Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Rekommendationerna publiceras på adressen www.oph.fi/sv/corona vartefter de färdigställs.

Kuvituskuvassa nuori mies lukee kirjastossa

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har den 4 augusti 2020 uppdaterat rekommendationerna som gäller under coronavirusepidemin. Rekommendationerna är avsedda för anordnare av småbarnspedagogik och grundläggande utbildning, för universitet, yrkeshögskolor samt anordnare av gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna. Rekommendationerna ersätter de motsvarande anvisningarna som Institutet för hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet tidigare har publicerat.

Utbildningsstyrelsen uppdaterar utifrån rekommendationerna sina egna anvisningar för utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik.

De nya rekommendationerna innehåller bland annat anvisningar om hur man förebygger smittspridningen och hur man ska gå till väga om någon i småbarnspedagogiken eller i skolorna och läroanstalterna konstaterats ha smittats av coronaviruset. Om man har symtom på luftvägsinfektion ska man enligt rekommendationerna inte heller i fortsättningen komma till småbarnspedagogiken, skolan eller arbetsplatsen förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test.

De första uppdaterade anvisningarna som gäller ordnandet av fritt bildningsarbete, ordnandet av yrkesutbildning och arbetslivssamarbetet inom yrkesutbildningen har publicerats på vår webbplats.

Utgångspunkten är att undervisningen på hösten ordnas som närundervisning

Utgångspunkten är att det nya läsåret i skolorna och läroanstalterna inleds med närundervisning. Inom den grundläggande utbildningen kan man övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, såsom distansundervisning, endast om de lagstadgade villkoren uppfylls.

Om det till följd av beslut om restriktioner som myndigheten som ansvarar för smittsamma sjukdomar fattat på grund av coronaviruset inte är möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt, kan man i enlighet med den tillfälliga paragrafen 20 a i lagen om grundläggande utbildning genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang, ifall det är nödvändigt för att undervisningen ska kunna ordnas. De begränsande åtgärderna kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar omfatta att läroanstaltens lokaler stängs antingen delvis eller i sin helhet, eller att användningen av lokalerna på något annat sätt begränsas.

I gymnasierna, inom yrkesutbildningen, det fria bildningsarbetet och den grundläggande konstundervisningen är det utbildningsanordnaren som beslutar om distansundervisning.

Utbildningsstyrelsens material utgör grunden för de lokala förfaringssätten

Utbildningsstyrelsens stödmaterial grundar sig på gällande lagstiftning, och de har utarbetats i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, hälsovårdsmyndigheterna och fältet för småbarnspedagogik och utbildning. I rekommendatinerna som berör avstånd, hygien och övriga säkerhetsaspekter har man utgått från THL:s rekommendationer och anvisningar. 

Stödmaterialet utgör grunden för de lokala anvisningarna och verksamhetssätten.

Det lönar sig för utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik att följa med situationen och begränsningarna i sin egen kommun samt att i sin verksamhet tillämpa de uppdaterade anvisningar som ges på nationell nivå, oberoende av om de är förpliktande eller enbart rekommendationer.

Rektorer, daghemsföreståndare, kommunens bildningsväsende och övriga ledare inom utbildningssektorn ska i samarbete med den övriga personalen inom småbarnspedagogiken och medlemmarna i skol- och läroanstaltsgemenskapen planera och ordna de praktiska förfarandena på det sätt som i den rådande situationen passar respektive område, skola och läroanstalt samt daghem bäst. De här aktörerna har det bästa kunnandet för att ta fram de lokala lösningarna.

I de lokala anvisningarna får man informationen som gäller den egna skolan eller det egna daghemmet.