Nyheter

Mer flexibilitet i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Utbildning och examina Examensgrunder Hälsovård och välfärd
Grunderna för grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen har reviderats så att avläggandet av enskilda examensdelar blir mer flexibelt. Avläggandet av examensdelar kan bli aktuellt i situationer där det egna kunnandet måste uppdateras eller kompletteras för att motsvara arbetslivsbehovet. Revideringen kan även vara till nytta för en person som behöver en snabb utbildningsväg för assisterande uppgifter inom branschen.
Kuvituskuvassa hoitajat auttavat vanhusta liikkumaan

Social- och hälsovårdsbranschen lider brist på arbetskraft. Den äldre befolkningens servicebehov ökar samtidigt som antalet personer inom branschen minskar i takt med personalens pensionering. Ett sätt att möta det växande behovet av arbetskraft är att på nytt utvärdera uppgiftsstrukturen och att utbilda arbetskraft för assisterande uppgifter inom vård- och omsorgsbranschen. Man vill erbjuda t.ex personer som byter yrke en snabb väg till utbildning och sysselsättning.

 

Enhetliga krav på kunnandet i utbildningen av vårdassistenter

Ändringen i lagen om äldreomsorg möjliggör från och med 1.10.2020 att det arbete som vårdassistenterna utför kan räknas in som en del av personaldimensioneringen inom heldygnsomsorg för äldre. Social- och hälsovårdsministeriet har på basen av den reviderade äldreomsorgslagen den 6.10.2020 gett en rekommendation i vilken ingår en uppgiftsbeskrivning för vårdassistenter, det kunnande som behövs i arbetet samt omfattningen och innehållet i den utbildning som svarar mot behoven av kunnandet. 

En person kan arbeta som vårdassistent i det direkta klientarbetet i service för äldre efter att ha avlagt följande delar i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen  

  • Att främja utveckling och delaktighet 
  • Att främja äldres delaktighet.

Avläggandet av enskilda examensdelar blev möjligt i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen då man i ändringsföreskriften strukit begränsningarna som bestämmer i vilken ordning de obligatoriska examensdelarna ska avläggas. Då begränsningarna strukits är det möjligt att avlägga examensdelar mer flexibelt i situationer där yrkespersoner t.ex uppdaterar eller kompletterar sitt kunnande.

 

Nya grunder från och med 1.11.2020 

De begränsningar som reglerat avläggandet av examensdelar försvinner från och med 1.11.2020. Utbildningsanordnaren och den studerande planerar ordningsföljden av de examensdelar som avläggs som en del av den personliga tillämpningen.

Omfattningen av grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen är 180 kompetenspoäng. Det kunnande som krävs för uppgifter som vårdassistent omfattar 60 kompetenspoäng. De avlagda examensdelarna utgör ingen enskild examen för vårdassistenter och leder inte till en egen examensbenämning. ’Vårdassistent’ registreras inte heller i Valvira ( Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) som en yrkesbeteckning inom social- och hälsovårdsbranschen. Den studerande får ett betyg över avlagda examensdelar. Examensdelarna utgör en god grund om man vill fortsätta studera och vill avlägga grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. 

  

 

Lisätietoa