Nyheter

Coronaviruset har försvårat situationen för utbytesstuderande och för dem som kommit till Finland för att avlägga examen

Aktuellt Högskoleutbildning Coronaviruset Internationalisering
Coronaviruset har haft en betydande inverkan på högskolornas internationella studerandemobilitet. Utbildningsstyrelsen har under årets gång med flera enkäter utrett i vilken mån och med hurdana arrangemang mobiliteten genomförs. Den senaste enkäten visar att coronapandemin har försvårat situationen på många sätt, inte bara för utbytesstuderande, utan även för utländska studerande som avlägger en examen vid högskolorna.
Kuvituskuva, opiskelijat opiskelevat kirjastossa

Enkäten genomfördes i månadsskiftet oktober–november och besvarades av 35 högskolor. Det var första gången det gjordes en kartläggning även av situationen för utländska studerande som avlägger en hel examen i Finland. 

Svårt för utländska examensstuderande att söka uppehållstillstånd under coronapandemin

Enligt högskolorna har många nya examensstuderande som kommer från ett land utanför EU-/EES-området haft svårigheter med att ansöka om uppehållstillstånd eftersom Finlands beskickningar har varit stängda på grund av coronapandemin. Även Migrationsverkets statistik visar att antalet personer som ansökt om uppehållstillstånd i Finland på grund av studier har minskat under coronaåret: under perioden juni–september behandlades endast 1 700 ansökningar om ett första uppehållstillstånd, då motsvarande siffra ett år tidigare var 3 900. Siffrorna grundar sig också de studerandes personliga lösningar i coronasituationen. 

Nya studerande har under läsåret 2020–2021 undantagsvis haft möjlighet att anmäla sig som frånvarande om det inte har varit möjligt att resa till mållandet på grund av coronasituationen. Enligt uppgifterna i statistiktjänsten Vipunen är antalet studerande från EU-/EES-länder som anmält sig som närvarande betydligt lägre än tidigare. 

Högskolorna berättade i de öppna svaren i enkäten om svårigheter som de studerande som avlägger en examen har haft med inresorna till landet och om den osäkerhet som situationen medfört. En del av de nya studerande har inlett sina studier på distans i hemlandet, en del har kommit till Finland mitt under läsåret och en del har fortfarande inte fått sitt uppehållstillstånd. Faktorer som har påverkat distansstudierna negativt för dem studerat i sitt hemland har bland annat varit tidsskillnaden och att kvaliteten på nätförbindelserna varierat. För många har det varit tungt att studera ensam utan en studerandegemenskap. Det har också varit svårt för studerande som fysiskt befunnit sig i Finland att integreras då distansundervisningen har minskat på de sociala kontakterna. 

Studierna har framskridit på olika sätt också för utländska examensstuderande som inlett sina studier under tidigare läsår. Man har varit tvungen att flytta framåt sådana kurser som kräver närundervisning, och för en del har det inte varit möjligt att samla in gradumaterial eller att avlägga praktik på grund av coronaviruset. Det har också varit utmanande att klara sig ekonomiskt då många studerande miste möjligheterna till arbete under coronavåren. En del högskolor har erbjudit de studerande lättnader i läsårsavgifterna i denna akuta situation. 

Höstens utlandsperioder har i huvudsak genomförts i mållandet, få virtuella utbyten

Enkäten gav också noggrannare uppgifter om antalet studerandeutbyten som genomförts under höstterminen. Från Finland reste ungefär 800 högskolestuderande för att delta i en studieperiod utomlands och till Finland anlände drygt 2 300 studerande. Före coronapandemin har motsvarande siffror under höstterminen varit ungefär 4 000 som åkt utomlands och 6 000 som anlänt till Finland. Utlandsperioderna har i huvudsak genomförts fysiskt i mållandet, men dryga 10 procent av perioderna har genomförts så att den studerande har inlett utbytet med distansstudier i hemlandet och senare rest till mållandet. Endast få utlandsperioder har i sin helhet genomförts virtuellt: 23 finländska studerande har studerat på distans vid utländska högskolor och 116 utländska studerande har studerat vid finländska högskolor. 

Både finländska och utländska högskolor har ordnat höstterminens studier antingen i sin helhet som distansundervisning eller som en hybridmodell med både distans- och närundervisning. Många utbytesstuderande har studerat med digitala förbindelser i sin studentbostad, och då har det varit mer utmanande att bygga upp sociala relationer. 

Förhoppningar om att vårterminens utbyten blir av 

Högskolorna ser ljusare på vårterminens studerandemobilitet än på läget under hösten: enligt den senaste uppskattningen skulle närapå 3 000 studerande från Finland vara på väg på studerandeutbyte eller praktik utomlands, och till Finland skulle anlända nästan 3 800 studerande. Utlandsperioden har inhiberats eller skjutits upp för 1 500 studerande som skulle resa utomlands och för 600 studerande som var på väg till Finland. Under hösten avbokade 11 högskolor alla utbyten medan endast en högskola har gjort det för vårens del. Två högskolor har uppgett att de beslutar om vårens utbyten först senare. 

Det finns alltså en stor viljestyrka hos högskolorna att erbjuda sina studerande möjligheter att utveckla sitt internationella kunnande som en del av studierna, och de följer noggrant med hur coronasituationen utvecklas. Man kommer säkert ännu att vara tvungen att avboka utbyten, eftersom coronasituationen snabbt har försämrats i flera länder. 

Graf: Högskolornas studerandemobilitet som planerats för läsåret 2020–21: studerande som åker från Finland
Graf: Högskolornas studerandemobilitet som planerats för läsåret 2020–21: studerande som anländer till Finland