Meddelanden

Understöd på totalt 17 miljoner euro kan sökas för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen

Aktuellt Gymnasieutbildning
Utbildningsstyrelsen har den 16 juni 2020 öppnat en ansökan om statsunderstöd för att jämna ut undantagssituationens följder för gymnasieutbildningen. Syftet med statsunderstödet är att stödja anordnarna av gymnasieutbildning i finansieringen av tilläggsresurser som behövs för undervisning, handledning och stödåtgärder. Understöd utlyses till ett belopp av sammanlagt 17 miljoner euro.
Lukiolaisia tietokoneen ääreessä.

Understödet riktas till repetitionsstudier och stödåtgärder för sådana studerande som man bedömer att på grund av undantagsförhållandena som coronaviruset förorsakat inte till fullo har uppnått de mål för kunnande som ställts upp i läroplansgrunderna. Understödet kan också användas för tilläggsresurser som behövs för att ordna stödet för lärande och studiehandledningen för de studerande.

Understödet kan även användas för att ordna extra handlednings- och stödtjänster som utbildningsanordnarna erbjuder i samarbete med studerandevården och studerandehälsovården, speciellt för sådana studerande som har haft problem med orken eller det psykiska välbefinnandet eller som i övrigt är i en svagare ställning. Målet är att förbättra de gymnasiestuderandes förutsättningar att läsåret 2020–2021 kunna fortsätta sina studier enligt grunderna för gymnasiets läroplan.

 ─Regeringens målsättning är att de brister i lärandet som coronavirusepidemin har orsakat ska åtgärdas. Det är viktigt att varje gymnasiestuderande får det stöd hen behöver för att komma ikapp i sitt lärande, säger undervisningsminister Li Andersson.

En förutsättning för att understödet kan delas ut är att riksdagen beviljar anslag för ändamålet i den fjärde tilläggsbudgeten för 2020. Den sökande kan vara en utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning.

Ansökningstiden börjar 16.6.2020 och slutar 24.8.2020. Finansieringsbesluten fattas i september.

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisningsrådet Heikki Blom, p. +358 29 533 0074

Utbildningsstyrelsen

Undervisningsrådet Pamela Granskog, tfn +358 29 533 1688, fornamn.efternamn(at)oph.fi (svenskspråkig utbildning)
Undervisningsrådet Kimmo Koskinen, tfn +358 29 533 1107, fornamn.efternamn(at)oph.fi
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, tfn +358 29 533 1524, fornamn.efternamn(at)oph.fi