Nyheter

Genomförandet av move!-mätningarna hösten 2020

Utbildning och examina Grundläggande utbildning Move!
Move! är ett system för att mäta och ge respons angående den fysiska funktionsförmågan hos elever i årskurs 5 och 8 i den grundläggande utbildningen. Syftet är i första hand att uppmuntra barn och unga att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Move! stöder skolorna och föräldrarna i deras roll för att fostra eleverna till en motionsinriktad livsstil.
Tytöt juoksevat

Mätningarna görs i augusti-september

Move!-mätningarna genomförs i augusti-september i enlighet med läroplanen för elever i årskurs 5 och 8. Anvisningar för mätningarna, nödvändigt material samt elev- och gruppspecifika resultatblanketter finns på adressen: https://www.oph.fi/sv/move . Det är särskilt viktigt att ni bekantar er med lärarhandboken.

Hur mätresultaten registreras och används

Skolan ska föra in elevernas anonymiserade mätresultat i det elektroniska systemet senast 30.9.2020. Vi skickar en skolspe-cifik länk för att föra in resultaten i systemet till skolans allmänna e-postadress som antecknats i tjänsten Studievägen. Länken får sändas vidare till dem som ansvarar för införandet av resultaten. När mätresultaten är införda, kommer skolorna at få en avgiftsfri rapport om den egna skolans resultat i november-december 2020

Move! är ett pedagogiskt verktyg, och resultaten kan utnyttjas mångsidigt:

  • Eleven får respons angående sin egen fysiska funktionsförmåga och tips om hur den kan utvecklas. Resultaten an-vänds inte som grund för bedömningen av eleven.
  • Elevens föräldrar får information om förutsättningarna för barnets fysiska funktionsförmåga och välmående samt om vilka frågor angående barnets välmående de ska fokusera på.
  • Läraren och skolan får information om vilka delområden inom den fysiska funktionsförmågan de ska fokusera på när de planerar undervisningen.
  • Förutsatt att föräldrarna ger sitt samtycke till att resultaten av mätningarna används i skolhälsovårdens omfattande hälsoundersökningar, fås information om faktorer som eventuellt inverkar negativt på elevens kapacitet och väl-mående.
  • På riksnivå, kommunnivå och landskapsnivå får bl.a. beslutsfattarna information om uppföljningen och utvecklingen av åtgärderna för främjande av motion och hälsa.

Avgiftsfri move!-fortbildning läsåret 2020-2021

Lärare och aktörer inom skolhälsovården erbjuds en avgiftsfri fortbildning via Move!-systemet. UKK-institutets ”Move! on moneksi – kokemukset jakoon” är en öppen fortbildningshelhet som finansieras av Utbildningsstyrelsen och fritt kan ge-nomföras på webben (på finska). Mer information: www.tervekoululainen.fi/movekoulutus.

Under coronaepidemin ska utbildningsanordnaren ifråga om undervisningsarrangemang iaktta gällande anvis-ningar från Institutet för hälsa och välfärd samt undervisnings-och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen. Läs mer på Utbildningsstyrelsens webbsida med coronainfo.

Mer information