Nyheter

Uppdatering 4.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer 

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+ Säkerhet och trygghet
Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer. 
Kirja

Var alltid i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna per telefon om du misstänker att du eller någon annan insjuknat i coronaviruset.

På THL:s sidor kan man också ladda ner material som kan användas för att informera om coronaviruset och om god handhygien. 

Flexibla verksamhetssätt en del av förberedelserna

På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala skolarbetet i den grundläggande utbildningen, gymnasierna, inom yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen samt verksamheten inom småbarnspedagogiken. Utgångspunkten för arrangemangen ska vara att i så liten grad som möjligt avvika från den normala verksamheten. Utbildningsstyrelsen uppmanar att man redan på förhand planerar hur man går till väga till exempel i följande situationer:

  • Ett stort antal elever eller lärare är sjuka.
  • En elev eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
  • Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna och man kan behöva ordna stödundervisning för elever som blivit efter i studierna på grund av sjukfrånvaro. Vid behov ska man göra ändringar i skolans eller läroanstaltens årsplan och fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev (t.ex. 18 § i lagen om grundläggande utbildning), till exempel gällande distansundervisning i den grundläggande utbildningen. Om en elev i förskoleundervisning eller grundläggande utbildning blir intagen på sjukhus eller får specialiserad sjukvård, är det den kommun där sjukhuset som ansvarar för elevens vård finns som har skyldighet att ordna undervisning för eleven i den omfattning det är möjligt med hänsyn till patientens hälsa (4 a § i lagen om grundläggande utbildning).

I gymnasierna och yrkesutbildningen kan man utöver förutnämnda åtgärder även öka de studerandes självständiga arbete. Inom yrkesutbildningen är det även skäl att se till att man har en fungerande kommunikation mellan läroanstalten och arbetsplatserna samt att på förhand komma överens hur man hanterar eventuella undantagssituationer. Det är bra att informera arbetsplatserna om läroanstaltens förfaranden och komma överens om informationsförmedlingen vid eventuella problemsituationer.

Studentexamensnämnden har gett separata anvisningar om hur man ser till att ha beredskap om coronaviruset sprids. Studentexamensnämndens anvisningar och meddelanden finns på adressen www.ylioppilastutkinto.fi/sv.

Förlorade arbetsdagar inom den grundläggande utbildningen ska kompenseras genom att arbetsdagarna utökas med högst sex dagar (23 § i lagen om grundläggande utbildning), om undervisningen av tvingande skäl inte kan ordnas på de dagar som har bestämts som arbetsdagar och målen i läroplanen inte annars kan nås. Att utöka antalet arbetsdagar är alltså ett sista alternativ om till exempel effektiverad undervisning eller stödundervisning inte har varit tillräckliga åtgärder. Utbildningsanordnaren beslutar om utökningen av antalet arbetsdagar och hur dagarna placeras.  

Viktigt att proaktivt samarbeta med andra myndigheter och eleverna och deras vårdnadshavare 

Då man planerar olika proaktiva verksamhetssätt är det bra att samarbeta med lokala hälsovårdsmyndigheter och skol- och studerandehälsovården. Till samarbetet hör också att på en allmän nivå iaktta elevernas och de studerandes samt personalens hälsotillstånd och om det behövs vara i kontakt med hälsomyndigheterna. Man ska även övervaka att eventuella bestämmelser om karantän eller isolering som myndigheterna har utfärdat följs och meddela till exempel hälsovården om en elev som satts i karantän kommer till skolan. Eleverna och de studerande ska erbjudas elev- och studerandevårdens tjänster, såsom psykosocialt stöd, i den mån det finns behov, oberoende av orten där skolan eller läroanstalten är belägen.

Förutom att man kommer överens om hur man hanterar undantagssituationer är det bra att vara beredd på att diskutera situationen med eleverna och de studerande samt barnen inom småbarnspedagogiken, utgående från deras utvecklingsnivå. Det är också skäl att se till att alla i personalen känner till förfaringssätten samt att informera barnens och de ungas vårdnadshavare. Det är också bra att informera eleverna, de studerande och deras vårdnadshavare om vem de ska kontakta på lokal nivå i frågor som berör skolgången och småbarnspedagogiken samt elev- och studerandevården. 

Anvisningar som gäller Erasmus+-utbyten

Virusepidemin inverkar på mobiliteten inom ramen för Erasmus+, eftersom skolor och högskolor har stängts och undervisningen tillfälligt har avbrutits i flera länder på grund av epidemin. Länderna har också begränsat in- och utresor till och från epidemidrabbade områden.

Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar ställa in, avbryta eller skjuta upp Erasmus+ -programmets studerande- och personalutbyten, eller utföra utbytet hos en annan samarbetspartner.   

Anvisningar för personer som deltar i internationella mobilitetsprogram med stipendium

Om du har frågor som gäller ditt stipendium och coronaviruset, ta kontakt med enheten Internationaliseringstjänster för högskolestudier:

  • EDUFI-praktik, tjänstemannautbyte och finska språket och Finlands kultur: kv-hakulomake(at)oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: Päivi Jokinen fornamn.efternamn@oph.fi