Nyheter

Coronavirusets inverkan på Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn ─ Youth in Action Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Kina

De här anvisningarna är avsedda för projektkoordinatorer och deltagare i TCA-/NET-utbildningar. Unga, studerande, lärare och personal får ytterligare anvisningar av den egna läroanstalten eller den sändande organisationen om de praktiska arrangemangen och om ersättningen av kostnader som berör avbrutna eller avbokade utbyten.

Förhandsuppgift 6.7.2020: Det ordnas två extra ansökningsomgångar inom Erasmus+ -programmet  

Kommissionen planerar två extra ansökningsomgångar för hösten som en del av åtgärderna för att stöda återhämtningen från coronakrisen.

Enligt de preliminära uppgifterna:

  • Tilläggsfinansieringen gäller KA2 strategiska partnerskap
  • Omgången har två prioriteringar 1) digitala lösningar och 2) utbildningens och ungdomsarbetets kontakt till kreativitet och kultur.
  • I digitala lösningar kan man söka följande typer av projekt: KA201 (allmänbildande utbildning), KA202 (yrkesutbildning) och KA203 (högskoleutbildning).
  • I ansökningen som rör kreativitet och kultur kan man söka följande typer av projekt: KA201 (allmänbildande utbildning), KA204 (vuxenutbildning) och KA205 (ungdomsbranschen)
  • Projekten följer de regler för strategiska partnerskap som beskrivs i programguiden med följande undantag: finansieringen är begränsad till 150 000 euro och längden är kortare än normalt 12─24 månader (utbildningssektorn) eller 6─24 månader (ungdomssektorn).

Enligt planerna ska ansökningstiden vara redan i oktober. Inom ungdomssektorn är det meningen att förverkliga ansökan i samband med höstens ansökningsomgång R3. Enligt den preliminära budgeten kan Finland finansiera minst 25 projekt.

Enligt de preliminära uppgifterna ska ansökningarna som gäller digitala lösningar rikta sig till prioriteringen i ansökningsguiden för år 2020: "Innovativ praxis i en digital era". Projekt som gäller kreativitet och kultur ska i sin tur erbjuda unga och professionella sådana färdigheter och kunskaper som stöder kultursektorns och de kreativa branschernas återhämtning från COVID-19 epidemin. Projekten ska stöda utvecklingen av branscherna och göra dem lockande. För det här ändamålet kommer man att publicera en ny prioritering.

Det görs ett beslut om kommissionens förslag inom juli-augusti. Vi berättar genast då via har mer information om ansökningsomgångarna.

På basis av dessa preliminära uppgifter uppmuntrar vi finländska aktörer och deras samarbetsparter att börja det förberedande arbetet för projekten.

Uppdatering 30.6.2020

Enligt kommissionens senaste anvisningar kan höstens mobilitetsperioder inledas virtuellt, om det inte är möjligt att inleda dem på plats i mållandet på grund av undantagsförhållanden. En del av mobilitetsperioden bör ändå planeras så att den genomförs i mållandet i ett senare skede, om situationen tillåter det. Det är alltså inte möjligt att bevilja stöd för mobilitetsperioder som planeras genomföras endast virtuellt. Endast i sådana fall då den planerade utlandsperioden inte kan genomföras på grund av coronasituationen är det möjligt att undantagsvis godkänna en mobilitetsperiod som i sin helhet genomförs virtuellt.

De avlagda studierna tillgodoräknas för hela studieavsnittet. Studiestöd för den som åker på utbyte beviljas endast för den egentliga utlandsperioden. Den avsändande organisationen är berättigad att behålla sitt organisationsstöd (organisational support) oberoende av om utbytet genomförs på plats i mållandet eller virtuellt. Ett undantag utgör ändå mobiliteten inom ungdomssektorn, där man godkänner 35 procent av det dagliga organisationsstödet. Därtill kan man godkänna exceptionella kostnader som anknyter till anskaffning av apparatur eller tjänster som behövs för utbyten som genomförs virtuellt.

