Nyheter

Uppdatering 11.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Säkerhet och trygghet
Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.
Kirja

Förebyggande åtgärder viktiga

Under en epidemi är det skäl att satsa på att förebygga virusangreppet och att smittan sprids. Därför är det viktigt att se till att hälsovårdsmyndigheternas anvisningar tillämpas och följs även inom hela undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, samt att man går igenom anvisningarna med personalen, barnen och de unga. På det här sättet kan vi sakta ned utbrottet och spridningen av den nu överhängande coronavirusepidemin, samtidigt som de folkgrupper som är särskilt utsatta för viruset skyddas.

Aktuell och korrekt information av hälsovårdsmyndigheterna får du bäst genom att följa med följande sidor på THL:s webbplats:

Aktuellt om coronaviruset
Vanliga frågor om coronaviruset
Anvisningar om god handhygien
 

Flexibla verksamhetssätt en del av förberedelserna

På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala skolarbetet i den grundläggande utbildningen, gymnasierna, inom yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen samt verksamheten inom småbarnspedagogiken. Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten. Utbildningsstyrelsen uppmanar att man redan på förhand planerar hur man går till väga till exempel i följande situationer:

  • Ett stort antal elever eller lärare är sjuka.
  • En elev eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
  • Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna och man kan behöva ordna stödundervisning för elever som blivit efter i studierna på grund av sjukfrånvaro. Vid behov ska man göra ändringar i skolans eller läroanstaltens årsplan och fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev (t.ex. 18 § i lagen om grundläggande utbildning), till exempel gällande distansundervisning i den grundläggande utbildningen. Om en elev i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning blir intagen på sjukhus eller får specialiserad sjukvård, är det den kommun där sjukhuset som ansvarar för elevens vård finns som har skyldighet att ordna undervisning för eleven i den omfattning det är möjligt med hänsyn till patientens hälsa (4 a § i lagen om grundläggande utbildning).

Situationen med coronaviruset kan leda till att vårdnadshavare ber om lov för deras barn att vara frånvarande från skolan, även om barnet inte är sjukt eller inte har blivit försatt i karantän. Man ska anhålla om lov för frånvaro. Rektorn eller en lärare kan bevilja en elev lov att av särskilda skäl tillfälligt vara borta från skolan. Läraren kan fråga råd av till exempel den egna skolans sakkunniga inom hälsovården då hen fattar beslut om frånvaro. Läraren kan ge eleven uppgifter att utföra under frånvaron. I ett senare skede är det möjligt att även i sådana här fall ordna stödundervisning för att svara på stödbehoven till följd av skolfrånvaron.

I gymnasierna och yrkesutbildningen kan man utöver förutnämnda åtgärder även öka de studerandes självständiga arbete. Inom yrkesutbildningen är det även skäl att se till att man har en fungerande kommunikation mellan läroanstalten och arbetsplatserna samt att på förhand komma överens hur man hanterar eventuella undantagssituationer. Det är bra att informera arbetsplatserna om läroanstaltens förfaranden och komma överens om informationsförmedlingen vid eventuella problemsituationer.

Studentexamensnämnden har gett separata anvisningar om hur man ser till att ha beredskap om coronaviruset sprids. Studentexamensnämndens anvisningar och meddelanden finns på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv.

Förlorade arbetsdagar inom den grundläggande utbildningen ska kompenseras genom att arbetsdagarna utökas med högst sex dagar (23 § i lagen om grundläggande utbildning), om undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på de dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås. Att utöka antalet arbetsdagar är alltså ett sista alternativ om till exempel effektiverad undervisning eller stödundervisning inte har varit tillräckliga åtgärder. Utbildningsanordnaren beslutar om utökningen av antalet arbetsdagar och hur dagarna placeras.  

Kan man ordna lägerskolor eller andra resor?

Det är utbildningsanordnaren som beslutar om lägerskolor och klassresor samt om annan undervisning som äger rum utanför skolan och om därtill anknutna resor. Utbildningsstyrelsen ger inga egna anvisningar om resor utöver THL:s och Utrikesministeriets riktlinjer.

Det är skäl att komma ihåg att utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Ansvaret gäller också verksamhet och resor utanför skolan. Utbildningsanordnaren bör utvärdera riskerna som berör resor utgående från utrikesministeriets resemeddelanden, rekommendationerna som Institutet för hälsa och välfärd ger samt researrangörernas meddelanden och avtalsvillkor.

Det lönar sig också att ta reda på vilka synpunkter eleverna och deras vårdnadshavare samt personalen har om de planerade resorna samt kontrollera med resmålets värdar och programarrangörerna att planerna inte har ändrats eller programmen inhiberats.

Utrikesministeriets resemeddelanden
Rekommendationerna från Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Viktigt att proaktivt samarbeta med andra myndigheter och eleverna och deras vårdnadshavare 

Då man planerar olika proaktiva verksamhetssätt är det bra att samarbeta med lokala hälsovårdsmyndigheter och skol- och studerandehälsovården. Till samarbetet hör också att på en allmän nivå iaktta elevernas och de studerandes samt personalens hälsotillstånd och om det behövs vara i kontakt med hälsomyndigheterna. Man ska även övervaka att eventuella bestämmelser om karantän eller isolering som myndigheterna har utfärdat följs och meddela till exempel hälsovården om en elev som satts i karantän kommer till skolan. Eleverna och de studerande ska erbjudas elev- och studerandevårdens tjänster, såsom psykosocialt stöd, i den mån det finns behov, oberoende av orten där skolan eller läroanstalten är belägen.

Förutom att man kommer överens om hur man hanterar undantagssituationer är det bra att vara beredd på att diskutera situationen med eleverna och de studerande samt barnen inom småbarnspedagogiken, utgående från deras utvecklingsnivå. Det är också skäl att se till att alla i personalen känner till förfaringssätten samt att informera barnens och de ungas vårdnadshavare. Det är också bra att informera eleverna, de studerande och deras vårdnadshavare om vem de ska kontakta på lokal nivå i frågor som berör skolgången och småbarnspedagogiken samt elev- och studerandevården. 

Anvisningar som gäller Erasmus+-utbyten

Virusepidemin inverkar på mobiliteten inom ramen för Erasmus+, eftersom skolor och högskolor har stängts och undervisningen tillfälligt har avbrutits i flera länder på grund av epidemin. Länderna har också begränsat in- och utresor till och från epidemidrabbade områden.

Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar ställa in, avbryta eller skjuta upp Erasmus+ -programmets studerande- och personalutbyten, eller utföra utbytet hos en annan samarbetspartner.   

Anvisningar för personer som deltar i internationella mobilitetsprogram med stipendium

Om du har frågor som gäller ditt stipendium och coronaviruset, ta kontakt med enheten Internationaliseringstjänster för högskolestudier:

  • EDUFI-praktik, tjänstemannautbyte och finska språket och Finlands kultur: kv-hakulomake(at)oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: Päivi Jokinen fornamn.efternamn@oph.fi