Nyheter

Ändring av examensdelen för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen

Utbildning och examina Lagstiftning Examensgrunder
Det har gjorts tekniska ändringar i alla de examensgrunder där examensdelen Grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen ingår. Ändringarna har sin grund i att lagen om transportservice ändrat. Den reviderade examensdelen införs från och med 1.1.2020 i tio oliak yrkesinriktade examina.
kuorma-autoa ajava opiskelija

Våren 2019 gjorde ändringar i lagen om transportservice (320/2017) som inverkar på genomförandet av den grundläggande yrkeskompetensen inom transportbranschen i yrkesutbildningen. Ändringarna hör samman med en mer omfattande revidering av transporttjänsterna som gjorts vid kommunikationsministeriet.

I det här skedet syns ändringarna i examensgrunderna som tekniska ändringar och revideringen medför inga förändringar i utbildningens innehåll.

Ändringen i lagen gör det möjligt att förvärva yrkeskompetensen för förare av tunga fordon i vägtrafiken som en provprestation på sidan om den nuvarande utbildningsmodellen. Provmodellen kan tas I användning i det skedet som man gjort de nödvändiga ändringarna i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (434/2018). För att kunna ta provmodellen i användning i yrkesutbildningen krävs därtill ändringar i lagen om yrkesutbildning. Lagändringarna är möjliga att genomföra tidigast under år 2021.

Examensdelen för grundläggande yrkeskompetens inom transportbranschen ingår i följande examina:

tjänstebranschen

  • grundexamen i logistik
  • grundexamen inom byggnadsbranschen
  • yrkesexamen i flygplatsservice
  • yrkesexamen i transportbranschen 

de tekniska områdena

  • yrkesexamen i markanläggningsbranschen
  • yrkesexamen inom miljöbranschen
  • grundexamen inom gruvbranschen (träder i kraft 1.8.2020)

lant- och skogsbruk

  • grundexamen inom skogsbranschen
  • yrkesexamen inom skogsbranschen

de samhällsvetenskapliga områdena

  • yrkesexamen inom informations- och bibliotekstjänster

Mer information

ammatillinenkoulutus@oph.fi