Nyheter

Högskolorna uppskattar: antalet studentutbyten blir långt ifrån det normala under höstterminen

Aktuellt Högskoleutbildning Coronaviruset Internationalisering
De finländska högskolornas studentutbyten fortsätter höstterminen 2020, men coronasituationen har medfört att både antalet utbytesstuderande som kommer till Finland och som åker från Finland har minskat och ligger långt ifrån det normala. Högskolorna uppskattar att antalet studerande som åker från Finland utgör bara en fjärdedel av antalet studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det totala antalet studerande som kommer till Finland är också betydligt lägre än tidigare, men i några högskolor har antalet inkommande studerande till och med ökat.
Kuvituskuva, kirjoja pinossa

Utbildningsstyrelsen samlade i slutet av augusti in en bedömning av de finländska högskolorna gällande den internationella studerandemobiliteten under höstterminen 2020. Alla 38 högskolor svarade på de enkäten.

Graf: Omfattningen av studerandemobiliteten som genomförs, i förhållande till fjolåret

Enligt högskolornas beräkningar kommer dryga 2 300 utländska utbytesstuderande till Finland, vilket är ungefär 36 procent av mängden studerande som kom till Finland förra hösten. Antalet studerande som åker på utbyte från Finland verkar utgöra bara en fjärdedel av antalet för ett år sedan: nu åker ungefär 900 studerande på utbyte. Antalet studerande som åker på utbyte kan minska ytterligare, eftersom terminerna i övriga Europa börjar senare på hösten och det är möjligt att planerade utbyten inhiberas om coronaläget i målländerna försämras.

Höstens studerandemobilitet är väldigt Europa-betonad, då majoriteten av både utgående och inkommande studentutbyten förverkligas i samarbete med europeiska länder. Bland samarbetsparterna finns även Ryssland och asiatiska länder, av vilka särskilt Japan, Kina och Korea framhävs. 

11 högskolor har inhiberat sina studentutbyten helt och hållet

Det finns stora skillnader mellan högskolorna när det gäller studerandemobiliteten och hur många studentutbyten som genomförs i år i förhållande till förra året. Som mest utgör de finländska studerande som åker på utbyte 50 procent av mängden studerande som åkte på utbyte förra hösten. Det finns också högskolor där studentutbytena inte alls förverkligas eftersom totalt 11 högskolor helt och hållet har inhiberat sina utbyten på grund av coronapandemin, både vad gäller utgående och inkommande studerande. I en del av dessa högskolor har man ändå gjort undantag för sådana studerande som avlägger en dubbel examen eller för vilka utlandsperioden är en obligatorisk del av examen. 

Antalet utbytesstuderande som kommer till högskolorna blir i sin helhet på en betydligt lägre nivå än förra hösten, även om antalet ur ett annat perspektiv kan ses som överraskande högt: I en del högskolor är antalet nästan detsamma eller till och med lite högre än i fjol. De finländska högskolorna har alltså lyckats med att skapa förutsättningar för att ta emot studerande trots coronapandemin. Finländska högskolor har till och med fått förfrågningar om de har extra platser för utbytesstuderande då utbyten som varit planerade till andra länder har inhiberats.

Högskolorna uppger också att det är många studentutbyten som har flyttats till en senare tidpunkt och som har avbokats helt och hållet. Utbytet för nästan 2 200 finländska studerande och 2 700 utländska studerande på väg till Finland har skjutits upp eller inhiberats. Utbytena har flyttats till vårterminen 2021 eller till nästa läsår, men för en del studerande blir utbytet helt och hållet avbokat om det inte är möjligt att åka på utbyte i ett senare skede av studierna.

Studerande som kommer till Finland studerar dels på distans, dels i närundervisning

Inom högskolesektorn är studentutbyten normalt rätt så långvariga: man tillbringar allt från en termin till ett helt läsår i mållandet. Till exempel är en utbytesperiod inom Erasmus+ -programmet i genomsnitt 5 månader lång. Man bor alltså i mållandet för en längre tid, och därför är det lättare att följa bestämmelserna som gäller resor och karantän under coronapandemin än under kortare utlandsperioder. 

De finländska högskolorna har tagit hänsyn till coronapandemin genom att ta i bruk specialarrangemang för de utbytesstuderande som kommer till Finland. De studerande får om det behövs instruktioner om en två veckor lång karantänstid då de kommer till landet. De orienterande studierna ordnas vid behov med hjälp av digitala förbindelser. Studierna under höstterminen avlägg delvis på distans, beroende på högskolan, men man har också för avsikt att ordna närundervisning vid campusen. 

Vid utbyten där studerande från Finland åker utomlands följer man värdlandets myndighetsanvisningar bland annat gällande inresor och karantän. Det är högskolorna i mållandet som ansvarar för undervisningsarrangemangen.

Fortfarande lite virtuell mobilitet

Då det inte har varit möjligt att fysiskt resa till mållandet på grund av coronapandemin, har man tagit i bruk möjligheten till virtuella utbyten, det vill säga att utbytesstudierna avläggs med digitala förbindelser i hemlandet. Utbytesstudierna kan i sin helhet avläggas virtuellt eller som så kallade blended-utbyten, där en del av studierna avläggs virtuellt och en del fysiskt på plats i mållandet. 

Graf: Studerandemobiliteten vid högskolor höstterminen 2020

På basis av enkäten till högskolorna är det ännu ganska få utbyten som genomförs virtuellt denna höst: endast några hundra studerande genomför virtuella utbyten. Majoriteten av högskolorna har inte alls planerat virtuella utbyten, eftersom bara 14 högskolor uppgav att de har studerande som gör virtuella utbyten och 10 att de har inkommande studerande som gör utbytena virtuellt.

En orsak till det låga antalet virtuella utbyten är enligt högskolorna att det har funnits ont om tid att planera dessa utbyten och att konceptet med virtuella utbyten ännu inte är bekant för de studerande. I en del högskolor har man ändå valt att göra pilotförsök med virtuella utbyten och erbjuda dem för studerande vid utländska högskolor. På lång sikt ser man väldigt mycket potential i virtuell mobilitet då det är ytterligare ett sätt att förvärva internationellt kunnande.

Beslut om utbytena vårterminen 2021 fattas senare

I högskolorna förbereder man under hösten för studentutbytena våren 2021. Endast en högskola meddelar att de har inhiberat sina utbyten för vårterminen. På basis av enkäten hoppas även de högskolor som avbokat höstterminens utbyten på att kunna genomföra studentutbyten på våren igen. Vid högskolorna är man ändå förberedda på att man behöver avboka och skjuta upp utbyten om coronasituationen förändras. Flera av högskolorna meddelar att beslut om vårens utbyten fattas senare under hösten.