Nyheter

De begränsningar och avvikande arrangemang som utfärdats på grund av coronavirusepidemin avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med 14.5.2020

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Statsrådet har igår fastställt att begränsningarna som utfärdats på grund av coronavirusepidemin ska avvecklas inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen från och med den 14 maj 2020. Statsrådet fastställer inom de närmaste dagarna riktlinjerna för de övriga utbildningsformerna.
Illustrationsbild,  studerande skriver vid pulpeten

Utbildningsstyrelsen utarbetar för närvarande nya anvisningar i enlighet med riktlinjerna och ger mera information så snart som möjligt. Anvisningarna för slutförandet av läsåret innehåller utöver instruktioner för undervisningsarrangemangen även instruktioner gällande bedömningen, frånvaron, stödet för lärandet och skolgången, elevvården samt bedömningen av tilläggsbehoven av dessa tjänster. Vi ger inom de närmaste dagarna närmare anvisningar för hur man ska gå till väga vid elevernas frånvaro.

Utbildningsstyrelsens anvisningar kompletterar de övriga myndigheternas anvisningar, speciellt anvisningarna som berör skyddsåtgärder.

Läs också undervisnings- och kulturministeriets anvisningar och meddelande gällande ärendet:

Vad grundar sig beslutet om att häva begränsningarna på?

Regeringen fattade beslutet om att avveckla begränsningarna inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen utgående från hälsomyndigheternas bedömning. På basis av den epidemiologiska bedömningen finns det inte längre grunder för att förlänga beredskapslagens tillämpningsförordning som gäller småbarnspedagogik och grundläggande utbildning.

Hur genomförs avvecklingen av begränsningarna på administrativ nivå?

Då det inte längre finns sådana förutsättningar att fortsätta begränsningarna som avses i beredskapslagen, utfärdas det ingen ny förordning som gäller småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen istället för statsrådets förordning om begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik och undervisning och utbildning (191/2020) som utfärdades med stöd av beredskapslagen. I praktiken innebär det att skolorna inom den grundläggande utbildningen återgår till närundervisning från och med den 14 maj 2020 och samtidigt hävs också de övriga begränsningsåtgärderna som anges i förordningen.

På samma gång hävs också de beslut som regionförvaltningsverken med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar gett den 8 april 2020 om att stänga skolorna och läroanstalterna. I fortsättningen är det de kommunala tjänsteinnehavare och organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar samt regionförvaltningsverken som fattar eventuella beslut om att med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar stänga skolornas och läroanstalternas lokaler samt vidtar andra eventuella begränsningsåtgärder.

Anordnare av småbarnspedagogik och sådana utbildningsanordnare som avses i lagen om grundläggande utbildning behöver inte fatta några allmänna eller individuella förvaltningsbeslut på grund av att begränsningarna hävs, om det inte finns behov av att göra andra ändringar i besluten.

Vad innebär avvecklingen av begränsningarna?

Avvecklingen av begränsningarna innebär att man från och med den 14 maj 2020 inom småbarnspedagogiken och sådan undervisning och verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning till alla delar tillämpar den lagstiftning som råder under normala omständigheter. Statsrådet fastställer inom de närmaste dagarna riktlinjer som gäller övergången till att följa normal lagstiftning inom övrig utbildning.

I undervisningen återgår man till normala undervisningsarrangemang men i övergången ska man ta i beaktande åtgärderna för att förhindra smittorisken. I undervisningen för elever i läropliktsåldern och i påbyggnadsundervisningen återgår man för alla årskursers del till närundervisning och därtill upphör begränsningarna som berör undervisningens omfattning, stödet för skolgången och lärandet, elevvården och skolmåltiden samt skyldigheten att ordna andra förmåner och tjänster som hör till den avgiftsfria undervisningen inom den grundläggande utbildningen.

Grundskolornas lokaler kan från och med den 14 maj 2020 användas för undervisning och därtill hörande övrig verksamhet, om inte annat beslutas av det kommunala organ som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar på skolans eller läroanstaltens område eller av regionförvaltningsverket i fråga om flera skolor och läroanstalter inom sitt verksamhetsområde. Samtidigt upphör också statsrådets rekommendationer om att även barnen inom småbarnspedagogiken och de elever i förskoleundervisning och grundläggande utbildning som är berättigade till närundervisning ska stanna hemma.

Hur ska återgången till närundervisning planeras och genomföras?

