likvärdigheten inom utbildningen. Målet är att med hjälp av verksamheten uppnå bestående förändringar i verksamheten och strukturen inom utbildningen. Anslagen som reserveras för statsunderstöd anvisas årligen i statsbudgeten. Statsunderstöden kan sökas av utbildningsanordnarna. Understöd inom ramen för #denbästaskolan kan även sökas av samfund med rättsförmåga, stiftelser, föreningar och organisationer.

Ytterligare information (e-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi):

Specialsakkunnig Matti Ranta, +358 29 533 1537 (utveckling av statsunderstödsverksamheten)

Direktör Anni Miettunen, +358 29 533 1612