Meddelanden

Arbetet med att förnya bedömningen i den grundläggande utbildningen framskrider – kommentera utkasten till kunskapskraven för vitsorden från och med 28.8

Aktuellt Grundläggande utbildning Bedömning och betyg
Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav som beskriver vad en elev ska kunna för att i slutbedömningen få vitsorden 5, 7, 8 eller 9 i olika läroämnen. Kunskapskraven har utarbetats i samarbete med sakkunniga, lärare och intressegrupper. Utkasten till kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen kan kommenteras på nätet 28.8–25.9.2020.
Oppilas viittaa luokassa.

Utbildningsstyrelsen har utarbetat utkast till kunskapskrav för vitsorden 5, 7 och 9 i slutbedömningen i alla läroämnen, och där det funnits behov även preciserat beskrivningarna av kunskaperna för vitsordet 8. Utkasten till kunskapskraven är en del av arbetet med att förnya bedömningen. I Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen har kunskapskrav endast definierats för vitsordet 8.

Utkasten kan kommenteras på vår webbplats och i tjänsten utlåtande.fi. Vi hoppas få synpunkter på utkasten till kunskapskrav av lärare, rektorer, sakkunniga inom undervisningsförvaltning, vårdnadshavare, elever och andra som är intresserade av arbetet för att utveckla bedömningen av elevens lärande och kunnande. Vi drar nytta av kommentarerna då vi färdigställer kunskapskraven för slutbedömningen i den grundläggande utbildningen.

Enkäten som finns på vår webbplats är öppen för alla och den öppnas 28.8.2020 och stängs 25.9.2020 klockan 16.15. Samtidigt har de som är intresserade möjlighet att ge ett utlåtande på adressen https://www.lausuntopalvelu.fi/SV

Utbildningsstyrelsen publicerar kunskapskraven för slutbedömningen i början av januari 2021. De nya kunskapskraven för slutbedömningen tas i bruk i skolorna 1.8.2021 och slutvitsord i enlighet med dem ges i alla läroämnen och för hela årskullen för första gången på våren 2022. 

Slutbedömningen är en helhetsbedömning av hur väl och i vilken mån eleven under den grundläggande utbildningen har uppnått de mål som ställts upp för respektive läroämne. Bedömningen av elevens lärande och kunnande genomförs på basis av det kunnande som hen visat i årskurserna 7 till 9.

Målet är att stärka likvärdigheten bland eleverna

Utbildningsstyrelsen har förnyat riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen i samarbete med sakkunniga, lärare och intressegrupper sedan år 2018. Målet för förnyelsen är att öka likvärdigheten i bedömningen av elevernas lärande och kunnande samt att säkerställa att elevernas vitsord är jämförbara med varandra.

– Utbildningsstyrelsen genomförde en uppföljning av läroplansreformen åren 2015–2018 då man observerade att principerna för och förfaringssätten vid bedömningen varierar kraftigt i kommunerna. Liknande resultat gav även de undersökningar som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde om bedömningen, berättar undervisningsrådet Marjo Rissanen om bakgrunden till förnyelsen.

Arbetet med att förnya bedömningen av elevens lärande och kunnande har framskridit stegvis. I början av året preciserades riktlinjerna för bedömningen i kapitel 6 i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen, där man bland annat har preciserat definitionerna av bedömningens syften och delområden samt principerna som berör dessa. De nya riktlinjerna togs i bruk i skolorna 1.8.2020. 

Efter att kunskapskraven för slutbedömningen är färdigställda fortsätter Utbildningsstyrelsen arbetet med att utveckla bedömningen genom att utarbeta beskrivningar av kunskaperna, alltså kunskapskrav, för vitsorden 5, 7 och 9 i bedömningen i slutet av årskurs 6. Tills vidare har kunskapskrav definierats endast för vitsordet 8.

Utbildningsstyrelsen stödjer implementeringen av kunskapskraven för slutbedömningen och riktlinjerna för bedömningen av elevens lärande och kunnande genom att ordna fortbildning och handledning.

Ytterligare information:                    

Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm, tfn +358 29 5331601, fornamn.efternamn [at] oph.fi
Undervisningsrådet Marjo Rissanen, tfn +358 29 5331776, fornamn.efternamn [at] oph.fi