Vid planeringen och genomförandet av åtgärderna ska man utgå från de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet har sammanställt för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik och som gäller organiseringen av en trygg skolgång och småbarnspedagogik under den tid coronavirusepidemin råder.

Då antalet barn inom småbarnspedagogik och elever i närundervisning ökar betydligt i och med att begränsningarna uteblir, är det viktigt att man noggrant planerar återgången till småbarnspedagogiken och skolan samt i synnerhet de förfaringssätt som berör tryggheten och säkerheten, såsom undervisningsarrangemangen och tillhörande hygien- och skyddsåtgärder. I planeringen ska man även ta i beaktande de aspekter som berör den psykologiska tryggheten, såväl ur elevernas och vårdnadshavarnas som ur personalens perspektiv. När man planerar åtgärderna ska man samarbeta med de sakkunniga inom elevvårdstjänsterna samt till de delar det behövs även med hälsovårdsmyndigheterna.

Då man talar med eleverna om upplevelserna och erfarenheterna under distansundervisningen samt om verksamhetssätten som avviker från det normala skolarbetet, såsom skydds- och hygienåtgärderna, ska man ta hänsyn till elevernas ålder.

Genom att anordnarna av småbarnspedagogik och anordnarna av sådan undervisning och verksamhet som avses i lagen om grundläggande utbildning sörjer för att följa kraven på hygien och att undvika närkontakt samt andra aspekter som berör tryggheten, stödjer man barnens, elevernas och de studerandes lagstadgade rätt till en trygg studiemiljö. Vad gäller lärarna och den övriga personalen handlar det om att uppfylla de lagstadgade skyldigheter om arbetarskydd och arbetssäkerhet som hör till arbetsgivaren.

Skolans läsårsplan ska vid behov uppdateras med de förändringar som berör undervisningsarrangemangen.

Det är viktigt att skolan, innan skolarbetet för läsåret 2019–2020 avslutas, för samtliga elevers del kartlägger situationen då det gäller elevernas kunnande och behov av stöd för lärandet och skolgången samt behoven av elevvårdstjänster.

Hur informerar man om förändringarna?

Det är viktigt att i god tid på förhand informera barnen, vårdnadshavarna och nödvändiga samarbetspartner om småbarnspedagogikens och skolans verksamhetssätt. Det är också viktigt att informera personalen.

I informationen är det viktigt att betona att man i undervisningsarrangemangen följer de krav som gäller hygienen och att det därmed är tryggt att delta i småbarnspedagogiken och närundervisningen.

Kan eleverna och de studerande stanna hemma, om vårdnadshavarna eller eleverna vill det?

En elev inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt övrig undervisning i enlighet med lagen om grundläggande utbildning ska delta i undervisningen om hen inte av särskilda skäl tillfälligt har fått befrielse. Man ska alltså alltid anhålla om lov för frånvaro och skolan överväger om det finns grunder att bevilja lov för frånvaron. Utbildningsanordnaren och skolan kan dra upp allmänna riktlinjer som gäller beviljandet av lov för frånvaro. Eleverna ska behandlas på likvärdiga grunder. Det är också viktigt att samarbeta med hemmen och hitta en gemensam syn på saken.

En godtagbar orsak till frånvaro är till exempel sjukdom eller om eleven eller en familjemedlem med hänsyn till smittorisken hör till riskgruppen. Huruvida man hör till riskgruppen grundar sig på en läkarens bedömning av personens situation.

Kan man med utbildningsanordnarens beslut fortsätta undervisningen i form av distansundervisning?

Undervisningen som ges läropliktiga ska vara närundervisning i enlighet med lagstiftningen. Undervisningen kan inte fortsätta som distansundervisning även om utbildningsanordnaren eller en vårdnadshavare skulle vilja det. Endast i sådana fall om man av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd fattar ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang (18 § i lagen om grundläggande utbildning), kan undervisningen ordnas som distansundervisning. Sådana här arrangemang kan komma på fråga till exempel för elever som hör till riskgruppen och som stannar hemma. Arrangemangen ska grunda sig på en läkares bedömning.

När avslutas läsårets skolarbete?

Skolarbetet i den grundläggande utbildningen som ordnas för läropliktiga avslutas den sista vardagen i vecka 22, alltså den 30 maj 2020. Skolarbetet kan fortsätta efter detta datum endast i sådana fall när undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas de dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås. De förlorade arbetsdagarna kan ersättas genom att arbetstiden förlängs med högst sex dagar.

För att undvika smittorisken i skolorna kan man inte ordna sådana stora avslutningsfester som man under normala omständigheter skulle ordna.