Nyheter

Utredning: Cirka 128 000 elever deltar i grundläggande konstundervisning läsåret 2019–2020

Grundläggande konstundervisning
Av den senaste publikationen Grundläggande konstundervisning 2020 framgår att grundläggande konstundervisning har blivit en väsentlig del av det finländska utbildningssystemet och konstpedagogiken: elevantalet inom grundläggande konstundervisning har nästan fördubblats från år 1993, och under läsåret 2019–2020 studerade sammanlagt ungefär 128 000 elever vid läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning.
Kuvituskuva, lapsi piirtää

Grundläggande konstundervisning är undervisning inom olika konstområden utanför skolan och riktas i första hand till barn och ungdomar. Elever inom grundläggande konstundervisning studerar arkitektur, bildkonst, slöjd, mediekonst, musik, ordkonst, cirkuskonst, dans eller teaterkonst.

Grundläggande konstundervisning ordnas bland annat i musikläroanstalter, dansläroanstalter och bildkonstskolor samt vid läroanstalter inom det fria bildningsarbetet.

Utredning ger information som stöd för utvecklingen

Utbildningsstyrelsen gjorde en utredning över nuläget inom den grundläggande konstundervisningen hösten 2019. Utredningen har upprättats av PK, Musikpedagog (YH) Tiia Luoma på uppdrag av Utbildningsstyrelsen.

För utredningen insamlades uppgifter om läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och om läget på nationell nivå läsåret 2019–2020, och utvecklingen jämfördes med resultaten från tidigare utredningar. Uppgifter samlades in med en webbenkät som riktades till alla läroanstalter inom grundläggande konstundervisning. Enkätens svarsprocent var 86 procent.

Enligt de erhållna uppgifterna fanns det i vårt land under läsåret 2019–2020 sammanlagt 424 läroanstalter som ordnade grundläggande konstundervisning. Hösten 2019 verkade 128 av dessa läroanstalter med ett anordnartillstånd för grundläggande konstundervisning som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet och som omfattas av statsandel per undervisningstimme.

Elevantalet har ökat

Enligt utredningens material studerade ungefär 128 000 elever vid läroanstalter inom den grundläggande konstundervisningen under läsåret 2019–2020, och två tredjedelar av dem utförde studier inom en fördjupad lärokurs och en tredjedel inom en allmän lärokurs. Mellan åren 2012 och 2019 har elevantalet ökat en aning. Från år 1993 till år 2019 har antalet nästan fördubblats. De största konstområdena inom grundläggande konstundervisning enligt elevantal är musik, dans och bildkonst.

I enkäten utreddes förutom elevantalen inom grundläggande konstundervisning också elevernas könsfördelning. Det fanns flest pojkar inom arkitektur. Också inom undervisning av mediekonst var majoriteten av eleverna pojkar. Inom de övriga konstområdena var största delen av eleverna flickor.

Bra tillgång till grundläggande konstundervisning i hela landet, utbudet är koncentrerat till Nyland

På basis av svaren finns det i 150 kommuner, dvs. i över hälften (51 %) av Fastlandsfinlands kommuner, ett huvudsakligt verksamhetsställe för en läroanstalt som erbjuder grundläggande konstundervisning. 38 procent av respondenterna meddelar att de har filialer i andra kommuner.Läroanstalter som erbjuder grundläggande konstundervisning har huvudsakliga verksamhetsställen eller filialer i majoriteten av kommunerna i Fastlandsfinland. Granskat enligt landskap koncentreras den grundläggande konstundervisningen till Södra Finland; de tre största landskapen på basis av antalet huvudsakliga verksamhetsställen var Nyland, Birkaland och Egentliga Finland.

Granskat utifrån elevantalen studerade 44 procent av alla elever inom den grundläggande konstundervisningen i Nyland. Det resterande antalet elever fördelades ganska jämnt mellan de övriga landskapen.

Utvecklingsbehov i elevantagningen och rekryteringen inom grundläggande konstundervisning

Av materialet framgår att de mest centrala utvecklingsutmaningarna inom den grundläggande konstundervisningen hänför sig till finansiering och förvaltning, till undervisningens strukturer och verksamhetskultur samt till förändringar som sker i verksamhetskulturen och samhället.

Enligt svaren behövs det i framtiden nya åtgärder för att utveckla lösningar till exempel vad gäller finansieringen för att ordna utbildningen, lokalerna, elevantagningen samt rekryteringen av undervisningspersonal.