Nyheter

Förberedelserna inför det nya Erasmus+ -programmet framskrider på många håll

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationalisering
Den nya programperioden för Erasmus+ inleds i januari 2021. Förhandlingarna om programmet pågår ändå fortfarande och det slutliga beslutet om programförordningen förväntas vara klart i november. Noggrannare uppgifter om ansökningsomgångarna våren 2021 fås tidigast i början av december.
Direction

Erasmus+-programmet grundar sig på en programförordning, vars förhandlingar nu är inne på slutrakan. Under ledning av EU:s ordförandeland Tyskland förhandlar man om de sista öppna frågorna, och målet är att uppnå politisk konsensus om det nya Erasmus+-programmet under november. 

Samtidigt pågår även budgetförhandlingarna kring Erasmus+, och för att nå samförstånd kring dem förutsätts att ett beslut fattas om programförordningen. Under EU:s toppmöte i juli enades EU-länderna om budgetramen för åren 2021–2027. Då skar man ner den tidigare föreslagna budgeten på 30 miljarder euro för Erasmus+ med 20 procent. Den nya budgeten på 24,1 miljarder euro är ändå fortfarande 70 procent större än under den nuvarande programperioden.

Budgeten behöver ännu godkännas av Europaparlamentet. Europaparlamentet har ändå varit missnöjt med den föreslagna finansieringen, i synnerhet för Horisont- och Erasmus+-programmen. Budgetförhandlingarna pågår fortfarande.

De praktiska förberedelserna framskrider vid sidan av budgetförhandlingarna

Även om den politiska beslutsprocessen har dragit ut på tiden, finns det en stark tilltro till att man lyckas nå samförstånd i tillräckligt god tid och att programmet kan inledas i början av nästa år. Vid sidan av den politiska processen har man också redan länge förberett det praktiska genomförandet av programmet. Ansökan om ackreditering i anslutning till den nya programperioden pågår och programguiden och ansökningsblanketterna för 2021 är under arbete.

De praktiska förberedelserna har ändå försenats en aning på grund av coronavirusepidemin. Det har krävts mycket arbete av Europeiska kommissionen för att hantera effekterna av epidemin, vilket har dragit ut lite på de praktiska förberedelserna inför den nya programperioden. Som det ser ut nu kommer ansökningsomgångarna år 2021 att ordnas ungefär en månad senare än normalt.

Det är redan nu också klar att man inte hinner genomföra alla nya verksamhetsformer inom Erasmus+-programmet under ansökningsomgångarna 2021. Till exempel skulle de nya finansieringsformerna för mobilitet eller partnerskapsprojekt utanför Europa inledas först år 2022, precis som de nya mobilitetsprojekten för idrottshelheten. 

Just nu väntar man få närmare information om ansökningsomgångarna våren 2021 tidigast i början av december, eventuellt först vid årsskiftet. Vi ger mera information i takt med att processen framskrider.