Meddelanden

Prognostiseringsforum för kunnande fortsätter ta fram information om framtida behov av kunnande

Aktuellt Prognostisering
Den första verksamhetsperioden för Prognostiseringsforum för kunnande närmar sig sitt slut. Forumet har tagit fram en hel mängd information om framtida behov av utbildning och kunnande. Undervisnings- och kulturministeriet har beslutat att verksamheten fortsätter med en ny period på fyra år.
Kuvituskuva, opiskelija mittaa kangasta

Prognostiseringsforum för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan för prognostisering, som tar fram prognostiseringsinformation om kunskaps- och utbildningsbehov i Finland. Forumet har varit verksamt sedan år 2017 och främjar växelverkan mellan utbildning och arbetsliv. Prognostiseringsinformationen kan användas bland annat för att utveckla utbildningen inom olika utbildningsstadier.

Prognostiseringsforum för kunnande består av en styrgrupp, nio prognostiseringsgrupper som representerar olika branscher samt av sakkunnignätverk. Bland prognostiseringsforumets medlemmar finns företrädare för arbetslivet, utbildning och forskning. Som mest har nästan 500 sakkunniga arbetat med prognostisering under verksamhetsperioden som nu avslutas.

Prognostiseringsgrupperna tar fram både kvalitativ och kvantitativ prognostiseringsinformation om behoven av utbildning, kunnande och arbetskraft, både nya behov och sådana som förändras. På basis av resultatet av prognostiseringsarbetet tar grupperna också initiativ och sammanställer rekommendationer om hur utbildningen borde utvecklas.  

En allt mer omfattande bild av framtida utvecklingsförlopp är att vänta

Under prognostiseringsforumets nya verksamhetsperiod som inleds från och med årsskiftet kommer man särskilt att satsa på att i allt högre utsträckning än tidigare utnyttja de tidigare resultaten för att utveckla utbildningen, inom statsförvaltningen och arbetslivet samt i planeringen av personliga karriärstigar. Utöver den långsiktiga prognostiseringsinformationen, som tar sikte på 10–15 år framåt, kommer forumet även i fortsättningen att ta fram information om framtidsutsikterna på medellång sikt, alltså 5–9 år framåt i tiden.

Inledningsvis kommer man att särskilt fokusera på att utvärdera coronaepidemins inverkan på arbetskraften och kunnandet. Därefter tar man sig an frågor som gäller hur det går att svara på behoven av arbetskraft och kunnande, alltså hur efterfrågan på och utbudet av arbetskraft möts på arbetsmarknaden. Därtill kommer man att granska vilka behov av arbetskraft, utbildning och kunnande det finns på längre sikt.

– Prognostiseringsforum för kunnande har, och kommer även i fortsättningen att ha en viktig roll i det nationella prognostiseringsarbetet och i den framtidsrelaterade dialogen mellan arbetslivet och utbildningen. Målet är att utarbeta en färdplan för utvecklingen av utbildningen, kunnandet och lärandet, både på lång och medellång sikt, för att vi ska kunna trygga utbudet på kompetent arbetskraft inom olika yrkesgrupper och branscher. Samtidigt behöver vi i högre utsträckning med hjälp av kommunikation och växelverkan öka tillgängligheten till den information som prognostiseringsforumet tar fram. På det här sättet kan vi ytterligare stärka effekterna av prognostiseringsarbetet, säger Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

Sakkunskapen blir till genom samarbete

Forumets nya prognostiseringsgrupper och den nya styrgruppen tillsätts i januari 2021, varefter forumets arbete kan börja. Prognostiseringsgruppernas uppgifter kommer att förtydligas och verksamheten utvecklas på basis av responsen man fått under den tidigare verksamhetsperioden.

Utifrån den respons som Utbildningsstyrelsen samlat in och den externa utvärdering som Owal Group Oy genomfört strävar man efter att under den nya verksamhetsperioden särskilt satsa på att de som deltar i verksamheten i allt högre grad kan binda sig till arbetet och även informera om resultaten.

- Att ta fram prognostiseringsinformation är ett framtidsinriktat arbete, som kräver omfattande samarbete och expertis av sakkunniga inom arbetslivet och utbildningen. Utbildningsförvaltningen använder informationen för att utveckla utbildningen och för beslutsfattandet. Enligt resultatet av utvärderingen har också intressegrupperna som deltar i arbetet haft mångsidig användning av prognostiseringsresultatet i sitt eget utvecklingsarbete, säger överdirektör Mika Tammilehto från undervisnings- och kulturministeriet. Tammilehto har fungerat som ordförande för prognostiseringsforumets styrgrupp under perioden 2017–2020.  

Ytterligare information:

undervisningsrådet Kari Nyyssölä, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1159fornamn.efternamn [at] oph.fi
undervisningsrådet Ulla Taipale-Lehto, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1207, fornamn.efternamn [at] oph.fi