Meddelanden

Den gemensamma ansökan till högskolorna startar: 46 600 nybörjarplatser att söka till

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den gemensamma ansökan till högskolor söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar inkommande höst. Man strävar till att antagningen av studerande genomförs enligt den tidtabell som undervisnings- och kulturministeriet har fastställt. Utgående från antalet sökande under de senaste åren, förväntas antalet sökande vara omkring 140 000. Man kan bekanta sig med utbildningarna samt fylla i ansökan i Studieinfo.fi.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Det finns två separata gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan ingick utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Den andra gemensamma ansökan startar onsdagen den 18 mars kl. 8 och avslutas onsdagen den 1 april kl. 15. 

Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, dvs. cirka 39 300, riktas till personer som har avlagt gymnasiet, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen. Dessutom ingår magisterutbildningar vid universiteten och högre YH-examina. Dessa utbildningar är avsedda för personer med en högskoleexamen. Antalet nybörjarplatser är cirka 7 300.  Av samtliga nybörjarplatser finns 55 % vid yrkeshögskolor och 45 % vid universitet. 

I den andra gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål. Utbildningarna sätts i prioritetsordning i ansökningsblanketten. 

Denna vår används betygsbaserad antagning i stor skala 

Denna vår införs en reform som gör betygsbaserad antagning till den huvudsakliga vägen till högskolor. Via den betygsbaserade antagningen kan man komma in till universitet med studentexamensvitsord och till yrkeshögskola med antingen studentexamensvitsord eller vitsord från en yrkesinriktad examen. Urvalsprovet kvarstår som ett betydande antagningssätt. 

Andelen sökande som antas varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 51-60 % av de sökande enligt betyg, men andelarna kan variera mellan 25 % och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande. Av alla nybörjarplatser reserveras omkring 65 % för förstagångssökande. Andelen har stigit en aning jämfört med ifjol, då andelen var 63 %. 

Enligt den planerade tidtabellen publiceras resultaten av den betygsbaserade antagningen senast 27.5, samtliga resultat senast 8.7

 I enlighet med statsrådets rekommendation strävar man i den gemensamma ansökan att följa de planerade tidtabellerna och principerna. Utbildningsstyrelsen informerar skilt coronavirussituationen ger upphov till förändringar i tidtabellerna för den gemensamma ansökan. Högskolorna informerar om eventuella förändringar i antagningarna. Uppgifterna samlas också i Studieinfo.fi.

Enligt nuvarande uppgifter blir studentexamensresultaten för våren 2020 klara senast den 12 maj. Den betygsbaserade antagningen görs efter detta datum. I antagningen utgående från en yrkesinriktad examen beaktas examina som avlagts efter 1.8.2015. För att hinna med i den betygsbaserade antagningen, bör sökande avlägga sin examen senast 15.5. 

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast den 27 maj. 

Högskolorna strävar att ordna urvalsproven efter att resultaten av den betygsbaserade antagningen har publicerats. Samtliga antagningsresultat blir klara senast den 8 juli. 
 

  • specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto[at]oph.fi, tfn. 029 533 1386
  • slanerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen[at]oph.fi, tfn. 029 533 1397