Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor

Aktuellt Grundläggande utbildning Lagstiftning
Varje barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning, betonar riksdagens biträdande justitieombudsman i sina beslut från oktober. Utbildningsstyrelsen kommer i fortsättningen att hänvisa till biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden i sina anvisningar.
Illustrationsbild: Ryggsäckar och rockar på klädkrokar

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar om skolutflykter och lägerskolor (Avgiftsfri grundläggande utbildning – Skolutflykter och lägerskolor) ännu under det här året. Skolorna och kommunerna ska ändå omgående göra ändringar i sina förfaringssätt som gäller avgifter.

– Biträdande justitieombudsmannens avgöranden är tydliga: i den grundläggande utbildningen får inga avgifter tas ut för undervisning som ingår i årsplanen. Det är inte heller lagenligt att ta ut avgifter även om eleverna skulle erbjudas ett annat, avgiftsfritt alternativ, till exempel då det är frågan om en idrottsdag i skolan. Vårdnadshavarna kan även i fortsättningen samla in medel för att stödja skolans verksamhet, men alla elever ska ha möjlighet att delta i undervisningen och den övriga verksamheten som följer skolans årsplan, oberoende av om eleven eller vårdnadshavarna har deltagit i insamlingen av medel, konstaterar direktör Matti Lahtinen vid Utbildningsstyrelsen.

Justitieombudsmannen fick år 2018 ta emot flera klagomål där man kritiserade skolors avgiftsbelagda verksamhet. Biträdande justitieombudsmannen konstaterade i avgörandena som berör klagomålen att den grundläggande utbildningens avgiftsfria karaktär är entydig. Var och en har lika rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. 

Enligt 16 § i Finlands grundlag (731/1999) har alla rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning. När det gäller utbildningens avgiftsfrihet är det fråga om en subjektiv rätt, inte om en princip. Avgiftsfriheten betyder att undervisningen inte får förorsaka kostnader för eleven.

Begreppet undervisning täcker sålunda även alla exkursioner, besök och motsvarande verksamhet utanför skolan som genomförs på skoltid och som utgår från årsplanen. De är likvärdiga med skolans övriga undervisningsverksamhet och bör därför vara avgiftsfria för eleverna såsom lagen förutsätter.