Uppdatering 16.6.2020

Kommissionen har lanserat Re-open EU, en webbplattform för att stödja en nystart av resandet och turismen på ett säkert sätt runt om i Europa. På plattformen kommer det att finnas information i realtid om gränser, möjliga transportmedel och turisttjänster i medlemsländerna. Re-open EU kommer också att innehålla praktisk information från medlemsländerna om reserestriktioner, folkhälso- och säkerhetsåtgärder.

Läs mer (du flyttas till en annan tjänst): Kommissionen lanserar en webbplats för att återuppta resandet och turismen i EU på ett säkert sätt

Uppdatering 26.5.2020: Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Det internationella samarbetet fortsätter virtuellt, även om de fysiska studieperioderna och utbytena utomlands för närvarande inte kan förverkligas.

Läs mer: Utlandsperioder inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kan inledas virtuellt

Uppdatering 25.5.2020: Ett tillfälligt uppehållstillstånd

I vissa situationer i Finland kan man ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om man inte kan resa från Finland till sitt hemland eller permanenta bosättningsland på grund av begränsningarna i anslutning till coronaviruspandemin.

Följ myndigheternas information (du flyttas till en annan tjänst): Effekterna av coronaviruset på kunder i Finland

Uppdatering 11.5.2020

Vi följer myndigheternas anvisningar som gäller resor. För närvarande är det inte möjligt att inleda nya mobilitetsperioder till eller från Finland med finansiering från EU-program. Pågående utbyten kan i mån av möjlighet slutföras. Vi följer de nationella myndigheternas och komissionens rekommendationer och informerar om det sker ändringar i dem.

Följ myndigheternas information (du flyttas till en annan tjänst): Statsrådets sida med samlad coronavirusinfo

Uppdatering 9.4.2020: Förlängning av KA3-ansökningsrundan

Ansökningsdatum för Programområde 3: Europeiska politiska experiment inom områdena utbildning, yrkesutbildning och ungdom under ledning av offentliga myndigheter på hög nivå (KA3 European Policy Experimentation in the field education and training led by high-level public authorities) förlängs till den 5 maj

Uppdatering 2.4.2020: Ytterligare anvisningar på Europeiska kommissionens webbsidor 

Europeiska kommissionen har kompletterat anvisningarna för projektaktörer och programdeltagare på sin webbplats. Målet är att extra kostnader som coronaepidemin orsakat för projekt och deltagare i mobilitetsperioder ska ersättas.

-  Vi strävar på Utbildningsstyrelsen efter att vara så flexibla som möjligt, säger Mikko Nupponen, ledare för den nationella Erasmus+-byrån.

- Vi väntar ännu på information om hur avbokningar och extra kostnader ska föras in i kommissionens informationssystem. Vi ger projekten noggrannare anvisningar så fort de praktiska frågorna är lösta.

Läs mer på kommissionens webbsidor:

Obs! De som nyligen tagit sin examen från högskolan eller en yrkesutbildning och som måste skjuta upp en planerad praktik utomlands har 18 månader på sig att göra sin praktik räknat från examensdagen, istället för de vanliga 12 månaderna.

Uppdatering 17.3.2020: Nya förlängningar i ansökningsrundor

Också de pågående ansökningsrundorna för Erasmus+ för ungdomssektor, Erasmus+ Sport och Europeiska solidaritetskåren förlängs. Ansökningsdata för Erasmus+ för ungdomssektor (KA1, KA2, KA3) och Europeiska solidaritetskåren (ESC11, ESC13, ESC21, ESC31) förlängs till den 7 maj. Ansökningsrundan för Erasmus+ Sport förlängs till den 21 april.
 

Uppdatering 16.3.2020: Förlängningar i ansökningsrundor

Vårens ansökningsrundor inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren kommer att organiseras.

