Meddelanden

Skolåret avslutas under exceptionella omständigheter – inga stora förändringar i antalet utexaminerade

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Statistik
Uppskattningsvis 59 000 elever i den grundläggande utbildningen och cirka 47 000 studerande inom yrkesutbildningen slutför sina studier i vår. Dryga 25 000 studerande avlägger studentexamen. Trots den exceptionella våren har det inte skett stora ändringar i antalet studerande som slutför sina studier.
Betyget och en ros i famnen

I grundskolorna, gymnasierna och yrkesutbildningen avslutas skolåret den 30 maj. Ungefär 59 000 elever får ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen i vår. Antalet elever som går ut den grundläggande utbildningen uppskattas vara aningen fler i år än året tidigare, eftersom årskullarna som avslutar den grundläggande utbildningen har vuxit en aning sedan år 2018.

Av eleverna som avslutar den grundläggande utbildningen studerar cirka 6 procent, alltså ungefär 3 500 elever, i svenskspråkiga skolor.

Den grundläggande utbildningens lärokurs kan även avläggas inom den grundläggande utbildningen för vuxna, till exempel vid ett vuxengymnasium eller en folkhögskola.

Antalet studerande som avlägger studentexamen har minskat

På våren firar cirka 25 100 nya studenter sin examen. Antalet är aningen färre än senaste vår, men siffran är inte helt jämförbar med tidigare år, eftersom sättet att samla in uppgifterna har ändrat hösten 2019. Som studenter räknas nu personer som med godkänt resultat har avlagt både de fyra obligatoriska läroämnena i studentexamen och gymnasiets lärokurs. Antalet har tidigare omfattat alla som avlagt de obligatoriska ämnena i studentexamen med godkänt resultat. Nästan 8 procent av vårens nya studenter har studerat på svenska.

Trots det nya sättet att samla in uppgifterna kan man ändå konstatera att antalet studerande som avlägger studentexamen på våren har minskat redan under flera års tid. Minskningen beror främst på att årskullarna är mindre. Lite fler än hälften av alla elever som slutför den grundläggande utbildningen söker sig till och får en studieplats inom gymnasieutbildningen och det har inte heller skett några förändringar i gymnasieutbildningens popularitet. 

Ungefär 43 000 examinander anmälde sig till vårens studentskrivningar, vilket är ungefär 3 000 fler än föregående vår. Det kan bland annat bero på den nya studerandeantagningen vid högskolorna: man vill förnya sina prov eftersom betygen väger allt tyngre i högskolornas antagning av nya studerande. Siffrorna omfattar både studerande som är i olika skeden av studierna samt sådana som skriver om godkända eller underkända prov eller som kompletterar sina examina.

Våren är den populäraste tiden att avlägga examen även inom yrkesutbildningen

Vårperioden 2020, det vill säga mellan januari och juni, avlägger ungefär 47 000 studerande en yrkesinriktad examen. Av dem avlägger cirka 34 000 en yrkesinriktad grundexamen medan 13 000 avlägger en yrkesexamen eller en specialyrkesexamen. Bland alla studerande som avlägger en yrkesinriktad examen har ungefär 5 500 studerat med läroavtal. Yrkesinriktade examina kan avläggas under hela året, men våren och i synnerhet maj är populära tidpunkter för utexamineringen.

Antalet studerande som avlägger en yrkesinriktad examen uppskattas ha sjunkit med 5–8 procent i förhållande till fjolåret, då ungefär 50 000 studerande avlade en yrkesinriktad examen. Orsaken till det minskade antalet är att det finns aningen färre studerande, men coronakrisen kan också ha inverkat till exempel genom att det kan ha varit svårare att avlägga yrkesprov.

Trots de exceptionella omständigheterna verkar antagningen av nya studerande till andra stadiet åtminstone tills vidare ha förlöpt som planerat. Som det nu ser ut lyckas man genomföra antagningen av nya studerande till yrkesutbildning och gymnasieutbildning enligt den planerade tidtabellen och avsikten är att de studerande kan informeras den 11 juni.

Mera information

Grundläggande utbildningen: Irma Garam, +358 29 533 8549, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Gymnasieutbildningen: Pirjo Karhu, +358 29 533 1317, förnamn.efternamn [at] oph.fi
Yrkesutbildningen: Siru Korkala, +358 29 533 8610, förnamn.efternamn [at] oph.fi
 
Beräkningen av antalet elever som slutför den grundläggande utbildningen grundar sig på statistiktjänsten Vipunens och Statistikcentralens uppgifter om eleverna i den grundläggande utbildningen och om befolkningen. Det beräknade antalet studerande som avlägger en yrkesinriktad examen grundar sig på uppgifterna om studerande i informationsresursen Koski. Uppgifterna om studerande som avlägger studentexamen kommer från Studentexamensnämnden.