Nyheter

Uppdatering 13.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för att ta i bruk flexibla verksamhetssätt

Aktuellt Coronaviruset
Coronavirusets spridning ska aktivt förebyggas i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer. Hälsovårdsmyndigheterna beslutar också om åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, såsom att stänga daghem, skolor och läroanstalter eller sätta någon i karantän.
Kirja

 

Under en epidemi är det skäl att satsa på att förebygga virusangreppet och att smittan sprids. Därför är det viktigt att se till att hälsovårdsmyndigheternas anvisningar tillämpas och följs även inom hela undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken, samt att man går igenom anvisningarna med personalen, barnen och de unga. På det här sättet kan vi sakta ned utbrottet och spridningen av den nu överhängande coronavirusepidemin, samtidigt som de folkgrupper som är särskilt utsatta för viruset skyddas.

Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion ska du stanna hemma och vila. Ta kontakt med hälsovården endast om du har allvarliga symtom.

Aktuell och korrekt information av hälsovårdsmyndigheterna får du bäst genom att följa med följande sidor på THL:s webbplats:

Läs också statsrådets rekommendation från 12.3.2020.

Frånvaro bland elever och lärare

Det rekommenderas att alla barn och elever som kommer hem från en utlandsresa stannar hemma i två veckor. Man ska komma överens om frånvaron och när man kan återvända till skolan eller daghemmet med rektorn eller läraren. Ett beslut ska fattas om frånvaron precis som i övriga fall.

Situationen med coronaviruset kan leda till att vårdnadshavare ber om lov för deras barn att vara frånvarande från skolan, även om barnet inte är sjukt eller inte har blivit försatt i karantän. Man ska anhålla om lov för frånvaro och lov kan beviljas endast av särskilda skäl. Läraren kan fråga råd av till exempel den egna skolans sakkunniga inom hälsovården då hen fattar beslut om frånvaro.

Läraren ska ge eleven uppgifter att utföra under frånvaron. I ett senare skede är det möjligt att även i sådana här fall ordna stödundervisning för att svara på stödbehoven till följd av skolfrånvaron.

Undervisnings- och kulturministeriet rekommenderar att anställda vid daghem, skolor, läroanstalter eller högskolor som har återvänt från en resa eller som känner symtom på influensa stannar hemma med låg tröskel.

Undervisnings- och kulturministeriets och Hälsovårdsministeriets rekommendation

Ha beredskap för att ta i bruk flexibla verksamhetssätt

På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala skolarbetet i den grundläggande utbildningen, gymnasierna, inom yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen samt verksamheten inom småbarnspedagogiken. Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten. Utbildningsstyrelsen uppmanar att man redan på förhand planerar hur man går till väga till exempel i följande situationer:

  • Ett stort antal elever eller lärare är sjuka.
  • En elev eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
  • Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering.
  • Hela skolor eller daghem stängs.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna eller ändringar som gäller provtillfällen. Man kan också behöva ordna stödundervisning för elever som blivit efter i studierna på grund av sjukfrånvaro. Vid behov ska man göra ändringar i skolans eller läroanstaltens årsplan och fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev (t.ex. 18 § i lagen om grundläggande utbildning), till exempel gällande distansundervisning i den grundläggande utbildningen. Om en elev i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning blir intagen på sjukhus eller får specialiserad sjukvård, är det den kommun där sjukhuset som ansvarar för elevens vård finns som har skyldighet att ordna undervisning för eleven i den omfattning det är möjligt med hänsyn till patientens hälsa (4 a § i lagen om grundläggande utbildning).

I gymnasierna och yrkesutbildningen kan man utöver förutnämnda åtgärder även öka de studerandes självständiga arbete. Inom yrkesutbildningen är det även skäl att se till att man har en fungerande kommunikation mellan läroanstalten och arbetsplatserna samt att på förhand komma överens hur man hanterar eventuella undantagssituationer. Det är bra att informera arbetsplatserna om läroanstaltens förfaranden och komma överens om informationsförmedlingen vid eventuella problemsituationer. Till exempel kan handledning av en studerande som lär sig på en arbetsplats genomföras på distans.

Studentexamensnämnden har gett separata anvisningar om hur man ser till att ha beredskap om coronaviruset sprids. Studentexamensnämndens anvisningar och meddelanden finns på nämndens webbplats (länk till sidan i slutet av nyheten).

