Nyheter

En lägesbild över genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet färdigställs på våren

Utbildning och examina Yrkesutbildning Kvalitet och utveckling Arbetslivskommissioner
På våren publiceras 39 branschspecifika rapporter om ordnandet av yrkesinriktade examina och bedömningen av examensdelar. Under ett möte i januari kom ordförandena i arbetslivskommissionerna överens om att utarbeta lägesanalyser över yrkesutbildningen.
Satu Linden ja Maria Ampuja
Ordförandena för arbetslivskommissionerna samlades i januari för möte.På bilden viceordförande Satu Lindén från arbetslivskommissionen för ledarskap och fastighetsförvaltning och viceordförande Maria Ampuja från arbetslivskommissionen för konstindustrin.

Lägesrapporterna över yrkesutbildningen är de första i sitt slag. De ger en översikt över kvaliteten på genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet inom den bransch som respektive arbetslivskommission representerar. Arbetslivskommissionerna sammanställer sina iakttagelser om kvaliteten samt goda modeller och materialet kan användas av utbildningsanordnare och andra aktörer som arbetar med att utveckla utbildningen. Arbetslivskommissionerna har utsetts för en mandatperiod på tre år (2018–2020).

Informationen har en central roll i arbetslivskommissionernas arbete. I lägesbilden granskas de iakttagelser som arbetslivskommissionerna har gjort under sin mandatperiod i relation till de nationella uppgifter som samlats in kring respons, uppföljning och utvärdering. Information om uppföljningen får arbetslivskommissionerna från informationsresursen KOSKI. Studeranderespons får man från enkäterna som samlas in av de studerande inom yrkesutbildningen. Nästa höst kommer arbetslivskommissionerna även att få tillgång till arbetslivsrespons.

Lägesrapporterna publiceras på våren på Utbildningsstyrelsens webbplats. Arbetslivskommissionernas iakttagelser och utvecklingsförslag kommer även att diskuteras under seminariet om yrkesutbildningens kvalitet som ordnas 28.5.2020. Seminarieprogrammet publiceras under våren.

Arbetslivkommissionerna som utses av Utbildningsstyrelsen har sin egen roll i att säkra kvaliteten på yrkesutbildningen. De deltar i kvalitetssäkringen av genomförandet av yrkesprov och bedömningen av kunnandet samt i utvecklingen av yrkesinriktade examina i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Arbetslivskommissionerna behandlar också begäranden om rättelser av beslut om kontroll av den studerandes bedömning.