Meddelanden

17 miljoner euro har beviljats för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Aktuellt Gymnasieutbildning Coronaviruset Finansiering
Statsunderstödet beviljas bland annat för att stödja repetitionsstudier och studiehandledning samt orken och välbefinnandet bland de studerande.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Utbildningsstyrelsen har beviljat 17 miljoner euro i statsunderstöd för repetitionsstudier för de gymnasiestuderande och för andra åtgärder med vilka man strävar efter att jämna ut följderna av coronavirussituationen våren 2020. Understödet tilldelades totalt 229 anordnare av gymnasieutbildning.

- Vi vill försäkra att de brister i lärandet som har uppstått under våren ska åtgärdas så bra som möjligt och därför riktar vi nu extra resurser även till gymnasierna. Både ur ett mänskligt perspektiv och med tanke på hela Finlands framtid är det viktigt att våra gymnasiestuderande trots krisen får en stark och bred allmänbildning som de kan bygga sin framtid på, säger undervisningsminister Li Andersson.

Avsaknaden av närundervisning på grund av den exceptionella situation som coronavirusepidemin orsakade våren 2020, ökade de studerandes behov av att repetera studierna läsåret 2020–2021. En del studerande fick till exempel fler underkända vitsord än normalt i kurserna som fullföljdes på våren, eller så var vitsorden sämre än vad de studerande skulle ha uppnått i närundervisningen. En del gymnasiestuderande avbröt till och med sina kurser på våren. Med statsunderstödet ska utbildningsanordnarna jämna ut bristerna i lärandet till exempel genom att ordna repetitions- eller tilläggskurser, dela in undervisningsgrupperna och ordna undervisning i mindre grupper samt stödundervisning.

Statsunderstödet erbjuder tilläggsresurser även för stödet för lärande som ges de studerande och för studiehandledningen. På grund av coronavirussituationen behöver de studerande inom gymnasieutbildningen förutom undervisning även mera stöd för planeringen av de egna studierna hösten 2020, då studieplanen behöver uppdateras till exempel på grund av kurser som inte slutfördes som planerat på våren.

Med understödet kan utbildningsanordnarna tillsammans med studerandevården och studerandehälsovården ordna extra handledning och stöd, i synnerhet för sådana unga som har haft problem med orken och den psykiska hälsan eller som i övrigt är i en svagare ställning. Det centrala målet är att förhindra marginalisering bland de studerande eller att de studerande avbryter sina studier.

Understödet kan användas hela läsåret fram till 31.7.2021.

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet informerar

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn 029 533 1688, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn 029 533 1072, fornamn.efternamn [at] oph.fi

Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn 029 533 1524, fornamn.efternamn [at] oph.fi