Förlorade arbetsdagar inom den grundläggande utbildningen ska kompenseras genom att arbetsdagarna utökas med högst sex dagar (23 § i lagen om grundläggande utbildning), om undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på de dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås. Att utöka antalet arbetsdagar är alltså ett sista alternativ om till exempel effektiverad undervisning eller stödundervisning inte har varit tillräckliga åtgärder. Utbildningsanordnaren beslutar om utökningen av antalet arbetsdagar och hur dagarna placeras.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att skolorna och läroanstalterna förbereder sig för överraskande situationer och att personalen efter arbetsdagen tar med sig de redskap som behövs för att eventuellt sköta arbetet på distans. Även eleverna uppmanas att efter skoldagens slut ta med sig hem de redskap de behöver för distansundervisning eller självständiga studier.

Kan man ordna lägerskolor eller andra resor?

Utrikesministeriet rekommenderar att man undviker alla resor. Utrikesministeriet uppdaterar inte längre enskilda resemeddelanden på grund av risken för coronaviruset och THL klassificerar inte längre enskilda länder eller områden som epidemiområden.

Utbildningsstyrelsen ger inga egna anvisningar om resor utöver THL:s och Utrikesministeriets riktlinjer. Det är utbildningsanordnaren som beslutar om lägerskolor och klassresor samt om annan undervisning som äger rum utanför skolan och om därtill anknutna resor. Det är skäl att komma ihåg att utbildningsanordnaren ansvarar för att studiemiljön är trygg. Ansvaret gäller också verksamhet och resor utanför skolan.

Festligheter och andra gemensamma evenemang

Regionförvaltningsverket gav den 13 mars en bestämmelse om att alla publikevenemang med fler än 500 deltagare förbjuds på fastlandet. Även om detta inte direkt berör skolorna, rekommenderar Utbildningsstyrelsen att man i skolorna följer samma principer om möjligt.

Utbildningsstyrelsen rekommenderar att skolorna, enheterna inom småbarnspedagogiken och inom yrkesutbildningen planerar sin verksamhet så att man undviker stora gemensamma evenemang och andra situationer där en stor mängd människor samlas på samma plats. Det här kan man till exempel göra genom att skolmåltiden ordnas i flera omgångar och att rasterna hålls så att ett begränsat antal personer vistas samtidigt i samma utrymmen eller på samma område.

Till exempel kan avslutningsfesterna vid läsårets slut delas in i mindre helheter, till exempel så att de ordnas skilt för varje årskurs.

Viktigt att samarbeta med andra myndigheter och med eleverna och deras vårdnadshavare 

Då man planerar olika proaktiva verksamhetssätt är det bra att samarbeta med lokala hälsovårdsmyndigheter och skol- och studerandehälsovården. Till samarbetet hör också att på en allmän nivå iaktta elevernas och de studerandes samt personalens hälsotillstånd och om det behövs vara i kontakt med hälsomyndigheterna. Man ska även övervaka att eventuella bestämmelser om karantän eller isolering som myndigheterna har utfärdat följs och meddela till exempel hälsovården om en elev som satts i karantän kommer till skolan. Eleverna och de studerande ska erbjudas elev- och studerandevårdens tjänster, såsom psykosocialt stöd, i den mån det finns behov, oberoende av orten där skolan eller läroanstalten är belägen.

Förutom att man kommer överens om hur man hanterar undantagssituationer är det bra att vara beredd på att diskutera situationen med eleverna och de studerande samt barnen inom småbarnspedagogiken, utgående från deras utvecklingsnivå. Det är också skäl att se till att alla i personalen känner till förfaringssätten samt att informera barnens och de ungas vårdnadshavare. Det är också bra att informera eleverna, de studerande och deras vårdnadshavare om vem de ska kontakta på lokal nivå i frågor som berör skolgången och småbarnspedagogiken samt elev- och studerandevården. 

I undantagssituationer är det särskilt viktigt att säkerställa att informationsgången mellan skolan eller läroanstalten och vårdnadshavarna fungerar. Man ska på förhand komma överens om hur kommunikationen ska skötas och se till att personalen känner till de överenskomna förfaringssätten. Man ska på förhand se till att det finns tillräckliga resurser att svara på vårdnadshavarnas frågor. Det är också skäl att kontrollera att man har aktuella och uppdaterade kontaktuppgifter till hemmen i fall man snabbt behöver få kontakt med vårdnadshavarna.

Det kan också förekomma felaktig information om situationen till exempel i sociala medier. Det är bra att vara beredd på att aktivt rätta till sådan information om det behövs.

Vi uppdaterar anvisningarna så fort som möjligt

Vi har publicerat anvisningar för lärarna om hur man hanterar situationen med coronaviruset med barnen och de unga.

Likadana instruktioner kommer också att publiceras för småbarnspedagogiken.

Vi planerar också stödmaterial som kan användas för att ordna distansundervisning.