Ansökningsdatum för utbildningssektorernas strategiska partnerskapsprojekt (KA201, KA202, KA203, KA204) och skolornas samarbetsprojekt (KA229) förlängs till den 23 april för att säkerställa att alla sökanden kan fylla i ansökningarna även under dessa ovanliga omständigheter. Ansökningsrundan för högskolornas Erasmus Charter (ECHE) -ansökan kommer också att förlängs till den 26 maj

För projekt som nu är igång är det möjligt att ansöka om en förlängning av projekttiden. Den maximala förlängningen är 12 månader; projektets totala längd får dock inte överstiga 36 månader. Det är således inte möjligt att ansöka om en förlängning för ett treårigt projekt. KA107 global mobilitet för högskolor utgör ett undantag. KA107-projektavtalen som ingicks 2018 kan förlängas upp till 38 månader. Förlängningen av projektettiden ökar inte det ekonomiska stöd som beviljas för projektet. Alla projektkoordinatorer kommer att få ytterligare information och instruktioner via e-post.
 

Uppdatering 13.3.2020

Epidemin av coronaviruset COVID-19 som bröt ut i Kina i början av året har spridit sig till ett flertal andra länder. Epidemin inverkar på mobiliteten och den internationella verksamheten inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens program eftersom offentliga tjänster samt skolor och högskolor i flera länder har stängts på grund av epidemin. Länderna har också begränsat resor till områden som drabbats av epidemin eller utresor från dessa områden.

Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar inhibera, avbryta i förtid eller skjuta upp sådan internationell verksamhet som ordnas inom EU-projekt. Verksamheten kan även genomföras hos en annan samarbetspartner samt även ställas in på områden som inte är direkta epidemiområden.

Organisationerna som genomför projekt bestämmer själva, tillsammans med sina samarbetsorganisationer, hur de organiserar den internationella verksamheten och kommer överens om åtgärder som gäller mobiliteten. Organisationerna bör vara i kontakt med personerna som deltar i projekt inom ramen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren och instruera dem att vara kontakt med Finlands ambassad eller konsulat för att få vidare anvisningar. Vi rekommenderar att man följer med Utrikesministeriets resemeddelanden och anvisningarna på THL:s webbplats. 

Om internationell verksamhet, såsom en mobilitetsperiod inom ramen för Erasmus+ eller en volontärtjänst inom Europeiska solidaritetskåren, skjuts upp eller ställs in på grund av coronaviruset ska man alltid först kontrollera om försäkringsbolaget ersätter kostnaderna. Om verksamheten inhiberas eller skjuts upp ska man så snabbt som möjligt kontakta det nationella kontoret som ger vidare instruktioner. Våra allmänna e-postadresser finns i slutet av detta meddelande.

Om kostnaderna inte ersätts via reseförsäkringen är det möjligt att genom ett så kallat force majeure-förfarande få ersättning för kostnaderna. Det övervägs alltid skilt för varje fall huruvida kostnader som uppkommit av force majeure-situationer eller verksamhet som ställts in ska ersättas. Force majeure-förfarandena kan variera i olika länder. Det är alltid den nationella byrån i landet som finansierar projektet som beslutar om ersättning av kostnader inom projektet, och därför är det viktigt att organisationen som koordinerar projektet följer den nationella byråns anvisningar.

Det här förfarandet gäller sådana resor och därtill hörande utgifter inom ramen för Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren som finansierats av Finlands nationella programbyrå. 

Coronaviruset kan utöver organisationernas internationella projekt även inverka på utbildningar och seminarier (TCA, NET) som de nationella kontoren ordnar. I de här här fallen kontaktas personerna som valts till utbildningen personligen.

Denna anvisning kompletteras om det behövs.

Kontaktuppgifter:

Erasmus+ för allmänbildande utbildning: comenius [at] oph.fi
Erasmus+ för högskoleutbildning: erasmus [at] oph.fi
Erasmus+ för ungdomssektorn: nuoriso [at] oph.fi
Erasmus+ för vuxenutbildning: grundtvig [at] oph.fi
Erasmus+ för yrkesutbildning: erasmus.ammatillinen [at] oph.fi
Ersmus+ Sport: Sport [at] oph.fi
Europeiska solidaritetskåren: nuoriso [at] oph.fi