Nyheter

Coronavirusets inverkan på högskolornas studerandemobilitet

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Nordplus Högre utbildning Coronaviruset Internationalisering
På grund av coronapandemin stannade cirka en tredjedel av studerandena som åkt på utbyte från finländska högskolor i mållandet våren 2020 för att fortsätta sina studier. Hösten 2020 genomförs färre fysiska studentutbyten än normalt, men åtminstone hälften av högskolorna kommer att ersätta en del av dem med virtuell mobilitet.
Opiskelua tietokoneen äärellä

II mars–maj sammanställde Utbildningsstyrelsen en lägesbild av studerandeutbytet och internationella studerande i Finland. Nästan alla högskolor (13 universitet, 23 yrkeshögskolor) producerade information för lägesbilden. 

Många finländska studerandes avbrutna utbytesperiod fortsatte virtuellt på våren

På basis av uppgifterna från högskolorna hade coronaviruspandemin följande inverkan på studerandeutbyten från Finland våren 2020 (totalt 4 176 utgående studerande):

Impact of Covid on student mobilities

Det förekom stora variationer mellan högskolorna i fråga om hur stor del av studerandena som varit utomlands på en utbytesperiod återvände till Finland.  Som mest återvände 85 procent, medan andelen studerande som man vet återvänt endast var drygt 20 procent i vissa högskolor. Med säkerhet vet man att i genomsnitt har 53 procent av studerandena som varit på högskolornas utbyte återvänt till Finland. Vissa högskolor rekommenderade att studerandena skulle återvända, men det slutliga beslutet lämnades till studerandena.  

På basis av högskolornas bedömningar förklarades beslutet att stanna kvar i mållandet åtminstone av att landets säkerhetssituation i fråga om epidemin upplevdes vara bättre än i Finland, samt av ekonomiska skäl (till exempel att hyran i mållandet redan hade betalats för hela vårterminen eller att ingen bostad väntade i hemlandet).

Trots avbrott i utbyten på grund av coronapandemin har väldigt många finländska studerande kunnat slutföra sina utbytesstudier tack vare arrangemangen för distansstudier antingen i mållandet eller efter att de återvänt till Finland.

Minst 30 procent av de inkommande utbytesstuderandena fortsatte sina studier i Finland på våren

På basis av uppgifterna från högskolorna hade coronaviruspandemin följande inverkan på studerandeutbyten till Finland våren 2020 (totalt 4917 inkommande studerande): 

Impact of Covid on student mobilities

I mitten av mars övergick alla finländska högskolor snabbt till distansundervisning. Också de utbytesstuderande som kommit till Finland och som återvände till sina hemländer erbjöds distansstudier. 

Virtuell mobilitet ses som en möjlighet, men på kort sikt ersätter den inte den fysiska mobiliteten i stor utsträckning

Enligt uppgifterna som Utbildningsstyrelsen samlade in i juni 2020 har nästan 1/3 av de finländska högskolorna (11 högskolor: 3 universitet och 8 yrkeshögskolor) ställt in både den utgående och den inkommande studerandemobiliteten för höstterminen 2020 på grund av den osäkerhet som coronaviruspandemin orsakar i olika länder. 25 högskolor (10 universitet, 15 yrkeshögskolor) meddelar dock att de har för avsikt att genomföra studerandemobiliteten på hösten om omständigheterna tillåter. Nästan alla högskolor uppskattar att studerandemobiliteten under läsåret 2020–2021 kommer att vara kvantitativt lägre än normalt.

De centrala finansieringsprogrammen för mobiliteten, såsom Erasmus+, Nordplus och FIRST+, rekommenderar helt eller delvis virtuella utbyten om fysisk mobilitet inte är möjlig hösten 2020 på grund av undantagsförhållandena.

15 högskolor av 36 uppger att de kommer att ersätta fysiska studerandeutbyten med virtuell mobilitet nästa höst i fall där fysisk mobilitet inte är möjlig. Två högskolor berättar att de inte har några planer på att genomföra virtuell mobilitet. 17 högskolor meddelar att de kommer att fatta beslut om virtuell mobilitet senare.

Även om högskolorna klart är villiga att stöda de virtuella mobilitetsarrangemangen och även om övergången till webbundervisning lyckades under vårterminen 2020 verkar det som om höstterminen kommer för snabbt för att man ska hinna förbereda sig för en omfattande virtuell studerandemobilitet. De finländska högskolorna uppskattar att endast cirka 5 procent av det utgående Erasmus+-studerandeutbytet från Finland kommer att genomföras virtuellt under läsåret 2020–2021.

Impact of Covid on student mobilities