Nyheter

Hur ser arbetslivet ut år 2035 – framtida utbildningsbehov presenteras i form av mångsidig infografik

Aktuellt Yrkesutbildning Högskoleutbildning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Prognostisering
Sakkunniga inom utbildning och arbetsliv tar fram prognoser över vilka behov det finns inom arbetslivet år 2035. Nya utbildningsbehovskort ger information om hurdan utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.
Kuvituskuva, opiskelijat tutkivat kirjoja kirjastossa

Inom vilka branscher behövs det flest nya yrkesverksamma år 2035? Inom vilka branscher är till exempel pensionsavgångarnas andel särskilt stor? Bland annat dessa frågor besvaras på de nya korten.

Undervisnings- och kulturministeriets och Utbildningsstyrelsens gemensamma, övergripande sakkunnigorgan Prognostiseringsforum för kunnande sammanställer regelbundet information om framtida behov av kunnande och utbildning.

Nu har forumets sakkunniga utifrån prognostiseringsarbete samlat information om vilka utbildningsbehov som är aktuella inom olika områden år 2035. Korten innehåller också information om vilka nivåer av utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.

Prognostiseringen av utbildningsbehovet grundar sig på prognoser över framtida förändringar i behovet av arbetskraft samt på uppgifter om avgången av arbetskraft, det vill säga hur många personer som går i pension före år 2035. Uppgifterna har sammanställts i form av mångsidig infografik som är överskådlig och lätt att tyda.

Stöd för utvecklingen av utbildningen, karriärplaneringen och studiehandledningen

De nya korten kan användas till exempel i planeringen av utbildningen inom olika branscher. De ger också studiehandledarna, de studerande och andra intresserade en helhetsbild av vilken utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.

– Digitaliseringen och förändringarna i arbetslivet förutsätter att kompetensnivån höjs inom alla områden. Med hjälp av prognostiseringen kan man få ett övergripande perspektiv på vilka utbildningar som behövs på lång sikt. Det kan till och med skilja sig mycket från situationen i dag, konstaterar undervisningsrådet Ilpo Hanhijoki.  

Till exempel kommer det att behövas personer med högskoleutbildning inom de växande branscherna såsom mark- och vattenbyggnad, fastighetsbranschen, hälsovårdstjänster och tillverkning av kemikaliska produkter. Behovet av högskoleutbildning ökar också i och med att en allt större del av befolkningen som går i pension har arbetat med sakkunniguppdrag.

Samla alla kort!

Utbildningsbehovskorten grundar sig på prognostiseringsforumets uppskattningar och på resultatet av en kvantitativ prognostisering. Bakgrunden till kortens innehåll presenteras närmare i en omfattande rapport som ges ut på våren 2020.

Man kan också läsa mer till exempel i prognostiseringsgruppernas rapporter.

Utbildningsbehovskorten är en fortsättning på kunskapsbehovskorten som publicerades på hösten. Dessa tog fasta på kunskaper och färdigheter som beräknas få en allt större roll i framtiden, såsom digital kompetens.

Samtidigt kartlades också vilka kompetenser som i framtiden kommer att ha samma betydelse i arbetslivet som i dagens läge. Det är till exempel frågan om olika kompetenser som behövs i arbete, hobbyer och i vardagen, såsom problemlösningsförmåga och en förmåga att lära sig.

Ytterligare information

Undervisningsrådet Ilpo Hanhijoki
Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1057
rnamn.efternamn [at] oph.fi

Sakkunnig Jenna Nieminen
Utbildningsstyrelsen
tfn 029 533 1351
rnamn.efternamn [at] oph.fi